samedi 28 avril 2018

ԶԱՏԻԿԻ Ե ԿԻՐԱԿԻԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐ (Տօն Երեւման Սրբոյ Խաչին) - LECTURES POUR LE 5eme DIMANCHE DE PAQUES (Fête de l'apparition de la Sainte Croix)

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (17:1-15) 
1Ամփիպոլիսէն եւ Ապողոնիայէն անցնելով՝ Թեսաղոնիկէ եկան, ուր Հրեաներուն ժողովարանը կար: 2Պօղոս ալ՝ իր սովորութեան համաձայն՝ մտաւ անոնց մէջ, ու երեք Շաբաթ օրեր խօսեցաւ անոնց հետ Գիրքերուն մասին, 3բացատրելով եւ փաստարկելով անոնց թէ Քրիստոս պէ՛տք է չարչարուէր ու մեռելներէն յարութիւն առնէր. եւ ըսաւ. “Այս Յիսուսը՝ որ ես կը հռչակեմ ձեզի, Քրիստո՛սն է”: 4Անոնցմէ ոմանք անսացին ու միացան Պօղոսի եւ Շիղայի, նաեւ՝ բարեպաշտ Յոյներէն մեծ բազմութիւն մը. առաջնակարգ կիներէն հաւատացողներն ալ սակաւաթիւ չէին: 5Բայց չանսացող Հրեաները նախանձեցան, եւ քանի մը դատարկապորտ, գռեհիկ մարդիկ առնելով՝ բազմութիւն ժողվեցին, ամբողջ քաղաքին մէջ աղմուկ հանեցին, ու Յասոնի տան վրայ յարձակելով կը փնտռէին զանոնք՝ որ ամբոխին տանին: 6Երբ չգտան զանոնք, Յասոնը եւ քանի մը եղբայրներ քաշկռտելով տարին քաղաքապետներուն առջեւ՝ գոռալով. «Անոնք որ երկրագունդը տակնուվրայ ըրին՝ հոս ալ հասած են, 7ու Յասոն ընդունած է զանոնք: Ասոնք բոլորը կը գործեն կայսրին հրամաններուն դէմ, ըսելով թէ ուրիշ թագաւոր մը կայ՝ Յիսուս անունով»: 8Բազմութիւնն ու քաղաքապետները վրդովեցան՝ լսելով այս բաները: 9Բայց երբ երաշխիք առին Յասոնէն եւ միւսներէն՝ արձակեցին զանոնք:
10Եղբայրներն ալ իսկոյն՝ գիշերուան մէջ՝ Բերիա ղրկեցին Պօղոսն ու Շիղան, որոնք հոն հասնելով՝ գացին Հրեաներուն ժողովարանը: 11Ասոնք աւելի ազնիւ էին՝ քան Թեսաղոնիկէի մէջ եղողները. Աստուծոյ խօսքը ընդունեցին լման յօժարութեամբ, եւ ամէն օր կը զննէին Գիրքերը, տեսնելու թէ այդպէ՛ս են այդ բաները: 12Ուստի անոնցմէ շատերը հաւատացին, ու մեծայարգ յոյն կիներէն եւ այր մարդոցմէն հաւատացողներն ալ սակաւաթիւ չէին: 13Բայց երբ թեսաղոնիկեցի Հրեաները գիտցան թէ Բերիայի մէջ ալ Պօղոս հռչակեց Աստուծոյ խօսքը, հո՛ն ալ եկան ու գրգռեցին բազմութիւնը: 14Այն ատեն եղբայրները իսկոյն Պօղոսը ճամբեցին՝ որ երթայ մինչեւ ծովեզերքը, բայց Շիղա եւ Տիմոթէոս մնացին հոն: 15Անոնք որ կը տանէին Պօղոսը՝ հասցուցին զայն մինչեւ Աթէնք, ապա մեկնեցան՝ պատուէր ստանալով Շիղայի ու Տիմոթէոսի համար, որ շուտով գան իրեն:

ACTES DES APÔTRES  (17:1-15)
1Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. 2Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Ecritures, 3expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. 4Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité.
5Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, pour les amener vers le peuple. 6Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant: Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, 7et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. 8Par ces paroles ils émurent la foule et les magistrats, 9qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution.
10Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. 11Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 12Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d'hommes. 13Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. 14Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer; Silas et Timothée restèrent à Bérée. 15Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt.


dimanche 22 avril 2018

PELERINAGE - COLONIE DE VACANSES

Le bureau du Primat est heureux d’annoncer que les bulletins d’inscription pour les jeunes de 8 à 16 ans qui souhaitent participer dans le camp Diocésain d’été, du 16 au 20 juillet 2018, sont disponibles au bureau du Diocèse. 
Des exemplaires du bulletin peuvent être téléchargées du site du Diocèse ou ici : INSCRIPTION

Le programme inclura cours d'histoire, la langue et la foi arméniennes. Les après-midi seront consacrés aux activités récréatives et sportives. La colonie d’été est une belle occasion pour que nos enfants rencontrent d'autres Arméniens de leur âge et établissent des liens en renforçant leurs connaissances de la culture arménienne et de notre foi.

La Maison d'accueil possède un parc de quatre hectares, une communauté de pères maristes et permanents dans un cadre moderne et authentique. 

Merci de contacter le Bureau du Primat au 0143596703 ou envoyer un e-mail au bureauduprimat@diocesearmenien.fr

vendredi 20 avril 2018

Veillée littéraire et musicale dédiée aux victimes du génocide de 1915 - «Անլռելի զանգակատուն»

Samedi 21 avril à 19h30 en présence d’artistes venus d’Arménie dont,
Aminé Hayriyan (actrice),
Kevork Choulyan (acteur),
Macha Mnjoyan (chanteuse),
Bedros Bedrossyan (chanteur populaire),
Tavit Khachatryan (chanteur populaire)

Cathédrale Apostolique Arménienne - Salle Nourhan Fringhian

Participation libre

1ère partie : Poésie, chants
(Lecture du poème «Անլռելի զանգակատուն» - Le clocher qui sans cesse résonne*)

2ème partie : Projection d'un court métrage (20 min)

samedi 7 avril 2018

ԶԱՏԻԿԻ Բ ԿԻՐԱԿԻԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐ (Նոր Կիրակի) - LECTURES POUR DEUXIEME DIMANCHE DE PAQUES (Nouveau Dimanche)

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (5:34-6:7) 
34Բայց փարիսեցի մը՝ որուն անունը Գամաղիէլ էր, Օրէնքի վարդապետ մը, պատուաւոր մէկը՝ ամբողջ ժողովուրդին առջեւ, կանգնեցաւ ատեանին մէջ, եւ հրամայեց որ առաքեալները կարճ պահ մը դուրս հանեն. 35ապա ըսաւ. «Իսրայելացի՛ մարդիկ, դուք ձեզի ուշադի՛ր եղէք թէ ի՛նչ պիտի ընէք այս մարդոց հանդէպ: 36Քանի որ այս օրերէն առաջ Թեւդաս ելաւ, իր մասին ըսելով թէ երեւելի մէկն է, ու թիւով չորս հարիւրի չափ մարդիկ յարեցան իրեն. ինք սպաննուեցաւ, եւ բոլոր անոնք որ անսացին իրեն՝ ցրուեցան ու ոչնչացան: 37Անկէ ետք Յուդա Գալիլեացին ելաւ՝ աշխարհագիր եղած օրերը, եւ շատ ժողովուրդ քաշեց իր ետեւէն. ի՛նք ալ կորսուեցաւ, ու բոլոր անոնք որ անսացին իրեն՝ ցրուեցան: 38Եւ հիմա կ՚ըսեմ ձեզի. “Հեռո՛ւ մնացէք՝՝ այդ մարդոցմէն, ու թողուցէ՛ք զանոնք. որովհետեւ եթէ այդ ծրագիրը կամ գործը մարդոցմէ է՝ պիտի քանդուի, 39իսկ եթէ Աստուծմէ է՝ չէք կրնար քանդել ատիկա. որպէսզի Աստուծոյ դէմ իսկ կռուող չգտնուիք”»:40Անոնք ալ անսացին անոր. եւ առաքեալները կանչելով՝ ծեծեցին, ու պատուիրելով որ այլեւս Յիսուսի անունով չխօսին՝ արձակեցին զանոնք: 41Իրենք ալ մեկնեցան ատեանին առջեւէն, ուրախանալով որ արժանացան Տէրոջ անունին համար անպատուուելու: 42Ու ամէն օր տաճարը եւ տուներուն մէջ չէին դադրեր սորվեցնելէ ու Յիսուս Քրիստոսը աւետելէ:

1Այդ օրերը, երբ աշակերտները շատցան, Հելլենացիներուն կողմէն տրտունջ մը եղաւ Եբրայեցիներուն դէմ. որովհետեւ իրենց այրիները կ՚անտեսուէին ամէն օրուան ողորմութեան սպասարկութեան ատեն: 2Տասներկուքը կանչեցին աշակերտներուն բազմութիւնը եւ ըսին. «Մեզի չի վայլեր ձգել Աստուծոյ խօսքը, եւ սպասարկել սեղաններու: 3Ուրեմն, եղբայրնե՛ր, փնտռեցէ՛ք ձեր մէջ եօթը հոգի՝ բարի վկայուած, Սուրբ Հոգիով ու իմաստութեամբ լեցուն, որպէսզի նշանակենք զանոնք այս զբաղումին համար, 4իսկ մենք յարատեւենք աղօթքի եւ Աստուծոյ խօսքին սպասարկութեան մէջ»: 5Այս խօսքը հաճեցուց ամբողջ բազմութիւնը. ուստի ընտրեցին Ստեփանոսը, հաւատքով ու Սուրբ Հոգիով լեցուն մարդ մը, Փիլիպպոսը, Պրոքորոնը, Նիկանովրան, Տիմովնան, Պարմենան եւ Նիկողայոս նորահաւատ Անտիոքցին: 6Ասոնք ներկայացուցին առաքեալներուն. անոնք ալ աղօթելով՝ իրենց ձեռքերը դրին անոնց վրայ: 7Եւ Աստուծոյ խօսքը կ՚աճէր, աշակերտներուն թիւը չափազանց կը շատնար Երուսաղէմի մէջ, ու քահանաներէն մեծ բազմութիւն մը կը հնազանդէր նոր հաւատքին:


ACTES DES APOTRES  (5:34-6:7)
34Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le sanhédrin, et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. 35Puis il leur dit: Hommes Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. 36Car, il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes: il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. 37Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti: il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. 38Et maintenant, je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes, elle se détruira; 39mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu.
40Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. 41Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. 42Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.

1En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. 2Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 4Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 5Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Etienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 6Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 7La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi.

mercredi 4 avril 2018

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՅԾԱՌՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ

Վերջին անգամ 2014թ. աւարտին էր, որ անհրաժեշտութիւն առաջացած էր մաքրելու Փարիզի մեր եկեղեցւոյ աղտոտուած ջահերը։ Հաշուի առնելով, որ կազմակերպութեան մը միջոցաւ այդ աշխատանքը կեանքի կոչելը, եկեղեցւոյ դժուարին նիւթական կացութեան մէջ յաւելեալ մեծ ծախք պիտի ըլլար, Մայր Տաճարի «Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան անդամներ` ընդառաջելով Տէր Յուսիկ քհնյ. Սարգսեանի յորդորին, ստանձնեցին իւրովսանն ի կատար ածել այս «յանդուգն» աշխատանքը։ Եւ փայլուն կերպով յաջողեցան։

Այս տարի եւս Զատկական տօնակատարութիւններուն ընդառաջ` օրհնութեամբ թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան եպս. Յովհաննէսեսնի, երիտասարդները յախուռն ուժերով աղօթքով եւ երկիւղածութեամբ վեր բարձրացուցին մեծ սանդուխները` ձեռնամուխ ըլլալով ջահերու փայլեցման։

Եռօրեայ աննկուն աշխատանքի արդիւնքով, եկեղեցին հայկական մեր հաւատացեալներուն կը ներկայանայ աւելի մաքուր, փայլուն եւ պայծառացած։

Շնորհակալութիւն երիտասարդներուն եւ բոլոր անոնց, որ օգտակար եղան ու կը գնահատեն։
Որքան տեղին են Սաղմոսի խօսքերը.

« Բան մը կը խնդրեմ Տէրոջմէն
Ու ասիկա կ՚աղաչեմ,
Որ կեանքիս բոլոր օրերը
Տէրոջը տանը մէջ բնակիմ՝
Տէրոջը վայելչութիւնը տեսնելու
Ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համար » (27.4)

lundi 2 avril 2018

Portons La Joie De Pâques Aux Personnes Âgées!

A l’occasion de la fête de Pâques, les jeunes des paroisses arméniennes de la région parisienne sont heureux d’annoncer un nouveau projet sous le haut patronage de Monseigneur Vahan Hovhanessian. Ce projet a pour vocation de porter la joie de Pâques dans les maisons des personnes âgées vivant seuls et qui n’ont pas la possibilité de se rendre à la Cathédrale ou dans l’une des églises arméniennes de la région parisienne.

Le soir de Pâques et les jours suivants, le groupe, accompagné de l’Evêque, rendra visite à ces personnes âgées, afin de passer un moment en leur compagnie en chantant des cantiques et leur offrira des paniers de Pâques.

Pour la réussite de ce projet, nous avons besoin de votre réactivité : si vous connaissez une personne âgée qui serait intéressée par ce projet, merci de contacter le bureau diocésain.

E-mail : leprimat@diocesearmenien.fr
Tél: 01 43 59 67 03

Information à diffuser et à partager le plus possible !
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...