vendredi 13 octobre 2017

CALENDRIER RITUEL - OCTOBRE 2017

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE 

Շաբաթ 14 Հոկտեմբեր 2017
ՏՕՆ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ՝
Մեսրոպայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն

Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Կիրակի 15 Հոկտեմբեր 2017
113-րդ Տարեդարձ

Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ
Մայր տաճարի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8:30-ին
Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Հանդիսաւոր Ս. Պատարագ Թեմիս Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի մատուցմամբ:

Կիրակի 29 Հոկտեմբեր 2017
ԳԻՒՏ Ս. ԽԱՉԻ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8:30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Samedi 14 Օctobre 2017
TARKMANTCHATS
Fête de nos Saints Traducteurs, Mesrob, Yéghiché, Moïse le Poète, David l'Invincible, Grégoire de Nareg et Nesès Chnorhali.

 Sainte Messe à 10h30


Dimanche 15 Octobre 2017
113ème anniversaire
de la consécration de la
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris
 

Office des matines à 8h30
Sainte Messe à 10h30
Sainte Messe solennelle célébrée par 
le Primat du Diocèse de France, 
Monseigneur Vahan Hovhanessian. 

Dimanche 29 Octobre 2017

 Kude Khatchi (Découverte de la Croix)
Office des matines à 8h30
 Sainte Messe à 10h30Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...