samedi 24 juin 2017

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ՅԵՏՈՅ Գ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES DU 3EME DIMANCHE APRES LA PENTECÔTE


ÉSAIE (1.2-15)
2Cieux, écoutez! terre, prête l'oreille! Car l'Eternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, Mais ils se sont révoltés contre moi.
3Le boeuf connaît son possesseur, Et l'âne la crèche de son maître: Israël ne connaît rien, Mon peuple n'a point d'intelligence.
4Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquités, A la race des méchants, aux enfants corrompus! Ils ont abandonné l'Eternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière...
5Quels châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade, Et tout le coeur est souffrant.
6De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état: Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, Qui n'ont été ni pansées, ni bandées, Ni adoucies par l'huile.
7Votre pays est dévasté, Vos villes sont consumées par le feu, Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, Ils ravagent et détruisent, comme des barbares.
8Et la fille de Sion est restée Comme une cabane dans une vigne, Comme une hutte dans un champ de concombres, Comme une ville épargnée.
9Si l'Eternel des armées Ne nous eût conservé un faible reste, Nous serions comme Sodome, Nous ressemblerions à Gomorrhe.
10Ecoutez la parole de l'Eternel, chefs de Sodome! Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe!
11Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices? dit l'Eternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux; Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs.
12Quand vous venez vous présenter devant moi, Qui vous demande de souiller mes parvis?
13Cessez d'apporter de vaines offrandes: J'ai en horreur l'encens, Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées; Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités.
14Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes; Elles me sont à charge; Je suis las de les supporter.
15Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux; Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas: Vos mains sont pleines de sang.


ՆԱՄԱԿ ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (6:12-23)
12Ուրեմն ա՛լ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր մահկանացու մարմինին վրայ, որ հնազանդիք անոր ցանկութիւններուն. 13ու ձեր մարմինին անդամները մի՛ յանձնէք մեղքին՝ անիրաւութեան գործիք ըլլալու: Հապա դուք ձեզ ընծայեցէ՛ք Աստուծոյ՝ որպէս մեռելներէն վերապրողներ, եւ ձեր անդամները ընծայեցէ՛ք Աստուծոյ՝ իբր արդարութեան գործիքներ: 14Արդարեւ մեղքը պիտի չիշխէ ձեր վրայ. որովհետեւ ո՛չ թէ Օրէնքի տակ էք, հապա՝ շնորհքի տակ:
15Ուրեմն ի՞նչ. մեղանչե՞նք, քանի որ Օրէնքի տակ չենք, հապա՝ շնորհքի տակ: Ամե՛նեւին: 16Չէ՞ք գիտեր թէ որո՛ւն որ դուք ձեզ իբր ստրուկ յանձնէք՝ հնազանդելու համար, ստրուկ կ՚ըլլաք անոր՝ որուն կը հնազանդիք, թէ՛ մեղքին՝ որ կ՚առաջնորդէ մահուան, եւ թէ հնազանդութեան՝ որ կ՚առաջնորդէ արդարութեան: 17Բայց շնորհակալութի՛ւն Աստուծոյ, որ մեղքին ստրուկ ըլլալէ ետք՝ սրտանց հնազանդեցաք այն ուսուցումի տիպարին՝ որ աւանդուեցաւ ձեզի: 18Ուստի դուք՝ ազատած ըլլալով մեղքէն՝ ստրուկ եղաք արդարութեա՛ն. 19(մարդկային կերպով կը խօսիմ՝ ձեր մարմինին տկարութեան պատճառով.) քանի որ ինչպէս յանձնեցիք ձեր անդամները անօրէնութեան՝ ստրուկ ըլլալու անմաքրութեան եւ անօրէնութեան, այնպէս ալ հիմա ընծայեցէ՛ք ձեր անդամները սրբութեան՝ ստրուկ ըլլալու արդարութեան: 20Որովհետեւ երբ դուք ստրուկ էիք մեղքին՝ ազատ էիք արդարութենէն: 21Ուրեմն այն ատեն ի՞նչ պտուղ ունէիք այն բաներէն՝ որոնց համար հիմա կ՚ամչնաք. որովհետեւ անոնց վախճանը մահ է: 22Իսկ հիմա, մեղքէն ազատած եւ Աստուծոյ ստրուկ եղած ըլլալով, ձեր պտուղը ունիք՝ սրբութեամբ, ու վախճանը՝ յաւիտենական կեանքը: 23Որովհետեւ մեղքին վարձատրութիւնը մահ է, բայց Աստուծոյ շնորհը՝ յաւիտենական կեանք է, Յիսուս Քրիստոսի՝ մեր Տէրոջ միջոցով:

mardi 20 juin 2017

CATECHISME POUR VOS ENFANTS - ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ


Chers amis, suite au succès des cours de catéchisme pour les enfants de cette première année, les cours reprendront au mois de septembre prochain pour une nouvelle année.

Les cours de catéchisme vont être dispensés en la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris, pour les enfants de 7 à 13 ans. Les cours auront lieu deux fois par mois, le mercredi à 17h, dans la salle de l’église.
Sous l'égide du Père Houssik Sargsyan, les enfants feront connaissance avec les récits de la Bible, ainsi que les pages importantes de l’Histoire arménienne, de ses traditions ; ils apprendront des prières et des chants arméniens, à travers des jeux et des activités intéressantes. Les cours ont lieu en français et en arménien. Nous invitons de tout cœur les parents à accompagner leurs enfants au 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris, pour connaître de plus près le Christianisme et l’Eglise apostolique.

Pour les détails et les inscriptions, merci de contacter le Père Houssik Sargsyan (tél : 07 62 82 62 25, mail fr.husik@gmail.com
ou bien le secrétariat de l’église (tél : 01 43 59 67 03, mail: eglise.apostolique.armenienne@wanadoo.fr).

Pour les inscriptions en ligne merci de cliquer sur ce lien :Սիրելի հայրենակիցներ, հաջող կերպով անցկացնելով երեխաներու քրիստոնէական դաստիարակութեան «ՄԱՆԿՈՒՆՔ» ծրագրի առաջին տարին՝ եկող տարուայ սեպտեմբերէն կը վերսկսինք մեր դասերը․ որ տեղի կունենան Փարիզի Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարին մէջ  7-13 տարեկան երեխաներու համար:

Ամսական 2 անգամ, չորեքշաբթի օրերը ժամը 17:00-ին եկեղեցւոյ սրահին մէջ փոքրիկները Տէր Յուսիկ քհնյ. Սարգսեանի օգնութեամբ հայերէնով եւ ֆրանսերէնով կը ծանօթանան Աստուածաշունչի պատմութիւններուն, կը ճանչնան Հայ Եկեղեցւոյ պատմութեան կարեւոր էջերը եւ աւանդոյթները, կը սորվին հայերէն աղօթքներ եւ երգեր՝ այդ ամէնուն մասնակցելով խաղերու եւ հետաքրքրաշարժ զբաղումներու միջոցաւ:
Սիրով կը հրաւիրենք ծնողքը իրենց պզտիկները առաջնորդելու դէպի 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris՝ աւելի մօտիկէն ճանչնալու քրիստոնէութիւնն ու Առաքելական Մայր Եկեղեցին:

Մանրամասնութիւններու եւ գրանցուելու համար հաճեցէք կապ հաստատել Տէր Յուսիկ քհնյ. Սարգսեանի (հեռ՝ 07 62 82 62 25, էլ. հասցէ fr.husik@gmail.com
կամ եկեղեցւոյ քարտուղարութեան հետ (հեռ՝ 01 43 59 67 03, էլ. հասցէ eglise.apostolique.armenienne@wanadoo.fr)

Առցանց գրանցումի համար անցէք այս յղումով՝ https://goo.gl/forms/t7gDEeRlcxGAxIME2

jeudi 8 juin 2017

ԾԱՆՕԹԱՆԱՆՔ ԳՐԱԲԱՐԻՆ - Introduction au « Krapar », la langue arménienne classique « littéraire »Եթէ կ՚ուզէք աւելի լաւ հասկնալ հայոց լեզուի ակունքները, գրաբարով նիւթերը եւ եկեղեցական արարողութիւնները, մասնակցեցէք գրաբարի ծանօթացման համառօտ դասընթացքի, որ տեղի կ՚ունենայ ամէն Ուրբաթ Փարիզի Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարին կից սրահին մէջ, ժամը 19։30-20:00, կազմակերպութեամբ Մայր Տաճարի «Սբ. Յովհ. Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան։

Անհրաժեշտ է ունենալ` հայերէնի տառաճանաչութիւն, տետրակ եւ գրիչ։

Մանրամասնութիւններու համար հեռաձայնել 01 43 59 67 03 թիւին։

Մուտքն ազատ է, առանց տարիքային սահմանափանումի։

Դասընթացքի աւարտին տեղի կ՚ունենայ Աստուածաշունչի սերտողութիւն երիտասարդներու համար։


Si vous voulez mieux comprendre les origines de la langue arménienne,
les sujets classiques en « Krapar » et les cérémonies religieuses, alors venez assister
aux cours d’introductions au « Krapar » qui auront lieu tous les vendredis dans la salle
de la cathédrale St Jean Baptiste à Paris, de 19h30 à 20h00,
organisé par le Groupe de Jeunes « Saint Jean Baptiste ».

Il est impératif de connaître l’alphabet arménien, d’apporter bloc-notes et stylo.

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler au 01 43 59 67 03.

L’entrée est libre, sans limite d’âge.

Ce cours est suivi par une étude biblique pour les jeunes.

jeudi 1 juin 2017

FÊTE DES PÈRES ET MÈRES ET DÉJEUNER MENSUEL

Le Comité des Dames de la Cathédrale Saint Jean Baptiste de Paris est heureux de vous annoncer son premier déjeuner mensuel dominical, en présence de son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, le Dimanche 18 Juin 2017 à 13h , dans la salle Nourhan Fringian (15 Rue Jean Goujon, Paris).
A cette occasion, nous fêterons aussi nos chers papas et mamans dans une ambiance musicale avec des cadeaux et des surprises. 
Les places étant limitées. 
Nous vous conseillons de réserver avant le 12 Juin. 
Participation aux frais 30 EUROS
Pour tout renseignement appeler : 0615027684 ou 0683817070.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...