vendredi 12 mai 2017

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈԻՆՉ, ԱՒԵՏԱՐԱՆ, ԿՏԱԿԱՐԱՆ... Ի՞ՆՉ ԵՆ ԱՍՈՆՔ

Կ՚ըսուի թէ աշխարհիս մէջ ամէնէն շատ տպագրուած եւ ուսումնասիրուած գիրքը քրիստոնեաներուս Սուրբ Գիրքն է՝ Աստուածաշունչը: Հակառակ ասոր իր տպագրական քանակի համեմատ Աստուածաշունչը կը մնայ ամէնէն անտեսուած գիրքերէն մէկը: Խօսքի ապացոյցը մեր տուներուն մէջ առկայ Աստուածաշունչերն են, որ յաճախ տարիներէ ի վեր չեն բացուած եւ ընթերցուած: Աստուածաշունչ ունենալով հանդերձ շատեր չեն գիտեր, թէ ինչ բաժիններ ունի ան եւ ինչ բովանդակութիւն: Փորձենք հասկնալ:

Աշխարհի լեզուներու մեծամասնութիւնը քրիստոնէական սուրբ գիրքի անուանումը կ՚առնեն յունարէն «բիբլոս» բառէն, որ կը թարգմանուի՝ «գիրքեր»: Յիրաւի Աստուածաշունչ մատեանը մի քանի տասնեակ անջատ գիրքերէ կազմուած հատոր մըն է (Հայոց Եկեղեցւոյ Աստուածաշունչը կը ներառնէ թուով 75 գիրքեր): «Աստուածաշունչ» անուանումը յատուկ է թերեւս միայն հայերուն: Այս գեղեցիկ անուանումը կը ծագի Պօղոս Առաքեալի՝ Տիմոթէոսին ուղղուած երկրորդ նամակի միտքէն (Բ Տիմ. 3:16), ինչը ի ցոյց կը դնէ, որ այս գիրքին մէջ գրուած խօսքերը Աստուծմէ ներշնչուած են եւ Աստուծոյ Խօսքն են ինքնին:

Լայն առումով Աստուածաշունչը կը բաժանուի 2 մեծ մասերու՝ Կտակարաններու, որոնք համեմատաբար Յիսուսի ծնունդին կը կոչուին Հին և Նոր Կտակարաններ:
Հին Կտակարանի մէջ ունինք 48 գիրքեր, որոնք կը պատմեն աշխարհի եւ մարդկութեան արարումի, Աստուծոյ՝ մարդոց հետ կապած ուխտի, Աստուծոյ օրէնքներու եւ պատուիրաններու մասին: Կը յաջորդեն ասոնց պատմական, իմաստութեան եւ մարգարէական գիրքերը:

Նոր Կտակարանը կը բաղկանայ 27 գիրքերէն, որոնք կը սկսին Յիսուսի մարդեղացումով: Նոր Կտակարանի առաջին 4 գիրքերը, որ կը յայտնեն մեզի Յիսուսի ծնունդի, անոր քարոզչութեան, հրաշքներու, մեր մեղքերու համար խաչուելու և մեր փրկութեան համար յարութիւն առնելու բարի լուրը, կը կոչենք Աւետարաններ: Նոր Կտակարանի մէջ Չորս Աւետարաններուն կը յաջորդեն Յիսուսի Համբարձումէն վերջ Անոր առաքեալներու գործունէութեան մասին պատմող Գործք Առաքելոց գիրքը, ապա թուով 21 նամակներ, որ գրած են Պօղոս, Պետրոս, Յովհաննէս, Յակոբոս, Յուդա առաքեալները: Նոր Կտակարանի եւ Աստուածաշունչի վերջին գիրքը Յայտնութեան գիրքն է:

«Ամբողջ Գիրքը աստուածաշունչ է, եւ օգտակար՝ սորվեցնելու, կշտամբելու, ուղղելու եւ արդարութեան մէջ կրթելու համար. որպէսզի Աստուծոյ մարդը ըլլայ կատարեալ, պատրաստուած ամէն բարի գործի համար» (Բ Տիմ. 3:16-17): 

http://www.jeaap.net/2017/05/bible-evangile-testament-que-sont-ils.html

BIBLE, EVANGILE, TESTAMENT… QUE SONT-ILS ?

Il est dit que le livre le plus édité et analysé dans le monde est le saint livre des chrétiens : la Bible. Contrairement à cela, malgré la quantité éditée, la Bible reste l'un des livres les plus ignorés. Et la preuve, nos bibles qu’on possède à la maison, elles sont rarement lues. Même en possédant une Bible,  nombreux ne connaissent pas ses différentes sections et son contenu. Essayons de comprendre.

Dans le monde, la majorité des langues ont nommé le Saint livre des chrétiens en se basant sur le mot grec « Biblos » qui se traduit par « Livres ». Vraiment, la Bible est un ensemble d’une dizaine de livres (la Bible dans l’église arménienne comporte 75 livres). L’appellation « Asdvadzachountch » (Souffle de Dieu) pour la Bible est propre aux Arméniens. Cette belle appellation provient de l’apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée (2 Timothée 3 :16) dans laquelle il explique que ces paroles sont inspirées par Dieu et c’est la Parole de Dieu elle-même. En terme général, la Bible se divise en deux grandes parties qui se nomment Ancien et Nouveau Testament en se basant sur la naissance de Jésus.

L’Ancien Testament comporte 48 livres qui racontent la création du monde et de l'humanité, l'Alliance de Dieu avec les hommes, les lois et les commandements de Dieu. Ils sont suivis par des livres d’histoires, de sagesse et de prophétie.

Le Nouveau Testament, qui commence par la naissance de Jésus, est composé de 27 livres. Les quatre premiers livres, appelés les Evangiles, annoncent la Bonne Nouvelle : la naissance de Jésus, sa prédication, ses miracles, sa crucifixion pour nos péchés et sa Résurrection pour notre salut. A la suite de ces quatre évangiles, on trouve un livre sur les Actes des apôtres après l’Ascension de Jésus. Ensuite il y a les 21 lettres écrites par les apôtres Paul, Pierre, Jean, Jacques, et Judas. Le dernier livre du Nouveau Testament est le livre de l’Apocalypse ou de la Révélation.

« Toute l'Ecriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. » (2 Timothée 3 :16-17)


Traduction : Pauline

http://www.jeaap.net/2017/05/blog-post.html

vendredi 5 mai 2017

ԶԱՏԻԿԻ Դ ԿԻՐԱԿԻԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐ (Կարմիր կիրակի) - LECTURES POUR LE 4eme DIMANCHE DE PAQUES (Dimanche Rouge)

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (13:16-43) 
16Ուստի Պօղոս կանգնեցաւ, եւ շարժելով ձեռքը՝ ըսաւ. «Իսրայելացի՛ մարդիկ, ու դո՛ւք՝ որ կը վախնաք Աստուծմէ, մտի՛կ ըրէք: 17Այս ժողովուրդին՝ Իսրայէլի Աստուածը ընտրեց մեր հայրերը, բարձրացուց ժողովուրդը՝ երբ անոնք պանդխտացած էին Եգիպտոսի երկրին մէջ, եւ զօրաւոր բազուկով դուրս հանեց զանոնք: 18Գրեթէ քառասուն տարի կերակրեց զանոնք անապատին մէջ: 19Քանանի երկրին մէջ, բնաջնջելով եօթը ազգ, անոնց երկիրը տուաւ իրենց՝ որ ժառանգեն: 20Անկէ ետք՝ գրեթէ չորս հարիւր յիսուն տարի՝ դատաւորներ տուաւ իրենց, մինչեւ Սամուէլ մարգարէն: 21Յետոյ թագաւոր ուզեցին, եւ Աստուած տուաւ իրենց Կիսի որդին՝ Սաւուղը, Բենիամինի տոհմէն մարդ մը, քառասուն տարի: 22Երբ պաշտօնէ հեռացուց զայն, Դաւիթը նշանակեց իրենց վրայ իբր թագաւոր, որուն մասին վկայելով՝ ըսաւ. «Յեսսէի որդին՝ Դաւիթը գտայ, իմ սիրտիս համաձայն մարդ մը, որ պիտի գործադրէ իմ ամբողջ կամքս»: 23Ասո՛ր զարմէն Աստուած՝ իր խոստումին համաձայն՝ հանեց Իսրայէլի Փրկիչ մը, Յիսուսը: 24Դեռ ան չեկած, Յովհաննէս նախապէս քարոզեց ապաշխարութեան մկրտութիւնը՝ Իսրայէլի ամբողջ ժողովուրդին: 25Երբ Յովհաննէս կը լրացնէր իր ընթացքը՝ ըսաւ. “Ո՞վ կը կարծէք՝ թէ եմ. ես Քրիստոսը չեմ, հապա ահա՛ իմ ետեւէս կու գայ մէկը՝ որուն ոտքերուն կօշիկները քակելու արժանի չեմ”:26Մարդի՛կ եղբայրներ, Աբրահամի ցեղին որդինե՛ր, այս փրկութեան խօսքը ղրկուեցաւ ձեզի՛, եւ անոնց՝ որ ձեր մէջ աստուածավախ են: 27Քանի որ Երուսաղէմ բնակողները եւ անոնց պետերը՝ ո՛չ զայն ճանչցան, ո՛չ ալ մարգարէներուն ձայները՝ որոնք կը կարդացուին ամէն Շաբաթ օր. բայց իրագործեցին գրուածները՝ դատելով զայն: 28Թէպէտ չգտան մահուան արժանի պատճառ մը, խնդրեցին Պիղատոսէն՝ որ ան սպաննուի: 29Երբ գործադրեցին ամէն ինչ որ գրուած էր անոր մասին, վար իջեցնելով փայտէն՝ դրին գերեզմանի մը մէջ: 30Բայց Աստուած մեռելներէն յարուցանեց զայն: 31Ան շատ օրեր երեւցաւ անոնց՝ որ Գալիլեայէն Երուսաղէմ ելեր էին իրեն հետ. անոնք են հիմա իր վկաները ժողովուրդին առջեւ: 32Մե՛նք ալ կ՚աւետենք ձեզի այն խոստումը՝ որ եղած էր հայրերուն. 33Աստուած իրագործեց զայն մեզի համար՝ որ անոնց զաւակներն ենք, յարուցանելով Յիսուսը՝ ինչպէս գրուած ալ է երկրորդ Սաղմոսին մէջ. “Դուն իմ Որդիս ես, ա՛յսօր ծնայ քեզ”: 34Ան սա՛ կ՚ըսէ զինք մեռելներէն յարուցանելու մասին՝ որ անգա՛մ մըն ալ ապականութեան չվերադառնայ. “Ձեզի պիտի տամ Դաւիթի մնայուն կարեկցութիւնները”: 35Այս մասին ուրիշ Սաղմոսի մը մէջ ալ կ՚ըսէ. “Պիտի չթոյլատրես որ քու Սուրբդ ապականութիւն տեսնէ”: 36Որովհետեւ Դաւիթ ննջեց՝ Աստուծոյ ծրագիրով սպասաւորելէ ետք իր սերունդին, դրուեցաւ իր հայրերուն քով եւ ապականութիւն տեսաւ: 37Բայց ա՛ն՝ որ Աստուած յարուցանեց, ապականութիւն չտեսաւ: 38Ուրեմն գիտցէ՛ք, մարդի՛կ եղբայրներ, թէ ասո՛ր միջոցով մեղքերու ներում կը հռչակուի ձեզի, 39եւ թէ իրմո՛վ ամէն հաւատացեալ կ՚արդարանայ այն բոլոր բաներէն՝ որոնցմէ չկրցաք արդարանալ Մովսէսի Օրէնքով: 40Ուրեմն զգուշացէ՛ք, որպէսզի ձեզի չպատահի՝՝ ի՛նչ որ ըսուած է Մարգարէներուն մէջ.41“Տեսէ՛ք, արհամարհողներ, եւ զարմացէ՛ք ու ոչնչացէ՛ք. որովհետեւ պիտի կատարեմ արարք մը՝ ձեր օրերուն մէջ, այնպիսի արարք մը, որ եթէ մէկը պատմէ ձեզի՝ պիտի չհաւատաք”»:42Երբ անկէ դուրս ելան՝ կ՚աղաչէին, որ հետեւեալ Շաբաթ ալ քարոզեն իրենց նոյն խօսքերը: 43Երբ ժողովուրդը արձակուեցաւ, Հրեաներէն եւ բարեպաշտ նորահաւատներէն շատեր հետեւեցան Պօղոսի ու Բառնաբասի, որոնք կը խօսէին անոնց հետ եւ կը յորդորէին զանոնք, որ յարատեւեն Աստուծոյ շնորհքին մէջ:

ACTES DES APÔTRES  (13:16-43)
16Paul se leva, et, ayant fait signe de la main, il dit: Hommes Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez! 17Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Egypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. 18Il les nourrit près de quarante ans dans le désert; 19et, ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. 20Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. 21Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant quarante ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin; 22puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon coeur, qui accomplira toutes mes volontés. 23C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui est Jésus. 24Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. 25Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: Je ne suis pas celui que vous pensez; mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. 26Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. 27Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. 28Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. 29Et, après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. 30Mais Dieu l'a ressuscité des morts. 31Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. 32Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, 33Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume deuxième: Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui. 34Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré, en disant: Je vous donnerai Les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. 35C'est pourquoi il dit encore ailleurs: Tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption. 36Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères, et a vu la corruption. 37Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. 38Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, 39et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. 40Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes: 41Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 42Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses; 43et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu.

Projection du film "Tu ne tueras point"


Le Jeudi 20 avril, le Groupe de Jeunes " Saint Jean Baptiste " de Paris a organisé une soirée pour visionner le dernier film réalisé par Mel Gibson « Tu ne tueras point » dans la salle Nourhan Fringhian.
Plus de cinquantaines de personnes étaient rassemblés et ont été captivés par cette incroyable histoire vraie. Un buffet était préparé avec soin par les membres du groupe de Jeunes.
Monseigneur Vahan Hovhanesian, Primat du diocèse Arménienne de France, également présent, a clôturé la soirée avec un discours de ce que l’on peut tirer comme leçon de cette histoire.

Ce film raconte l’histoire de Desmond Doss, fils d'un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, qui veut apporter sa pierre à l'édifice lorsqu'éclate la guerre du Pacifique. En tant qu'objecteur de conscience, il souhaite s'engager mais refuse de tuer ou de porter une arme au combat en raison de ses croyances adventistes.

Belle leçon d’humanité au milieu des horreurs de la guerre ! Plus encore, grande leçon de comportement moral ! C’est-à-dire de recherche du bien possible à faire, là où l’on se trouve, au moment présent. Dans ce film, Doss a donné une portée absolue au « sixième » commandement « Tu ne tueras pas ». Aussi s’engage-t-il comme infirmier ; mais en unité combattante afin de sauver des vies au plus près du danger.
Ainsi, nous devons tous prendre exemple sur ce soldat courageux et renforcer notre foi chrétienne.
Après de difficiles négociations avec l'armée, il est finalement affecté au poste d'auxiliaire sanitaire. L'unité de Doss est affectée à la 77ème division d'infanterie et envoyée sur le théâtre de la guerre du Pacifique pour participer à la bataille d'Okinawa.

Houry

mercredi 3 mai 2017

Le dîner de Pâques organisée par les jeunes de l’église

Cette année, le groupe de jeunes " Saint Jean Baptiste " de notre Église, épaulé par le Père Houssik Sargsyan, a organisé un dîner de Pâques convivial, ouvert à tous.
La veille du dîner, les jeunes ont soigneusement préparé les tables et décorée la salle, afin de donner à celle-ci des couleurs de Pâques.

Le jour du dîner 15 avril, après la messe de vigile des Pâques, c'est une centaine de convives qui se sont dirigés vers la salle Nourhan Fringuian, afin de continuer à célébrer la Résurrection du Christ et la fin du Grand Carême.
Parmi les convives, nous avons eu le plaisir d'accueillir Monseigneur Vahan Hovhannesian, qui, après une prière et la bénédiction de la table a invité les fidèles à commencer le dîner. Les tables ont été servies d'œufs colorés, des plats de riz et de poisson, plats traditionnels de Pâques chez les arméniens.

La table dédiée aux enfants n'a pas tardé à remplir la salle de rires et de jeux d'œuf colorés, la piste de danse quant à elle, a complété la bonne humeur qui régnait dans la salle. La fête s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
Je garderai toujours un très bon souvenir de ce dîner de Pâques.  

Lucie Ossepian

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...