jeudi 6 avril 2017

CALENDRIER RITUEL - AVRIL 2017

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CALENDRIER DE LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE



Կիրակի 9 Ապրիլ 2017
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ
Տօն գալստեանն Քրիստոսի յԵրուսաղէմ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Դռնբացէք՝ ժամը 16-ին։

Աւագ Հինգշաբթի, 13 Ապրիլ 2017
Յիշատակ Վերջին Ընթրիքի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 11։30-ին
 

 Ոտնլուայ՝ ժամը 17-ին

Խաւարման Գիշեր՝ ժամը 19:30-ին

Աւագ Ուրբաթ, 14 Ապրիլ 2017
Յիշատակ Խաչելութեան եւ Թաղման
Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Թափօր Թաղման՝ ժամը 18-ին

Աւագ Շաբաթ, 15 Ապրիլ 2017
Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան
Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 16-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 17-ին

Կիրակի 16 Ապրիկ 2017
Ս. ԶԱՏԻԿ
Տօն Յարութեան Յիսուսի Քրիստոսի

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին.

Երկուշաբթի 17 Ապրիլ 2017
Յիշատակ  Մեռելոց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Dimanche  9 avril 2017
RAMEAUX
Entrée du Christ à Jérusalem
Matines à 8h
Sainte Messe à 10h30
Célébration du "Ouvrez la Porte" à 16h

Jeudi Saint, 13 avril 2017
Commémoration de la Cène de Notre Seigneur
Matines à 8h
Sainte Messe à 11h30


Lavement des pieds à 17h


Offices des Ténèbres à 19h30

Vendredi Saint, 14 avril 2017
Vêpres et 

Procession à 18h


Samedi Saint, 15 avril 2017
Vigile Pascale
Lectures vespérales à 16h
Sainte Messe de Vigile Pascale à 17h

Dimanche 16 avril 2017
PÂQUES
Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ

Matines à 8h
Sainte Messe à 10h30

Lundi  28 mars 2017

Office de Requiem pour tous les défunts
Début des célébrations à 9h
Sainte Messe à 10h30




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...