samedi 29 avril 2017

ԶԱՏԻԿԻ Գ ԿԻՐԱԿԻԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐ (Աշխարհամատրան, Կանաչ կիրակի) - LECTURES POUR LE TROISIEME DIMANCHE DE PAQUES (Dimanche Vert)

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (9:23-31) 
23Շատ օրեր անցնելէն ետք՝ Հրեաները խորհրդակցեցան որ սպաննեն զայն. 24բայց Սօղոսի յայտնուեցաւ անոնց դաւադրութիւնը: Ցերեկ ու գիշեր կը հսկէին դռները, որպէսզի սպաննեն զայն: 25Իսկ աշակերտները գիշերուան մէջ առին զայն եւ պարիսպէն վար իջեցուցին՝ զամբիւղի մը մէջ:
26Երբ Սօղոս եկաւ Երուսաղէմ՝ կը ձգտէր միանալ աշակերտներուն. բայց բոլորն ալ կը վախնային իրմէ, չհաւատալով թէ ան աշակերտ էր: 27Բայց Բառնաբաս՝ առնելով զայն՝ տարաւ առաքեալներուն ու պատմեց անոնց թէ ի՛նչպէս ճամբան տեսաւ Տէրը՝ որ խօսեցաւ իրեն հետ, եւ թէ ի՛նչպէս համարձակութեամբ քարոզեց Յիսուսի անունով՝ Դամասկոսի մէջ: 28Ուստի կը մտնէր ու կ՚ելլէր անոնց հետ Երուսաղէմի մէջ, համարձակութեամբ քարոզելով Տէր Յիսուսի անունով: 29Նաեւ կը խօսէր եւ կը վիճաբանէր Հելլենացիներուն հետ. անոնք ալ կը ձգտէին սպաննել զինք: 30Իսկ եղբայրները՝ ասիկա գիտնալով՝ զինք իջեցուցին Կեսարիա, եւ անկէ ճամբեցին Տարսոն:
31Ուրեմն եկեղեցիները խաղաղութիւն ունեցան ամբողջ Հրէաստանի, Գալիլեայի ու Սամարիայի մէջ, եւ կը շինուէին ու կը բազմանային՝ ընթանալով Տէրոջ վախով եւ Սուրբ Հոգիին մխիթարութեամբ:

ACTES DES APÔTRES  (9:23-31)
23Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, 24et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. 25Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille, dans une corbeille. 26Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux; mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. 27Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. 28Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, 29et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes; mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. 30Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée, et le firent partir pour Tarse. 31L'Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit.

dimanche 23 avril 2017

ԲԱՐԵԽՕՍԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՍԲ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ - PRIÈRE D’INTERCESSION ADRESSÉE AUX SAINTS MARTYRS DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս: Ամեն:
Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.

ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ -  NOTRE PERE

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո։ Եկեսցէ արքայութիւն քո։ Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du Malin. Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.

Սարկաւագն  - Le diacre
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկալ կեցո եւ ողորմեա:
Et encore, en paix, nous te prions Seigneur, accueille-nous, sauve-nous et aie pitié de nous.

Քահանայն - Le prêtre
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Bénédiction et gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

ՇԱՐԱԿԱՆ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ - HYMNE DEDIE AUX SAINTS MARTYRS

Հրաշացան պակուցմամբ բազմութիւնք երկնայինք եւ մեծաւ պըշուցմամբ զահի հարան ազինք` տեսանելով զհին Եդեմ` ասպարէզ հանդիսի դըժոխաբորբ հըրոյն կայինական ախտին, եւ զնոր պատարագ այս նորոյս Յաբէլի, որոյ գոչումն արեան յարաժամ խօսի. Տէր սուրբ եւ ճշմարիտ, մինչեւ յե՞րբ ոչ դատիս եւ ոչ խնդրես զիրաւունս դատաստանի արեան մերոյ:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Եդին զանձինս ի վերայ հայրենեաց եւ բնիկ օրինաց, կարգաց, աւանդութեանց. Ոչ փոխանակեալ զադամանդեան միամտութիւն հաւատոց ընդ փափուկ վայելմանց անցաւոր այս կենաց. Եւ զօրէն ցորենոյ ի յերկիր բարի անկեալ` Աճեցին ընդ միոյ հարիւրապատիկ. Տէր սուրբ եւ ճշմարիտ, մինչեւ յե՞րբ ոչ դատիս եւ ոչ խնդրես զիրաւունս դատաստանի արեան մերոյ:

Les multitudes célestes furent saisies de terreur et les nations virent avec effroi la scène de l’antique Eden en proie au feu dévastateur du mal de Caïn et du sacrifice de ce nouvel Abel dont le cri du sang retentit à jamais. Seigneur saint et juste, jusqu’à quand refuseras-tu de juger et de faire justice à notre sang ?

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Ils se sacrifièrent au nom de l’héritage et des traditions de leurs pères, en refusant d’échanger leur foi simple et pure comme le diamant contre les vains plaisirs de ce monde. Comme le grain de blé tombé dans une terre fertile, ils ont fructifié au centuple. Seigneur saint et juste, jusqu’à quand refuseras-tu de juger et de faire justice à notre sang ?

lundi 17 avril 2017

Projection du film "Tu ne tueras point"

Le groupe de jeunes « St Jean-Baptiste de Paris », sous le haut patronage de son excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne, est heureux de vous inviter à la projection du film « Tu ne tueras point » réalisé par Mel Gibson, sortie au cinéma en Novembre 2016, le jeudi 20 avril à 20 heures 30. 
Le film sera diffusé dans la salle Nourhan Fringian de l’Eglise à l’adresse : 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. 
Une collation sera servie. 

Entrée libre - Interdit au moins de 12 ans

mercredi 12 avril 2017

DES INFORMATIONS INTERESSANTES SUR PAQUES - ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՄԱՍԻՆ


Տէր Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնը հայերս կը կոչենք ԶԱՏԻԿ։ Իրականութեան մէջ Զատիկը հայերէն անուանումն է հրէական տօնի մը, որ կը կոչուի Պասեք (Փեսահ, Բաղարջակերաց տօն)։ Հրեաներու համար այս տօնը Եգիպտոսի գերութենէն դուրս գալու, զատուելու յիշատակութիւնն էր, որ մեր եկեղեցւոյ հայրերը թարգմանեցին որպէս Զատիկ (զատ, զատուիլ, ազատիլ իմաստներով)։ Բայց ի՞նչ կապ ունի Պասեքը Յիսուսի Յարութեան հետ։ Պասեքի ընթրիքին կը զոհաբերուէր ու որպէս ճաշատեսակ կը մատուցուէր գառնուկ մը, սակայն Պասեքի երեկոյեան իր առաքեալներու հետ սեղան նստելով Տէր Յիսուս հաստատեց, որ ինքն է «գառն Աստուծոյ», որ կը զոհաբերուի մեր փրկութեան եւ մեղքերէն մեր ազատագրումին համար. ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ՚ըսէ. «Քրիստոս՝ մեր զատիկը՝ զոհուեցաւ մեզի համար. հետեւաբար տօ՛ն կատարենք» (Ա Կորնթ. 5։7-8)։

Հրեաներ Զատիկը կը տօնէին գարնան գիշերահաւասարին, որ այսօրուան թուագրումով Մարտ 21/22ն է։ Չուզելով որ Յիսուսի Յարութեան տօնը շփոթուի հրէական Պասեքի հետ և կատարուի նոյն օրը, 325 թուականի Նիկիոյ Տիեզերական ժողովին որոշում առնուեցաւ Քրիստոնէական Զատիկը տօնել Մարտ 21-ին յաջորդող լիալուսինէն վերջ եկող Կիրակի օրը (Յիսուսի Յարութիւնը տեղի ունեցած է Կիրակի օր)։ Քրիստոնէական եկեղեցիներու մէջ Յարութեան տօնի օրուայ տարբերութիւնները կախեալ են օրացոյցներու Հին կամ Նոր տոմարի որդեգրումէն։
Հայերս Քրիստոսի Յարութիւնը կը տօնենք 50 օր շարունակ՝ մինչեւ Հոգեգալուստ։ Տօնական այս շրջանը կը կոչուի Յինանց շրջան։ Յարութեան օր կը համարուին նաեւ տարուայ բոլոր Կիրակի օրերը։

Սուրբ Յարութեան տօնի առթիւ հայ քրիստոնեաներս իրար կ՚ողջունենք «ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ» ողջոյնով, որուն ի պատասխան կը հնչէ՝ «ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ»։

Les Arméniens appellent souvent la Fête de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ « Zadig » (Pâques). En réalité, Pâques est la transcription d'une fête juive, qui signifie Pasek  (Pessah, la fête des pains sans levain).
Pour les juifs, cette fête en sortant de la captivité égyptienne est le symbole de la séparation, et nos Pères de l'Eglise l'ont traduits comme Zadig (à l'exception du terme séparé, signifiant libérer = zadel, azadel en arménien).
Mais quel est le lien de Pasek avec la Résurrection du Christ? Pasek était assimilé au diner et le plat préparé était l'agneau, par contre le soir de Pâques, Jésus avec ses apôtres a affirmé à table que c'était lui 'l'Agneau de Dieu" qui s’est sacrifié pour notre salut et la libération de nos pêchés; comme l'apôtre Paul le dit "Christ, notre Pâques s'est sacrifié pour nous, célébrons donc la fête" (I Cor. 5,7 à 8).
Les juifs fêtent la Pâque à l’équinoxe de printemps, qui tombe le 21/22 mars aujourd’hui. Ne souhaitant pas que la Pâque juive et la Résurrection de Jésus tombe le même jour, en 325, lors du Conseil de Nicée une décision a été prise, celle de fêter la Pâques chrétienne le premier dimanche  après la pleine lune à partir de 21 mars (la Résurrection de Jésus était un dimanche). Dans les Eglises chrétiennes le jour de la Fête de  la Résurrection varie et dépend du calendrier, l’ancien ou le nouveau.
Nous autres Arméniens, célébrons  la Résurrection du Christ pendant 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Cette période de fête est appelée « Hisnag »(Eastertide) . Hormis cette date, tous les dimanches sont considérés comme la Résurrection de Jésus.  A l’occasion de cette fête, les chrétiens d’Arménie  se saluent « JÉSUS A RESSUSCITÉ D’ENTRE LES MORTS » en réponse, celui qui reçoit le salut, dit : « BÉNIE SOIT LA RÉSURRECTION DU CHRIST » («KRISDOS HAREAV I MERELOTS». «ORHNIAL E HAROUTUNEN KRISDOSSI»).

Traduction: Houry, Donara

mardi 11 avril 2017

ՄԻԱՍՆՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹԻՒՆ - MES IMPRESSIONS DU PÈLERINAGE AU MONT SAINT MICHEL

Ապրիլի 1-2-ը Փարիզի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարի երիտասարդաց միութեան անդամներով աղօթական առանձնացման նպատակով մեկնեցինք դէպի Ովկիանոս՝ Սուրբ Միքայէլի վանք (Le mont Saint-Michel), ուր 18-րդ դարասկզբին բանտարկուած է եղել Կ. Պոլսի Աւետիք Եւդոկացի պատրիարքը։

Ճանապարհորդութիւնը սկսուեց վաղ առաւօտեան։ Նախ Տէր Յուսիկի առաջնորդութեամբ աղօթեցինք եկեղեցում, ապա մեր առջեւ էր շուրջ 4-ժամեայ ճամփորդութիւնը, որ անցկացրեցինք աղօթքով, երգով և երիտասարդներին յատուկ ակտիւութեամբ։ Ապրիլ 1-ը այս տարի Սբ Գրիգոր Լուսաւորչի բանտարկութեան և Արտաշատի վիրապը նետուելու օրն էր, ինչի առթիւ Տէր Յուսիկը ճամփորդներիս ներկայացրեց Սբ. Գրիգորի վարքը, ապա միասնաբար ժամերգութիւն կատարեցինք հենց մեքենայի մէջ՝ խնդրելով մեր հաւատքի հօր բարեխոսութիւնը։ Ճանապարհը շարունակեցինք մեր ազգային և ժողովրդական երգերի կատարումներով։ Երգում էինք առանց մէկս միւսին հերթ տալու, յաճախ շփոթելով բառերը եւ մէկմէկու լրացնելով։ Այսպիսի պահերին է, որ զգում ենք ու կարօտում մեր հայութեան մէկութիւնը, գիտակցում, որ որքան էլ օտար ափերում դժուար է ապրել ու արարել որպէս հայ եւ պահպանել ինքնութիւնը՝ մշակոյթը, լեզուն... միեւնոյն է, անհնար է մեզ ձուլել այլ ազգերի հետ։ Անուրանալի է, որ քրիստոնէութիւնն է այն միակ հաւատը, սէրը, որ օգնում է մեզ ճիշտ ապրել, եկեղեցին է այն միակ հոգևոր ուժը, միակ կառոյցը, որ համախմբում է ամբողջ հայութեանը։ Մեր Եկեղեցին, որքան էլ հին, այնքան էլ երիտասարդ պէտք է լինի և երջանիկ ենք, որ Փարիզի մէջ այդպիսի երիտասարդ մի եկեղեցի է աճում։ Շատ կարեւոր է հովւի ու հաւատացեալների, առաւել եւս երիտասարդների միջեւ եղած կապը, վստահութիւնը, փոխադարձ հասկացողութիւնը տարբեր իրավիճակներում, նոյնիսկ տարաձայնութիւնների մէջ։ Նման պայմաններում երիտասարդները, Աստծոյ խօսքն ընդունելով, անշահախնդրօրէն նուիրւում են եւ կապւում Հայ Եկեղեցուն եւ քրիստոնէութեանը։

samedi 8 avril 2017

ԶԱՏԻԿԻ 7-ՐԴ ԿԻՐԱԿԻԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐ (ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ) - LECTURES DU 7EME DIMANCHE DE PAQUES (DEUXIEME RAMEAUX)

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (23:12-35)
12Երբ առտու եղաւ, Հրեաներէն ոմանք միաբանեցան եւ նզովեցին իրենք զիրենք, ըսելով թէ ո՛չ պիտի ուտեն, ո՛չ ալ խմեն՝ մինչեւ որ սպաննեն Պօղոսը: 13Այս երդումը ընողները՝ քառասունէ աւելի էին: 14Անոնք գացին քահանայապետներուն ու երէցներուն, եւ ըսին. «Սաստիկ նզովեցինք մենք մեզ, որ ո՛չ մէկ բան ճաշակենք՝ մինչեւ որ սպաննենք Պօղոսը: 15Ուստի դուք հիմա՝ ատեանին հետ՝ խնդրա՛նք յայտնեցէք հազարապետին, որ վաղը իջեցնէ զայն ձեզի, իբր թէ կ՚ուզէք աւելի ճշգրիտ տեղեկութիւն ունենալ անոր մասին. իսկ մենք՝ անոր մօտենալէն առաջ՝ պատրաստ ենք սպաննել զայն»:
16Բայց Պօղոսի քրոջ որդին՝ լսելով այս դարանակալութիւնը՝ գնաց, մտաւ բերդը, ու պատմեց Պօղոսի: 17Պօղոս ալ կանչեց հարիւրապետներէն մէկը եւ ըսաւ. «Տա՛ր այս երիտասարդը հազարապետին, որովհետեւ լուր մը ունի՝ տալու անոր»: 18Ան ալ առաւ զայն, տարաւ հազարապետին եւ ըսաւ. «Բանտարկեալ Պօղոսը կանչեց զիս ու խնդրեց՝ որ բերեմ քեզի այս երիտասարդը, քանի որ ըսելիք ունի քեզի»: 19Հազարապետը անոր ձեռքէն բռնելով՝ մէկդի քաշուեցաւ եւ հարցուց. «Ի՞նչ լուր ունիս՝ տալու ինծի»: 20Ան ալ ըսաւ. «Հրեաները միաձայնեցան թախանձել քեզի՝ որ վաղը ատեանին առջեւ իջեցնես Պօղոսը, որպէս թէ կ՚ուզեն աւելի ճշգրտութեամբ հարցաքննել զայն: 21Բայց դուն մտիկ մի՛ ըներ անոնց, որովհետեւ անոնցմէ քառասունէ աւելի մարդիկ դարան մտած են անոր համար, եւ իրենք զիրենք նզոված՝ որ ո՛չ ուտեն, ո՛չ ալ խմեն, մինչեւ որ սպաննեն զայն. ու հիմա պատրաստ են, եւ կը սպասեն քու խոստումիդ»: 22Հետեւաբար հազարապետը արձակեց երիտասարդը՝ պատուիրելով անոր. «Ո՛չ մէկուն ըսէ թէ այս բաները յայտնեցիր ինծի»:
23Ապա կանչելով հարիւրապետներէն երկուքը՝ ըսաւ. «Պատրաստեցէ՛ք երկու հարիւր զինուոր, եօթանասուն ձիաւոր ու երկու հարիւր գեղարդաւոր, որպէսզի երթան մինչեւ Կեսարիա՝ գիշերուան երրորդ ժամուն՝՝. 24նաեւ հայթայթեցէ՛ք գրաստներ, որպէսզի հեծցնեն Պօղոսը եւ ապահովութեամբ տանին Փելիքս կառավարիչին»: 25Նամակ մըն ալ գրեց՝ սա՛ տիպարին համաձայն.
26«Կղօդիոս Լիւսիաս՝ պատուական Փելիքս կառավարիչին. ողջո՜յն:
27Այս մարդը բռնուած էր Հրեաներէն եւ պիտի սպաննուէր անոնցմէ. իսկ ես վրայ հասայ զօրքերով եւ ազատեցի զայն, հասկնալով որ Հռոմայեցի է: 28Ուզելով գիտնալ պատճառը՝ որուն համար կ՚ամբաստանէին զինք, տարի զինք անոնց ատեանին առջեւ, 29եւ գտայ թէ ամբաստանուած էր իրենց Օրէնքին վերաբերեալ հարցերու համար, բայց մահուան կամ կապերու արժանի ո՛չ մէկ յանցանք ունէր:
30Երբ տեղեկացայ թէ Հրեաները կը դաւադրեն այդ մարդուն դէմ, անյապաղ ղրկեցի քեզի, պատուիրելով ամբաստանողներուն ալ՝ որ խօսին քու առջեւդ անոր դէմ: Ո՛ղջ եղիր»: 31Զինուորներն ալ առին Պօղոսը եւ գիշերուան մէջ տարին Անտիպատրոս, իրենց հրամայուածին համաձայն: 32Հետեւեալ օրը՝ թողուցին ձիաւորները որ երթան անոր հետ, իսկ իրենք վերադարձան բերդը: 33Անոնք ալ մտան Կեսարիա, տուին նամակը կառավարիչին ու ներկայացուցին Պօղոսը անոր: 34Երբ կարդաց, հարցուց թէ ո՛ր գաւառէն է, եւ հասկնալով թէ Կիլիկիայէն է՝ 35ըսաւ. «Մտիկ պիտի ընեմ քեզի՝ երբ գան քեզ ամբաստանողներն ալ»: Ու հրամայեց որ պահեն զայն Հերովդէսի պալատին մէջ:

 ACTES DES APOTRES  (23:17-38)
12Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. 13Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante, 14et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: Nous nous sommes engagés, avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. 15Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement; et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer.
16Le fils de la soeur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. 17Paul appela l'un des centeniers, et dit: Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. 18Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun, et dit: Le prisonnier Paul m'a appelé, et il m'a prié de t'amener ce jeune homme, qui a quelque chose à te dire. 19Le tribun, prenant le jeune homme par la main, et se retirant à l'écart, lui demanda: Qu'as-tu à m'annoncer? 20Il répondit: Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. 21Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens, et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué; maintenant ils sont prêts, et n'attendent que ton consentement. 22Le tribun renvoya le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait.
23Ensuite il appela deux des centeniers, et dit: Tenez prêts, dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers, pour aller jusqu'à Césarée. 24Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. 25Il écrivit une lettre ainsi conçue:
26Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix, salut!
27Cet homme, dont les Juifs s'étaient saisis, allait être tué par eux, lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était Romain. 28Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenai devant leur sanhédrin. 29J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison.
30Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. 31Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul, et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. 32Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. 33Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur, et lui présentèrent Paul. 34Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie: 35Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode.

jeudi 6 avril 2017

CALENDRIER RITUEL - AVRIL 2017

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CALENDRIER DE LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTEԿիրակի 9 Ապրիլ 2017
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ
Տօն գալստեանն Քրիստոսի յԵրուսաղէմ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Դռնբացէք՝ ժամը 16-ին։

Աւագ Հինգշաբթի, 13 Ապրիլ 2017
Յիշատակ Վերջին Ընթրիքի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 11։30-ին
 

 Ոտնլուայ՝ ժամը 17-ին

Խաւարման Գիշեր՝ ժամը 19:30-ին

Աւագ Ուրբաթ, 14 Ապրիլ 2017
Յիշատակ Խաչելութեան եւ Թաղման
Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Թափօր Թաղման՝ ժամը 18-ին

Աւագ Շաբաթ, 15 Ապրիլ 2017
Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան
Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 16-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 17-ին

Կիրակի 16 Ապրիկ 2017
Ս. ԶԱՏԻԿ
Տօն Յարութեան Յիսուսի Քրիստոսի

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին.

Երկուշաբթի 17 Ապրիլ 2017
Յիշատակ  Մեռելոց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Dimanche  9 avril 2017
RAMEAUX
Entrée du Christ à Jérusalem
Matines à 8h
Sainte Messe à 10h30
Célébration du "Ouvrez la Porte" à 16h

Jeudi Saint, 13 avril 2017
Commémoration de la Cène de Notre Seigneur
Matines à 8h
Sainte Messe à 11h30


Lavement des pieds à 17h


Offices des Ténèbres à 19h30

Vendredi Saint, 14 avril 2017
Vêpres et 

Procession à 18h


Samedi Saint, 15 avril 2017
Vigile Pascale
Lectures vespérales à 16h
Sainte Messe de Vigile Pascale à 17h

Dimanche 16 avril 2017
PÂQUES
Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ

Matines à 8h
Sainte Messe à 10h30

Lundi  28 mars 2017

Office de Requiem pour tous les défunts
Début des célébrations à 9h
Sainte Messe à 10h30
mardi 4 avril 2017

POURQUOI ET COMMENT FAIRE LE CARÊME

Le calendrier de l’Eglise apostolique arménienne comporte deux types de périodes : les jours de fête et les jours de jeûne. Aux côtés des fêtes de la Nativité, de la Résurrection, de la Pentecôte et de fêtes diverses dédiées aux Saints, l’année comporte plus de 150 jours de repentance et de jeûne. Ces jours de jeûne peuvent être répartis en trois groupes :

Jours de jeûne – pratiquement tous les mercredis et vendredis de l’année ; en mémoire du mercredi et du vendredi saints, respectivement jour de la trahison de Judas et jour de la Crucifixion ; en signe de deuil, l’Eglise a prescrit le jeûne pour ces jours-là.

Semaines de jeûne – ces périodes d’environ une semaine précèdent les fêtes importantes telles que la Transfiguration, l’Assomption etc.
L’objectif est de se préparer le corps et l’esprit et d’approcher le Mystère de la cérémonie avec un cœur repenti.

ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՒ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԷՏՔ Է ՊԱՀՔ ԲՌՆԵԼ

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ օրացոյցը կը բաղկանայ 2 հիմնական մասերէ՝ տօներէ եւ պահքերէ: Յիսուսի Ծննդեան, Յարութեան, Հոգեգալուստի և զանազան սուրբերու նուիրուած տօներու կողքին տարուան մէջ աւելի քան 150 օրեր ապաշխարութեան օրեր են՝ պահք: Ըստ այդմ պահքերը կը բաժնուին երեք խումբերու՝

Օրապահքեր - Ասոնք տարուան գրեթէ բոլոր Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերն են: Այս օրերու պահեցողութիւնը պայմանաւորուած է Տէր Յիսուսի՝ Չարչարանաց շաբաթի Չորեքշաբթի օրը Յուդայէն մատնուելու եւ Ուրբաթ օրը խաչուելու հետ: Ի նշան սուգի՝ եկեղեցին այդ օրերուն պահք կարգադրած է:

Շաբաթապահքեր - Մօտաւորապէս մէկ շաբաթ ձգւող այս պահքերը եկեղեցական կարեւոր տօներուն (Վերացման Սուրբ Խաչ, Պայծառակերպութիւն,  Վերափոխում և այլն) կը նախորդեն: Նպատակը հոգեւոր եւ մարմնաւոր պատրաստութիւն անցնելը և ապաշխարած սրտով տօնի խորհուրդին մօտենալն է:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...