dimanche 11 décembre 2016

PRIÈRE POUR LA GUÉRISON - ԱՂՕԹՔ ԲԺՇԿՈԻԹԵԱՆՓարատեա զցաւս եւ բժշկեա զհիւանդութիւնս ի ժողովրդենէ քումմէ, Տէր Աստուած մեր, եւ շնորհեա ամենեցուն զկատարեալ առողջութիւն, նշանաւ ամենայաղթ Խաչիւ Քով, որով բարձեր զտկարութիւն ազգի մարդկան եւ դատապարտեցեր զթշնամին կենաց եւ փրկութեան մերոյ: Դու ես կեանք մեր եւ փրկութիւն, բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, որ միայն կարող ես թողուլ զմեղս եւ մերժել զախտս եւ զհիւանդութիւնս ի մէնջ, որում յայտնի են պէտք կարեաց մերոց:
Պարգեւիչդ բարեաց, պարգեւեա զառատ ողորմութիւնս քո ի վերայ արարածոց քոց` ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից. յորոց հանապազ փառաւորեալ գովի Ամենասուրբ Երրորդութիւնդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Seigneur notre Dieu, fais disparaître et guéris les infirmités de ton peuple et accorde à tous une santé parfaite, par le signe de ta croix victorieuse, par laquelle tu as enlevé les infirmités du genre humain et condamné l'ennemi de notre vie et de notre salut. Tu es notre vie et notre salut, le bienfaiteur et le très miséricordieux, toi qui seul peux remettre les péchés et chasser loin de nous les maladies et les langueurs, toi qui connais les besoins de notre faiblesse. Donateur de biens, accorde ta miséricorde abondante à tes créatures, selon que chacune en a besoin, car elles glorifient chaque jour et louent la très sainte Trinité, maintenant et toujours, et en toute éternité. Amen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...