jeudi 11 août 2016

PRIÈRE POUR LA BÉNÉDICTION DU RAISIN - ԱՂՕԹՔ ԽԱՂՈՂԻ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ


Տէր Աստուած, Հայր անսկիզբն, անեղ եւ անմահ բնութիւն, ինքնագոյ, որ ամէն ինչ ստեղծեցիր ոչինչէն, եւ արարչագործութեանդ երկրորդ օրը հրամայեցիր երկրին` բուսցնել զանազան պտղատու տունկեր եւ բոյսեր` բանաւոր ու շնչաւոր կենդանիներու համար, որոնց հետ դրախտին մէջ գեղեցիկ ծառեր տնկեցիր, բանական արարածներուդ վայելքին համար, զորս օրհնեցիր աստուածային խօսքովդ` թէ «Աստուած տեսաւ որ բարի են յոյժ, եւ օրհնեց զանոնք» :
Եւ արդ, Տէր, նոյն օրհնութեամբ, որով օրհնեցիր արարածները` արարչութեանդ առաջին օրը, օրհնէ այժմ, Քեզի ընծայաբերուած այս տարուան պտուղներուն երախայրիքը, խաղողի առաջին ողկոյզները, ըստ հին Ահարոնի քահանայութեան, վասնզի, ինչպէս որ հրամայեցիր Իսրայէլին` Մովսէսի միջոցաւ` առաջին պտուղը ընծայել քեզի, վկայութեան խորանին վրայ, որպէս զի մասնաւոր ընծայով` բոլոր պտուղները ընդունին Քու Աստուածային եւ հոգեւոր օրհնութիւնդ, եւ մենք այս նիւթական պտուղը ճաշակելով` Քու օրհնութեանդ իմանալի շնորհքները ընդունինք մեր հոգիին մէջ` արժանանալով մեղքերու մաքրութեան եւ թողութեան : Եւ արժանի ըլլանք ճաշակելու կենաց ծառին պտուղը զոր պահպանել հրամայեցիր բոցեղէն սուրով Քերովբէներուն : Եւ անով անմահացած` անմահներու դասին հետ միասին միշտ փառաւորենք զՔեզ, Որդիիդ, եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս, յաւիտենից. ամէն :

Խաղաղութիւն ամենեցուն

Օրհնեալ ես, Որդի եւ բան Հօր. ճառագայթ անճառելի առաջին Լոյսին, կերպարանք եւ պատկեր աներեւոյթ Աստուծոյ : Որ ինքզինքդ կոչեցիր որթատունկ, եւ սիրով ու հաւատքով Քեզի միացածները անուանեցիր Ուռ, եւ հայրդ` Մշակ : Ու խաղողի հիւթէն պատրաստեցիր վերջին ընթրիքդ, իբրեւ նշանակ Ուռ Սուրբ Արեանդ, զոր օրհնեցիր Վերնատան մէջ, ու տուիր աշակերտներուդ. «Ասիկա իմ արիւնս է, որ կը թափուի աշխարհի փրկութեան համար»:
Եւ արդ, Տէր, օրհնէ Քու Սուրբ Տաճարիդ մէջ ընծայաբերուած այս խաղողի ողկոյզները, են անկէ ճաշակողներուս շնորհէ հոգեւոր եւ մարմնաւոր առողջութիւն : Օրհնէ, նաեւ, Տէր, այս պտուղներու նուիրատուները, եւ զանոնք վարձատրէ անմահական պարգեւներովդ : Օրհնէ Տէր, այգիներն ու որթատունկերը` որոնցմէ քաղուած են օրհնութեան համար բերուած այս ողկոյզները, եւ բազմաբեր ըրէ, պարարտ արտերու պէս, անփորձ պահէ, Տէր, այգեստաններն ու դաշտերը ամէն տեսակ պատահարներէ, որոնք վերէն կուգան մեր մեղքերուն համար. կարկուտներէ, եղեմնահար սառնամանիքներէ, խորշակահար հովերէ, վնասակար ճճիներէ եւ միջատներէ, որպէս զի արժանի ըլլանք վայելելու արքայութեանդ սեղանը, եւ փառաւորենք Հայրը, եւ Որդին, եւ Սուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


Seigneur, Dieu Tout Puissant, Père infini et incréé, immortel et existant par toi-même, Toi qui as créé toutes choses à partir de rien ; Toi qui au troisième jour de la Création commandas à la terre de porter des fruits variés et de fournir des plantes pour alimenter les êtres vivants et assurer la vie des animaux ; Tu as aussi planté de beaux arbres pour la subsistance et le plaisir des hommes et tu leur as ainsi accordé tes bénédictions, selon cette parole de Dieu : « Dieu vit que la multitude était bonne et il les bénit… ». C’est pourquoi, Ô Seigneur, comme lors de la première création tu as béni ce qui était bon, maintenant donne ta bénédiction aux premiers fruits de cette année, ces grappes de raisin qui te sont présentées selon la coutume du grand prêtre Aaron. Et de même que tu as commandé aux Israélites, par l’intermédiaire de Moïse de déposer les prémices de tous les fruits sur l’autel de l’Alliance, pour que, avec ces prémices, tu bénisses tous les fruits, fais descendre ta bénédiction divine et spirituelle sur ces fruits que nous offrons en ce jour. Grâce à ces fruits bénis, nous recevrons dans notre esprit la grâce de tes bienfaits, nous obtiendrons le pardon de nos péchés mortels, et nous deviendrons dignes de partager les fruits de l’arbre de vie que tu as ordonné aux Chérubins de protéger avec une épée enflammée ; et ainsi immortalisés, nous serons dans le Royaume des immortels pour toujours, glorifiant ton Fils et le Saint Esprit, maintenant et à jamais. Amen.

Que la paix soit sur vous tous

Béni sois-tu, Fils et Parole du Père, rayon inexprimable de la première lumière venue du Dieu invisible et son image… toi qui t’es appelé toi-même la vigne et tes disciples les branches, ton divin Père, le vigneron qui sanctifie ceux qui portent des fruits dans le droit chemin et coupe ceux qui ne portent pas de fruits et les condamne au feu éternel. Le jus du raisin produit le vin qui chasse la tristesse et crée la joie comme le dit la Bible : « Le vin réjouit le cœur de l’homme ». Et Toi, Seigneur, lors du dernier Repas, tu as partagé ce vin de fête avec tes disciples,, comme le sang d’expiation représentant la sagesse du Saint Esprit et tu as ainsi établi le sacrement de la Sainte Eucharistie en disant : « Ceci est mon sang répandu pour la rémission de l’humanité ».
C’est pourquoi, Ô Seigneur, bénis ces grappes de raisin qui ont été déposées sur ton autel et accorde la rémission des péchés et tes bienfaits spirituels et corporels à tous ceux qui partagent cette offrande avec foi.
Ô Seigneur, bénis ceux qui ont offert ces fruits et récompense-les de la grâce de la vie éternelle. Ô Seigneur, bénis les vignes et les vignobles d’où proviennent ces raisins apportés à ta sainte Église pour être bénis. Fais-les porter des fruits comme des champs fertiles.
Ô Seigneur, protège les vignobles et les fermes contre toutes sortes d’accidents qui peuvent survenir à cause de nos actes mauvais. Protège-les de la grêle, de la gelée, des brûlures du soleil et des insectes nuisibles, de sorte que, grâce à ta grande miséricorde, nous puissions mériter de partager le produit de ton vignoble, à la table de ton Père céleste, et glorifier la sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...