mardi 5 avril 2016

PRIONS POUR L'ARMENIE et HAUT-KARABAGH

Suite aux derniers événements survenus aux frontières de la République du Haut-Karabagh l'église apostolique arménienne de France condamne fermement toutes les attaques commises par l'Azerbaïdjan envers les soldats et les civiles, sur la ligne de frontière du Karabagh. Mercredi 6 avril à 19h30, une veillée aura lieu à la cathédrale Saint Jean-Baptiste, Paris, afin de prier pour les victimes, les soldats et la paix. Prions pour que la paix soit restaurée et pour que les violences cessent. Nos pensées et nos prières sont avec les soldats, les habitants du Karabagh et tous les arméniens. Nous espérons vous voir nombreux mercredi 6 avril à 19h30 pour une prière solennelle.

Պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց, Քրիստոս Աստուած մեր, պահեա՛, պահպանեա՛ եւ օրհնեա՛ զՀայրենիքն մեր՝ Հայաստան եւ Արցախ` զՀայրապետութիւնն ազգիս հայոց եւ զՀանրապետութիւնն Հայաստան աշխարհի եւ Արցախի ընդ զինուորեալ մանկանց նոցա եւ ամենայն ժողովրդեանս, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական Խաչի քոյ, ի խաղաղութեան: Փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամեաց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւմիշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...