mardi 23 février 2016

ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ - AVEC FOI JE TE CONFESSEԱՂՕԹՔ ՊԻՏԱՆԻՔ ԻԻՐԱՔԱՆՉԻԻՐ ԱՆՁԻՆ ՀԱՎԱՏԱՑԵԼՈՑ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ ԱՐԱՐԵԱԼ ՍՐԲՈՅՆ ՆԵՐՍԵՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

Ա. Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ, Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, անեղ եւ անմահ բնութիւն, արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց. ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Բ. Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ, անբաժանելի լոյս, միասնական սուրբ երրորդութիւն եւ մի աստուածութիւն, արարիչ լուսոյ եւ հալածիչ խաւարի. հալածեա ի հոգւոյ իմմէ զխաւար մեղաց եւ անգիտութեան, եւ լուսաւորեա զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ աղօթել քեզ ի հաճոյս, եւ ընդունել ի քէն զխնդրուածս իմ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Գ. Հայր երկնաւոր Աստուած ճշմարիտ, որ առաքեցեր զորդիդ քո սիրելի ի խնդիր մոլորեալ ոչխարին, մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, ընկալ զիս որպես զանառակ որդին, եւ զգեցո ինձ զպատմուճանն զառաջին զոր մերկացայ մեղօք. եւ ողորմեա քո արարածոց
եւ ինձ բազմամեղիս:

Դ. Որդի աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ խոնարհեցար ի հայրական ծոցոյ, եւ առեր մարմին ի սրբոյ կուսէն մարիամայ վասն մերոյ փրկութեան, խաչեցար, թաղեցար եւ յարեար ի մեռելոց, եւ համբարձար փառօք առ հայր. մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, յիշեա զիղ որպես զաւազակն յորժամ գաս արքայութեամբ քով. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ե. Հոգի աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ իջեր ի յորդանան եւ ի վերնատունն, եւ լուսաւորեցեր զիս մկրտութեամբ սուրբ աւազանին. մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, մաքրեա զիս վերստին աստուածային հրով քո` որպես հրեղէն լեզուօք սուրբ զառաքեալսն, եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Զ. Անեղ բնութիւն, մեղայ քեզ մտօք իմովք, հոգւով եւ մարմնով իմով. մի՛ յիշեր զմեղս իմ զառաջինս վասն անուանդ քում սրբոյ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Է. Տեսող ամենայնի, մեղայ քեզ խորհըրդով բանիւ եւ գործով. ջնջեա զձեռագիր յանցանաց իմոց, եւ գրեա զանուն իմ ի դպրութիւն կենաց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ը. Քննող գաղտնեաց, մեղայ քեզ կամաւ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ, թողութիւն շնորհեա մեղաւորիս, զի ի ծննդենէ սուրբ աւազանին մինչեւ ցայսօր մեղուցեալ եմ առաջի աստուածութեանդ քո զգայարանօք իմովք, եւ ամենայն անդամօք մարմնոյս. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Թ. Ամենախնամ Տէր, դիր պահապան աչաց իմոց զերկիւղ քո սուրբ ո՛չ եւս հայիլ յայրատ, եւ ականջաց իմոց` ո՛չ ախորժել լսել զբանս չարութեան, եւ բերանոյ իմոյ` ո՛չ խօսել զսուտութիւն, եւ սրտի իմոյ` ո՛չ խորհել զչարութիւն, եւ ձեռաց իմոց` ո՛չ գործել զանիրաւութիւն, եւ ոտից իմոց` ո՛չ գնալ ի ճանապարհս անօրէնութեան, այլ ուղղեա զշարժումն սոցա լինել միշտ ըստ պատուիրանաց քոց յամենայնի. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ժ. Հուր կենդանի Քրիստոս, զհուր սիրոյ քո զոր արկեր յերկիր, բորբոքեա յանձն իմ, զի այրեսցէ զաղտ հոգւոյ իմոյ, եւ սրբեսցէ զխիղճ մտաց իմոց, եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ, եւ վառեսցէ լոյս գիտութեան քո ի սրտի իմում. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԱ. Իմաստութիւն հօր Յիսուս, տուր ինձ իմաստութիւն զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. Ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս. եւ ողորմեա քո արարածոց
եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԲ. Կամեցող բարեաց Տէր կամարար, մի՛ թողուր զիս ի կամս անձին իմոյ գնալ, այլ առաջնորդեա ինձ լինել միշտ ըստ կամաց քոց բարեսիրաց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԳ. Արքայ երկնավոր, տուր իինձ զարքայութիւն քո զոր խոստացար սիրելեաց քոց, եւ զօրացո զսիրտ իմ ատել ըզմեղս, եւ սիրել զքեզ միայն, եւ առնել զկամս քո. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԴ. Խնամող արարածոց, պահեա նշանաւ խաչի քո զհոգի եւ զմարմին իմ ի պատրանաց մեղաց, ի փորձութեանց դիւաց, եւ ի մարդոց անիրաւաց, եւ յամենայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԵ. Պահապան ամենայնի Քրիստոս, աջ քո հովանի լիցի ի վերայ իմ, ի տուէ եւ ի գիշերի, ի նստիլ ի տան եւ ի գնալ ի ճանապարհ, ի ննջել եւ ի յառնել, զի մի երբեք սասանեցայց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԶ. Աստուած իմ, որ բանաս զձեռն քո, եւ լնուս զամենայն արարածս ողորմութեամբ քով. քեզ յանձն առնեմ զանձն իմ. դու հոգա եւ պատրաստեա զպէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ յայսըմհետէ մինչեւ յաւիտեան. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԷ. Դարձուցիչ մոլորելոց, դարձո զիս ի չար սովորութեանց իմոց ի բարի սովորութիւն, եւ բեւեռեա ի հոգի իմ զսոսկալի օր մահուն, եւ զերկիւղ գեհենոյն, եւ զսէր արքայութեանն, զի զղջացայց ի մեղաց, եւ գործեցից զարդարութիւն. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԸ. Աղբիւր անմահութեան, աղբերացո ի սրտէ իմմէ զարտասուս ապաշխարութեան որպէս պոռնկին, զի լուացից զմեղս անձին իմոյ յառաջ քան զելանելն իմ յաշխարհէս. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԹ. Պարգեւիչ ողորմութեան, պարգեւեա ինձ ուղղափառ հաւատով, եւ բարի գործով, եւ սուրբ մարմնոյ եւ արեան քո հաղորդութեամբ գալ առ քեզ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ի. Բարերար Տէր, հրեշտակի բարւոյ յանձն արասցես զիս քաղցրութեամբ աւանդել զհոգի իմ, եւ անխռով անցուցանել ընդ չարութիւն այսոցն, որ են ի ներքոյ երկնից. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԱ. Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանաւորեա զհոգի իմ ուրախութեամբ տեսանել զլոյս փառաց քոց ի կոչման աւուրն, եւ հանգչել յուսով բարեաց յօթեւանս արդարոց մինչեւ յօր մեծի գալստեան քո. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԲ. Դատաւոր արդար, յորժամ գաս փառօք հօր դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի քում, այլ փրկեա զիս ի յաւիտենական հրոյն, եւ լսելի արա ինձ զերանաւէտ կոչումն արդարոց յերկնից արքայութիւնդ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԳ. Ամենողորմ Տէր, ողորմեա ամենայն հաւատացելոց ի քեզ, իմոց եւ օտարաց, ծանօթից եւ անծանօթից, կենդանեաց եւ մեռելոց. շնորհեա եւ թըշնամեաց իմոց եւ ատելեաց զթողութիւն որ առ իս յանցանացն, եւ դարձո զնոսա ի չարեացն զոր ունին վասն իմ, զի ողորմութեան քում արժանի եղիցին. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԴ. Փառաւորեալ տէր, ընկալ զաղաչանս ծառայիս քո, եւ կատարեա ի բարի զխնդրուածս իմ, բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ Յովհաննու մկրտչին, եւ սրբոյն Ստեփանոսի նախավկային, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ լուսաւորչին, եւ սրբոց առաքելոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց, հայրապետաց, ճգնաւորաց, կուսանաց, եւ ամենայն սրբոց քոց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց: Եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն անբաժանելի սուրբ երրորդութեանդ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


PRIÈRE POUR TOUS CEUX QUI CROIENT EN CHRIST DE SAINT NERSES CHENORHALI, CATHOLICOS DES ARMENIENS

1. Avec foi, je Te confesse et T'adore, Père, Fils et Saint-Esprit, Nature incréée et immortelle, Créateur des anges et des hommes et de tout ce qui a été fait. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

2. Avec foi, je Te confesse et T'adore, ô Lumière indivisible, consubstantielle Trinité Sainte et unique Divinité, Auteur de la lumière, Toi qui dissipes les ténèbres ; chasse de mon âme les ténèbres du péché et de l'ignorance et illumine mon esprit en cette heure : que j'invente une prière qui Te plaise et obtienne de Toi d’être exaucé. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

3. Père céleste, vrai Dieu, Toi qui as envoyé ton Fils bien-aimé à la recherche de la brebis égarée, j'ai péché contre le ciel et contre Toi ; accueille-moi à l'exemple du fils prodigue et revêts-moi de la robe première dont je me suis dépouillé par le péché. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

4. Fils de Dieu, vrai Dieu, Toi qui, du sein du Père, T'es abaissé et as pris chair de la Sainte Vierge Marie pour notre Rédemption ; Tu as été crucifié et enseveli, Tu es ressuscité des morts et monté auprès du Père ; j'ai péché contre le ciel et contre Toi ; aie de moi souvenance comme du larron, lorsque tu reviendras avec ton Royaume. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

5. Esprit de Dieu, vrai Dieu, Toi qui es descendu au Jourdain et au Cénacle et qui m'as illuminé par le baptême de la fontaine sacrée, j'ai péché contre le ciel et contre Toi ; purifie-moi de nouveau par ton feu divin, comme tu le fis pour les Apôtres par les langues de feu. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

6. Ô Nature incréée, j'ai péché contre Toi par mon esprit, mon âme et mon corps ; ne garde pas souvenance de mes péchés passés, en considération de ton saint Nom. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

7. Toi qui vois tout, j'ai péché contre Toi par pensée, par parole et par action ; annule la sentence de mes fautes et inscris mon nom dans le Livre de Vie. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

8. Toi qui scrutes les secrets, j'ai péché contre Toi, volontairement et involontairement, sciemment et par ignorance, accorde le pardon au pécheur que je suis : car, depuis ma naissance à la fontaine sacrée jusqu'à aujourd'hui, j'ai péché devant ta Divinité, par mes sens et par tous les membres de mon corps. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

9. Seigneur, Toi qui es plein de sollicitude, établis en sentinelle, devant mes yeux, ta sainte crainte : que je ne regarde plus ce qui est impur ; établis-la devant mes oreilles : que je ne prenne pas de plaisir aux méchants propos ; et devant ma bouche : que je ne profère pas de mensonges; et devant mon cœur : que je ne songe pas à faire le mal ; et devant mes mains : que je ne commette pas l'injustice ; et devant mes pieds : que je ne marche pas sur les routes d'iniquités ; mais rectifie leurs activités : que tout en moi se conforme à tes commandements. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

10. Ô Christ, Feu vivant, attise en moi ce feu de ton amour que Tu as répandu sur la terre : qu'il consume les impuretés de mon âme et purifie ma conscience ; qu'il détruise les péchés de mon corps et suscite en mon cœur la lumière de ta connaissance. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

11. Sagesse du Père, ô Jésus, donne-moi la sagesse : que je pense, proclame et accomplisse le bien à toute heure en ta présence ; délivre-moi des pensées, paroles et actions perverses. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

12. Toi qui veux le bien, Seigneur qui nous exauces, ne permets pas que je suive le chemin de ma volonté, mais guide-moi pour que je demeure toujours sous ta bienveillante volonté. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

13. Ô Roi céleste, donne-moi ce Royaume qui est tien et que tu as promis à tes bien-aimés ; fortifie mon cœur : qu'il haïsse le péché, pour n'aimer que Toi seul et accomplir ta volonté. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

14. Toi qui prends soin des créatures, par le signe de ta Croix, préserve mon âme et mon corps des illusions du péché, des tentations des démons et des hommes iniques et de tous les périls de l'âme et du corps. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

15. Gardien de tous, ô Christ, que ta dextre soit ma protection, de jour et de nuit, que je sois assis dans ma maison ou que je marche sur la route, que je dorme ou que je me lève : que jamais donc je ne sois ébranlé ! Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

16. Ô mon Dieu, Toi qui ouvres la main et combles de ta miséricorde toutes les créatures, je Te confie tout mon être ; Toi-même, prends soin de moi et pourvois aux nécessités de mon âme et de mon corps, maintenant et à jamais. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

17. Toi qui fais revenir les égarés, détourne-moi de mes mauvaises habitudes, remets-moi sur le droit chemin ; grave en mon âme le souvenir du jour effroyable de la mort, la crainte de l'enfer et l'amour du Paradis, pour que j'aie regret de mes péchés et que j’accomplisse la justice. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

18. Source d'immortalité, fais jaillir de mon cœur les larmes de la pénitence comme Tu le fis pour la pécheresse : qu'avant mon départ de ce monde, elles lavent mon âme de ses péchés. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

19. Dispensateur de miséricorde, accorde-moi la faveur de venir à Toi avec une foi droite et muni de bonnes œuvres, après avoir communié à ton Corps et à ton Sang. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

20. Seigneur de bonté, veuille me confier à un bon ange : que je rende doucement mon âme, que je traverse sans crainte les méchancetés des démons qui se trouvent sous le ciel. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

21. Ô Christ, Lumière véritable, rends mon âme digne de contempler dans la joie la lumière de ta gloire, au jour où Tu m’appelleras, et de reposer dans l'espérance du bien en la demeure des justes jusqu'au jour de ton grand avènement. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

22. Ô juste Juge, lorsque tu viendras dans la gloire du Père pour juger les vivants et les morts, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, mais délivre-moi du feu éternel et fais-moi entendre l'appel joyeux des justes pour que j’entre dans ton Royaume céleste. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

23. Seigneur, plein de miséricorde, aie pitié de tous ceux qui croient en Toi : parents et étrangers, connus et inconnus, vivants et morts, accorde aussi à mes ennemis et à ceux qui me haïssent la rémission des fautes commises contre moi ; détourne-les du mal contracté à cause de moi, pour qu'ils soient dignes de ta miséricorde. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

24. Ô Seigneur de gloire, reçois la supplication de ton serviteur et dans ta bonté, exauce mes demandes, par l'intercession de la sainte Mère de Dieu, de Jean-Baptiste, de saint Etienne, premier martyr, de saint Grégoire, notre Illuminateur, des saints Apôtres, des prophètes, des docteurs, des martyrs, des saints patriarches, des anachorètes, des moniales et de tous les saints qui sont au ciel et sur la terre. A Toi la gloire et l’adoration, ô sainte et indivisible Trinité, dans les éternités des éternités. Amen.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...