lundi 29 février 2016

ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՒՄԸ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ - Les veillées du grand carême à Paris

Աւանդութիւն դարձած է  Մեծ Պահքի ուրբաթ երեկոները համախմբուիլ փարիզեան շրջանի քահանաներով եւ հաւատացեալներով: Ա՛րդ,  Փետրուար 26-ին աղօթքի համախմբում էր մեզի Փարիզի Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարին մէջ: Խաղաղական եւ Հանգստեան  ժամերգութիւնները շարականներու խաղաղաբոյր հնչողութեամ իրենց լրումին հասան Շաւիլի Հոգեւոր Հովիւ Տ. Գուրգէն Վրդ. Աղապապեանի քարոզով:
Աղօթքէն վերջ ներկաներուն կը սպասէր պահքի թէյասեղանը, որ պատրաստուած էր Փարիզի եկեղեցւոյ Տիկնանց միութեան ջանադիր աշխատանքով: Տէր Յուսիկ քհնյ. Սարգսեան ներկաներուն բարի գալստեան խօսք ըսաւ եւ յաջող պահեցողութեան շրջան մաղթեց ամէնուն:
Գալ անգամներու Հսկումներուն ծրագիրը կրնաք գտնել այս յղումով՝ http://www.jeaap.net/2016/02/liste-des-veillees-de-priere-communes.html

mercredi 24 février 2016

ՓԵՏՐՈՒԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՇԱԲԱԹԸ

Այս տարի Փետրուար ամսուան առաջին շաբաթը չափազանց հագեցած էր. անցնող 7 օրերուն ընթացքին ուշագրաւ քանի մը իրադարձութիւններ տեղի ունեցան:
Ա. Թեմիս բարեխնամ Առաջնորդի՝ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի օրհնութեամբ եւ նախաձեռնութեամբ Փետրուար 1-2 Գրենոբլ քաղաքի մէջ տեղի ունեցաւ Ֆրանսահայոց թեմի քահանայից համաժողով: Առիթը, անշուշտ, Ղեւոնդեանց քահանաներու տօնն էր, որ աւանդաբար բոլոր քահանաներու տօն կը նկատուի: Այդ առթիւ Գրենոբլի ծուխի եւ հոգեւոր հովիւ Տ. Բաբկէն քհնյ, Ստեփանեանի ջերմ հիւրընկալութեամբ քահանայ հայրերը Առաջնորդին գլխաւորութեամբ միասնական աղօթքի եւ քննարկումներու հիանալի առիթ ունեցան:

Բ. Փետրուար 4-ը այս տարի Վարդանանց քաջերու տօնակատարութեան  օրն էր: Ինչպէս
ամէն տարի, այս տարի եւս Մայր Տաճարի մէջ Պատարագ մատուցուեցաւ տօնին առթիւ: Պատարագիչն էր Հոլանտայի Ալմելօ քաղաքի հովիւ Տ. Մաշտոց քհնյ. Բաղդասարեանը, որ Ամստերդամի հովիւ Տ. Տարօն քհնյ. Թադէոսեանի հետ հիւրաբար կը գտնուէր Փարիզ: Քանի, որ Վարդանանց տօնը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անուանակոչութեան օրն է, ինչպէս Հայաստանեայց բոլոր եկեղեցիներու մէջ, Սբ. Յովհ. Մկրտիչ Մայր Տաճարի մէջ եւս կատարուեցաւ Հայրապետական մաղթանք Առաջնորդ Հօր հանդիասապետութեամբ:

mardi 23 février 2016

ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ - AVEC FOI JE TE CONFESSEԱՂՕԹՔ ՊԻՏԱՆԻՔ ԻԻՐԱՔԱՆՉԻԻՐ ԱՆՁԻՆ ՀԱՎԱՏԱՑԵԼՈՑ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ ԱՐԱՐԵԱԼ ՍՐԲՈՅՆ ՆԵՐՍԵՍԻ ՇՆՈՐՀԱԼՒՈՅ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

Ա. Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ, Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, անեղ եւ անմահ բնութիւն, արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց. ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Բ. Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ, անբաժանելի լոյս, միասնական սուրբ երրորդութիւն եւ մի աստուածութիւն, արարիչ լուսոյ եւ հալածիչ խաւարի. հալածեա ի հոգւոյ իմմէ զխաւար մեղաց եւ անգիտութեան, եւ լուսաւորեա զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ աղօթել քեզ ի հաճոյս, եւ ընդունել ի քէն զխնդրուածս իմ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Գ. Հայր երկնաւոր Աստուած ճշմարիտ, որ առաքեցեր զորդիդ քո սիրելի ի խնդիր մոլորեալ ոչխարին, մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, ընկալ զիս որպես զանառակ որդին, եւ զգեցո ինձ զպատմուճանն զառաջին զոր մերկացայ մեղօք. եւ ողորմեա քո արարածոց
եւ ինձ բազմամեղիս:

Դ. Որդի աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ խոնարհեցար ի հայրական ծոցոյ, եւ առեր մարմին ի սրբոյ կուսէն մարիամայ վասն մերոյ փրկութեան, խաչեցար, թաղեցար եւ յարեար ի մեռելոց, եւ համբարձար փառօք առ հայր. մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, յիշեա զիղ որպես զաւազակն յորժամ գաս արքայութեամբ քով. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ե. Հոգի աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ իջեր ի յորդանան եւ ի վերնատունն, եւ լուսաւորեցեր զիս մկրտութեամբ սուրբ աւազանին. մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, մաքրեա զիս վերստին աստուածային հրով քո` որպես հրեղէն լեզուօք սուրբ զառաքեալսն, եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Զ. Անեղ բնութիւն, մեղայ քեզ մտօք իմովք, հոգւով եւ մարմնով իմով. մի՛ յիշեր զմեղս իմ զառաջինս վասն անուանդ քում սրբոյ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Է. Տեսող ամենայնի, մեղայ քեզ խորհըրդով բանիւ եւ գործով. ջնջեա զձեռագիր յանցանաց իմոց, եւ գրեա զանուն իմ ի դպրութիւն կենաց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ը. Քննող գաղտնեաց, մեղայ քեզ կամաւ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ, թողութիւն շնորհեա մեղաւորիս, զի ի ծննդենէ սուրբ աւազանին մինչեւ ցայսօր մեղուցեալ եմ առաջի աստուածութեանդ քո զգայարանօք իմովք, եւ ամենայն անդամօք մարմնոյս. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Թ. Ամենախնամ Տէր, դիր պահապան աչաց իմոց զերկիւղ քո սուրբ ո՛չ եւս հայիլ յայրատ, եւ ականջաց իմոց` ո՛չ ախորժել լսել զբանս չարութեան, եւ բերանոյ իմոյ` ո՛չ խօսել զսուտութիւն, եւ սրտի իմոյ` ո՛չ խորհել զչարութիւն, եւ ձեռաց իմոց` ո՛չ գործել զանիրաւութիւն, եւ ոտից իմոց` ո՛չ գնալ ի ճանապարհս անօրէնութեան, այլ ուղղեա զշարժումն սոցա լինել միշտ ըստ պատուիրանաց քոց յամենայնի. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ժ. Հուր կենդանի Քրիստոս, զհուր սիրոյ քո զոր արկեր յերկիր, բորբոքեա յանձն իմ, զի այրեսցէ զաղտ հոգւոյ իմոյ, եւ սրբեսցէ զխիղճ մտաց իմոց, եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ, եւ վառեսցէ լոյս գիտութեան քո ի սրտի իմում. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԱ. Իմաստութիւն հօր Յիսուս, տուր ինձ իմաստութիւն զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. Ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս. եւ ողորմեա քո արարածոց
եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԲ. Կամեցող բարեաց Տէր կամարար, մի՛ թողուր զիս ի կամս անձին իմոյ գնալ, այլ առաջնորդեա ինձ լինել միշտ ըստ կամաց քոց բարեսիրաց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԳ. Արքայ երկնավոր, տուր իինձ զարքայութիւն քո զոր խոստացար սիրելեաց քոց, եւ զօրացո զսիրտ իմ ատել ըզմեղս, եւ սիրել զքեզ միայն, եւ առնել զկամս քո. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԴ. Խնամող արարածոց, պահեա նշանաւ խաչի քո զհոգի եւ զմարմին իմ ի պատրանաց մեղաց, ի փորձութեանց դիւաց, եւ ի մարդոց անիրաւաց, եւ յամենայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԵ. Պահապան ամենայնի Քրիստոս, աջ քո հովանի լիցի ի վերայ իմ, ի տուէ եւ ի գիշերի, ի նստիլ ի տան եւ ի գնալ ի ճանապարհ, ի ննջել եւ ի յառնել, զի մի երբեք սասանեցայց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԶ. Աստուած իմ, որ բանաս զձեռն քո, եւ լնուս զամենայն արարածս ողորմութեամբ քով. քեզ յանձն առնեմ զանձն իմ. դու հոգա եւ պատրաստեա զպէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ յայսըմհետէ մինչեւ յաւիտեան. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԷ. Դարձուցիչ մոլորելոց, դարձո զիս ի չար սովորութեանց իմոց ի բարի սովորութիւն, եւ բեւեռեա ի հոգի իմ զսոսկալի օր մահուն, եւ զերկիւղ գեհենոյն, եւ զսէր արքայութեանն, զի զղջացայց ի մեղաց, եւ գործեցից զարդարութիւն. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԸ. Աղբիւր անմահութեան, աղբերացո ի սրտէ իմմէ զարտասուս ապաշխարութեան որպէս պոռնկին, զի լուացից զմեղս անձին իմոյ յառաջ քան զելանելն իմ յաշխարհէս. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԹ. Պարգեւիչ ողորմութեան, պարգեւեա ինձ ուղղափառ հաւատով, եւ բարի գործով, եւ սուրբ մարմնոյ եւ արեան քո հաղորդութեամբ գալ առ քեզ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ի. Բարերար Տէր, հրեշտակի բարւոյ յանձն արասցես զիս քաղցրութեամբ աւանդել զհոգի իմ, եւ անխռով անցուցանել ընդ չարութիւն այսոցն, որ են ի ներքոյ երկնից. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԱ. Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանաւորեա զհոգի իմ ուրախութեամբ տեսանել զլոյս փառաց քոց ի կոչման աւուրն, եւ հանգչել յուսով բարեաց յօթեւանս արդարոց մինչեւ յօր մեծի գալստեան քո. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԲ. Դատաւոր արդար, յորժամ գաս փառօք հօր դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի քում, այլ փրկեա զիս ի յաւիտենական հրոյն, եւ լսելի արա ինձ զերանաւէտ կոչումն արդարոց յերկնից արքայութիւնդ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԳ. Ամենողորմ Տէր, ողորմեա ամենայն հաւատացելոց ի քեզ, իմոց եւ օտարաց, ծանօթից եւ անծանօթից, կենդանեաց եւ մեռելոց. շնորհեա եւ թըշնամեաց իմոց եւ ատելեաց զթողութիւն որ առ իս յանցանացն, եւ դարձո զնոսա ի չարեացն զոր ունին վասն իմ, զի ողորմութեան քում արժանի եղիցին. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԴ. Փառաւորեալ տէր, ընկալ զաղաչանս ծառայիս քո, եւ կատարեա ի բարի զխնդրուածս իմ, բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ Յովհաննու մկրտչին, եւ սրբոյն Ստեփանոսի նախավկային, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ լուսաւորչին, եւ սրբոց առաքելոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց, հայրապետաց, ճգնաւորաց, կուսանաց, եւ ամենայն սրբոց քոց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց: Եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն անբաժանելի սուրբ երրորդութեանդ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


PRIÈRE POUR TOUS CEUX QUI CROIENT EN CHRIST DE SAINT NERSES CHENORHALI, CATHOLICOS DES ARMENIENS

1. Avec foi, je Te confesse et T'adore, Père, Fils et Saint-Esprit, Nature incréée et immortelle, Créateur des anges et des hommes et de tout ce qui a été fait. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

2. Avec foi, je Te confesse et T'adore, ô Lumière indivisible, consubstantielle Trinité Sainte et unique Divinité, Auteur de la lumière, Toi qui dissipes les ténèbres ; chasse de mon âme les ténèbres du péché et de l'ignorance et illumine mon esprit en cette heure : que j'invente une prière qui Te plaise et obtienne de Toi d’être exaucé. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

3. Père céleste, vrai Dieu, Toi qui as envoyé ton Fils bien-aimé à la recherche de la brebis égarée, j'ai péché contre le ciel et contre Toi ; accueille-moi à l'exemple du fils prodigue et revêts-moi de la robe première dont je me suis dépouillé par le péché. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

4. Fils de Dieu, vrai Dieu, Toi qui, du sein du Père, T'es abaissé et as pris chair de la Sainte Vierge Marie pour notre Rédemption ; Tu as été crucifié et enseveli, Tu es ressuscité des morts et monté auprès du Père ; j'ai péché contre le ciel et contre Toi ; aie de moi souvenance comme du larron, lorsque tu reviendras avec ton Royaume. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

5. Esprit de Dieu, vrai Dieu, Toi qui es descendu au Jourdain et au Cénacle et qui m'as illuminé par le baptême de la fontaine sacrée, j'ai péché contre le ciel et contre Toi ; purifie-moi de nouveau par ton feu divin, comme tu le fis pour les Apôtres par les langues de feu. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

6. Ô Nature incréée, j'ai péché contre Toi par mon esprit, mon âme et mon corps ; ne garde pas souvenance de mes péchés passés, en considération de ton saint Nom. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

7. Toi qui vois tout, j'ai péché contre Toi par pensée, par parole et par action ; annule la sentence de mes fautes et inscris mon nom dans le Livre de Vie. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

8. Toi qui scrutes les secrets, j'ai péché contre Toi, volontairement et involontairement, sciemment et par ignorance, accorde le pardon au pécheur que je suis : car, depuis ma naissance à la fontaine sacrée jusqu'à aujourd'hui, j'ai péché devant ta Divinité, par mes sens et par tous les membres de mon corps. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

9. Seigneur, Toi qui es plein de sollicitude, établis en sentinelle, devant mes yeux, ta sainte crainte : que je ne regarde plus ce qui est impur ; établis-la devant mes oreilles : que je ne prenne pas de plaisir aux méchants propos ; et devant ma bouche : que je ne profère pas de mensonges; et devant mon cœur : que je ne songe pas à faire le mal ; et devant mes mains : que je ne commette pas l'injustice ; et devant mes pieds : que je ne marche pas sur les routes d'iniquités ; mais rectifie leurs activités : que tout en moi se conforme à tes commandements. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

10. Ô Christ, Feu vivant, attise en moi ce feu de ton amour que Tu as répandu sur la terre : qu'il consume les impuretés de mon âme et purifie ma conscience ; qu'il détruise les péchés de mon corps et suscite en mon cœur la lumière de ta connaissance. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

11. Sagesse du Père, ô Jésus, donne-moi la sagesse : que je pense, proclame et accomplisse le bien à toute heure en ta présence ; délivre-moi des pensées, paroles et actions perverses. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

12. Toi qui veux le bien, Seigneur qui nous exauces, ne permets pas que je suive le chemin de ma volonté, mais guide-moi pour que je demeure toujours sous ta bienveillante volonté. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

13. Ô Roi céleste, donne-moi ce Royaume qui est tien et que tu as promis à tes bien-aimés ; fortifie mon cœur : qu'il haïsse le péché, pour n'aimer que Toi seul et accomplir ta volonté. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

14. Toi qui prends soin des créatures, par le signe de ta Croix, préserve mon âme et mon corps des illusions du péché, des tentations des démons et des hommes iniques et de tous les périls de l'âme et du corps. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

15. Gardien de tous, ô Christ, que ta dextre soit ma protection, de jour et de nuit, que je sois assis dans ma maison ou que je marche sur la route, que je dorme ou que je me lève : que jamais donc je ne sois ébranlé ! Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

16. Ô mon Dieu, Toi qui ouvres la main et combles de ta miséricorde toutes les créatures, je Te confie tout mon être ; Toi-même, prends soin de moi et pourvois aux nécessités de mon âme et de mon corps, maintenant et à jamais. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

17. Toi qui fais revenir les égarés, détourne-moi de mes mauvaises habitudes, remets-moi sur le droit chemin ; grave en mon âme le souvenir du jour effroyable de la mort, la crainte de l'enfer et l'amour du Paradis, pour que j'aie regret de mes péchés et que j’accomplisse la justice. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

18. Source d'immortalité, fais jaillir de mon cœur les larmes de la pénitence comme Tu le fis pour la pécheresse : qu'avant mon départ de ce monde, elles lavent mon âme de ses péchés. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

19. Dispensateur de miséricorde, accorde-moi la faveur de venir à Toi avec une foi droite et muni de bonnes œuvres, après avoir communié à ton Corps et à ton Sang. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

20. Seigneur de bonté, veuille me confier à un bon ange : que je rende doucement mon âme, que je traverse sans crainte les méchancetés des démons qui se trouvent sous le ciel. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

21. Ô Christ, Lumière véritable, rends mon âme digne de contempler dans la joie la lumière de ta gloire, au jour où Tu m’appelleras, et de reposer dans l'espérance du bien en la demeure des justes jusqu'au jour de ton grand avènement. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

22. Ô juste Juge, lorsque tu viendras dans la gloire du Père pour juger les vivants et les morts, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, mais délivre-moi du feu éternel et fais-moi entendre l'appel joyeux des justes pour que j’entre dans ton Royaume céleste. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

23. Seigneur, plein de miséricorde, aie pitié de tous ceux qui croient en Toi : parents et étrangers, connus et inconnus, vivants et morts, accorde aussi à mes ennemis et à ceux qui me haïssent la rémission des fautes commises contre moi ; détourne-les du mal contracté à cause de moi, pour qu'ils soient dignes de ta miséricorde. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur !

24. Ô Seigneur de gloire, reçois la supplication de ton serviteur et dans ta bonté, exauce mes demandes, par l'intercession de la sainte Mère de Dieu, de Jean-Baptiste, de saint Etienne, premier martyr, de saint Grégoire, notre Illuminateur, des saints Apôtres, des prophètes, des docteurs, des martyrs, des saints patriarches, des anachorètes, des moniales et de tous les saints qui sont au ciel et sur la terre. A Toi la gloire et l’adoration, ô sainte et indivisible Trinité, dans les éternités des éternités. Amen.


jeudi 18 février 2016

SEPT SEMAINES, SEPT ETAPES DE LA VIE


Comme chacun le sait déjà, la période du carême dure sept semaines. Pour les pères de l’Église Apostolique Arménienne, ces sept semaines représentent les sept étapes de l’humanité en général et les étapes de la vie de chaque homme en particulier.
Ainsi, le premier dimanche avant le début du carême, dit le dimanche du « Parégentan » (Carnaval) a comme signification la fête et la joie, mais spirituellement il fait référence à la période bienheureuse pendant laquelle Adam et Eve vivaient encore dans le jardin d’Éden en jouissant pleinement de la présence de Dieu, un privilège dont nous sommes privés de nos jours.
Le deuxième dimanche met l’accent sur Adam et Eve qui ont été chassés du paradis à cause de leur péché. Mais cet évènement fait aussi référence à chacun de nous, quand nous préférons ignorer les commandements de Dieu en nous privant ainsi de la bénédiction du Seigneur.
Le troisième dimanche, celui du fils prodigue, fait le parallèle entre le retour de ce dernier auprès de son père et le cheminement du pécheur vers Dieu pendant la période du carême en mettant l’accent sur la nécessité de se tourner vers Dieu. Comme le père dans la parabole, Dieu nous attend à bras ouverts, si nous nous repentissions.

mercredi 17 février 2016

ԵՕԹ ՇԱԲԱԹ՝ ԿԵԱՆՔԻ ԵՕԹ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ

Ինչպէս ծանօթ է, «Քառասնորդական» կոչուած Մեծ Պահքի շրջանի ամբողջ տեւողութիւնը 7 շաբաթ է, որոնք մեր Սուրբ Հայրերու իմաստուն դասաւորումով կը ներկայացնեն 7 հիմնական հանգրուան՝ յար եւ նման մարդկութեան կեանքին ընդհանրապէս, եւ ի մասնաւորի մարդու անձնական կեանքի ընթացքին: 
Առաջին կիրակին, որ կը կոչուի Բուն Բարեկենդան, կը յիշեցնէ Եդեմական կեանքը, թէ ինչպիսի մեծ պատուի եւ երանելի երջանիկ կեանքի արժանացած էին Ադամը եւ Եւան: Անոնք ամբողջականօրէն կը վայելէին Աստուծոյ ներկայութիւնը, բան մը որ այդքան կը պակսի մեզի այսօր:
Երկրորդ կիրակին, որ կը կոչուի Արտաքսման Կիրակի, կը յիշեցնէ անհնազանդութեան պատճառաւ Եդեմէն վտարուած, արտաքսուած մեր նախածնողքի պատմութիւնը: Արտաքսուած այս վիճակը յաճախ մեզի եւս կը վերաբերի, երբ ինքներս չփափաքելով մեր փրկութիւնը, կը խախտենք աստուածադիր պատուիրանները եւ ինքնաբերաբար դուրս կը կենանք Աստուծոյ Արքայութենէն:

samedi 13 février 2016

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ - DIARNENTARACH

Տեառնընդառաջը կամ Քառասնօրեայ Քրիստոսի Տաճար ընծայման տօնը Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ անշարժ տօներէն մէկն է, որ կը տօնախմբուի Յիսուսի Սուրբ Ծնունդէն ճիշտ 40 օրեր ետք՝ Փետրուարի 14-ին: Ըստ աւանդութեան, երբ հրէական օրէնքին համաձայն մանուկ Յիսուսին ծնողքը ծննդեան քառասուներորդ օրը Երուսաղէմ կը տանին, Տաճարին ընծայելու (տես Ղուկ. Բ 22-42), հրաշք մը տեղի կ'ունենայ: Տաճարի մուտքի դուռերէն մէկը, որ երբեք բացուած չէր, յանկարծ մեծ աղմուկով կը բացուի երբ մանուկ Փրկիչը կը մօտենայ: Յառաջացած աղմուկէն եւ իրարանցումէն ժողովուրդի հոծ բազմութիւնը ճրագներ վառելով կը շտապէ տեսնել այս հրաշքը եւ կ'իջնէ Քրիստոս Տիրոջն ընդառաջ: Այս պատճառով սոյն տօնը կ'անուանուի նաեւ Տեառնընդառաջ: Քրիստոսին ընդառաջ ելած ժողովուրդի վառած ճրագներու օրինակով մեր Եկեղեցւոյ հաւատացեալներ լոյս կ'առնեն եկեղեցիներէն եւ մոմերով կը փոխադրեն իրենց տուները՝ որպէս Աստուածային լոյսի եւ սիրոյ ջերմութեան խորհրդանիշ:

La fête de « Diarnentarach » («à la rencontre du Seigneur» : Fête de la Présentation de Jésus au Temple) est l’une des fêtes à date fixe de la Sainte Église Apostolique , on la fête 40 jours après la Sainte Nativité de Jésus Christ c'est-à-dire le 14 février. Par tradition, et conformément à la loi juive, l’enfant Jésus fut emmené 40 jours après sa naissance à Jérusalem et présenté devant le Temple (LUC 2- 22-42), un miracle se produisit. L’une des portes de l’entrée du Temple, qui n’avait jamais été ouverte auparavant s’ouvrit dans un grand fracas au moment où s’approcha l’enfant Sauveur. À cause du bruit les gens se pressèrent à la rencontre de l’enfant Jésus pour observer ce miracle, tout en tenant des torches dans leurs mains. Pour cette raison cette fête est appelée « à la rencontre du Seigneur ». En prenant exemple sur les gens qui sont allés à la rencontre de Jésus en tenants des torches dans leurs mains, les croyants de notre église achètent des bougies dans les églises et les rapportent chez eux comme symbole de la lumière et de la chaleur Divine.

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՏՕՆԻ - LECTURES POUR LE CHANDELEUR

ÉSAIE (24:21-25:8)
21En ce temps-là, l'Eternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, Et sur la terre les rois de la terre.
22Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots, Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. 23La lune sera couverte de honte, Et le soleil de confusion; Car l'Eternel des armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Resplendissant de gloire en présence de ses anciens.


1O Eternel! tu es mon Dieu; Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, Car tu as fait des choses merveilleuses; Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis.
2Car tu as réduit la ville en un monceau de pierres, La cité forte en un tas de ruines; La forteresse des barbares est détruite, Jamais elle ne sera rebâtie.
3C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, Les villes des nations puissantes te craignent.
4Tu as été un refuge pour le faible, Un refuge pour le malheureux dans la détresse, Un abri contre la tempête, Un ombrage contre la chaleur; Car le souffle des tyrans Est comme l'ouragan qui frappe une muraille.
5Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, Tu as dompté le tumulte des barbares; Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, Ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans.
6L'Eternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, Un festin de mets succulents, Un festin de vins vieux, De mets succulents, pleins de moelle, De vins vieux, clarifiés.
7Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, La couverture qui couvre toutes les nations;
8Il anéantit la mort pour toujours; Le Seigneur, l'Eternel, essuie les larmes de tous les visages, Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple; Car l'Eternel a parlé.


ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (7:47-50)
47բայց Սողոմո՛ն տուն մը կառուցանեց անոր: 48Սակայն Ամենաբարձրը չի բնակիր ձեռակերտ տաճարներու մէջ, ինչպէս մարգարէն կ՚ըսէ. 49“Երկինքը իմ գահս է, ու երկիրը իմ ոտքերուս պատուանդանն է. ինչպիսի՞ տուն պիտի կառուցանէք ինծի,- կ՚ըսէ Տէրը,- կամ ի՞նչպէս պիտի ըլլայ իմ հանգստավայրիս տեղը. 50միթէ իմ ձեռքս չէ՞ շիներ այս բոլորը”:


ACTES (7.47-50)
47et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. 48Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète: 49Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, Ou quel sera le lieu de mon repos? 50N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses?...ՆԱՄԱԿ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (4:1-7)
1Բայց այնքան ատեն որ ժառանգորդը մանուկ է, կ՚ըսեմ թէ ոչինչով կը տարբերի ստրուկէ մը, թէպէտ բոլորին տէրն է. 2հապա խնամակալներու եւ հոգատարներու հեղինակութեան տակ է՝ մինչեւ հօրը ճշդած պայմանաժամը: 3Նոյնպէս ալ մենք, երբ մանուկ էինք, աշխարհի սկզբունքներուն տակ ստրուկ էինք: 4Բայց երբ ժամանակը լրումին հասաւ, Աստուած ղրկեց իր Որդին՝ որ կնոջմէ ծնաւ եւ Օրէնքին տակ մտաւ, 5որպէսզի փրկանքով գնէ Օրէնքին տակ եղողները. որպէսզի մենք որդեգրութի՛ւնը ստանանք: 6Եւ քանի որ դուք որդիներ էք, Աստուած ձեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր Որդիին Հոգին, որ կ՚աղաղակէ. «Աբբա՛, Հա՛յր»: 7Հետեւաբար ա՛լ ստրուկ չես, հապա՝ որդի. ու եթէ որդի, ուրեմն՝ Աստուծոյ ժառանգորդը Քրիստոսի միջոցով:

vendredi 12 février 2016

POURQUOI ? ET COMMENT ? - Le signe de la croix

POURQUOI ? ET COMMENT ? s'appellera notre nouvelle colonne, qui fournira à nos sœurs et frères fidèles des explications à propos des différents coutumes et pratiques religieuses qui existent dans notre Eglise. Notamment, le signe de la croix, la tenue correcte durant la prière, l’adoration, le salut durant la messe. Ce n’est pas un secret, que nos fidèles sont attachés à l’Eglise par habitude et parfois ils ont besoin de savoir « POURQUOI ? » on fait ceci et « COMMENT ? » on fait cela sans erreur. Voilà, nous apporterons des réponses à ces questions dans cette colonne spirituelle.

Le signe de la croix
Presque chaque individu qui entre dans l’église arménienne, soulève sa main vers son front, d’une
manière instinctive, pour faire le signe de la croix. D’où vient cette habitude ? On croit que ceci est une ancienne coutume issue depuis les années de persécutions des chrétiens (du 1er au 4ème siècle) que les disciples du Christ faisaient comme signe de déclaration de leur foi aux autres chrétiens. N’est-ce pas que la croix qui était l’instrument de souffrance du Christ, s’est transformée en signe de victoire, de salut et de fierté pour les chrétiens (Galates 6 :14) ? Dans les siècles qui suivent, quand les chrétiens n’étaient plus persécutés, ils ont continué à faire le signe de la croix, comme si ils confirmaient les paroles de Saint Paul « par la croix du Christ, le monde m'est crucifié, et moi au monde».

jeudi 11 février 2016

ԻՆՉՈՒ՞ եւ ԻՆՉՊԷ՞Ս - Խաչակնքում

ԻՆՉՈՒ՞ եւ ԻՆՉՊԷ՞Ս պիտի կոչուի մեր նոր անկիւնը, որ հաւատացեալ մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն մատչելի բացատրութիւններ պիտի տայ եկեղեցւոյ մէջ կիրարկուող տարբեր կենցաղավարական սովորութիւններու, բարեպաշտական աւանդութիւններու մասին, ինչպիսիք են օրինակ՝ խաչակնքումը, աղօթական ճիշտ կեցուածքը, երկրպագութիւնը, ողջոյնը Պատարագի ատեն: Գաղտնիք չէ, որ մեր հաւատացեալները յաճախ եկեղեցւոյ կապուած են սովորութեան ուժով եւ երբեմն պէտք կը զգան գիտնալու ԻՆՉՈՒ՞ այս բանը պիտի ընեն եւ ԻՆՉՊԷ՞Ս այն պէտք է ընեն անսխալ կերպով: Ահա այս հարցերուն պատասխանելու նպատակ ունի հոգեւոր այս անկիւնը:

Խաչակնքում
Հայկական եկեղեցի մտնող գրեթէ ամէն մարդ ձեռքը բնազդաբար դէպի ճակատը կը տանի խաչ հանելու համար: Ուրկէ՞ կու գայ այս սովորութիւնը: Կը կարծուի, որ ասիկա վաղ քրիստոնէական սովորոյթ մըն է, որ քրիստոնեաներու հալածանքի տարիներուն (1-4 դարեր) Քրիստոսի հետեւորդներ կը կիրարկէին որպէս գաղտնի ազդանշան մը՝ դիմացի քրիստոնեային յայտնելու իրենց հաւատքը Խաչեալի հանդէպ: Չէ՞ որ խաչը, որ Քրիստոսի չարչարանքի գործիքն էր, յաղթութեան եւ փրկութեան, պարծանքի նշան դարձաւ քրիստոնեաներու համար (Գաղ. 6:14): Հետագայ դարերուն, երբ քրիստոնէութիւնն այլեւս հալածելի չէր, մարդիկ շարունակեցին կիրարկել խաչակնքուելու սովորութիւնը, որով կարծես ամէն մարդ հաստատելու կու գայ Ս. Պօղոս Առաքեալի խօսքերը՝ «Քրիստոսի խաչով աշխարհը խաչուած է ինձ համար, ես ալ՝ աշխարհի համար:

lundi 8 février 2016

ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ

Պահքը կը բացատրուի որպէս «կերակուրի ժուժկալութիւն»։ Պահքի եւ պահեցողութեան մասին մենք կ՚իմանանք Աստուածաշունչէն, ուր պահքը գլխաւորաբար կը ներկայացուի որպէս հրաժարում կերակուրէ (ծոմ) կամ կերակուրի չափաւորութիւն։ Սակայն բացի որոշ ուտելիքներէ հրաժարումէ, պահքը միեւնոյն ժամանակ անբաժան է իր հոգեւոր խոր բովանդակութենէն` հոգեւոր նորոգում, քրիստոնէավայել առաքինի կեանք՝ լի սիրով, հաւատքով, յոյսով, աղօթքով եւ Աստուծոյ փառաբանութեամբ։  Աստուածաշունչի մէջ պահքի առաջին օրինակը մենք կը գտնենք Եդեմի պարտէզի պարագային.  
«Տէր Աստուած պատուիրեց Ադամին ու ըսաւ. «Դրախտին մէջ ամէն ծառի պտուղներէն կրնաք ուտել, բայց բարիի եւ չարի գիտութեան ծառէն մի՛ ուտէք, որովհետեւ այն օրը երբ պիտի ուտէք անկէ, մահկանացու պիտի դառնաք» (Ծննդ. 2։16-17)։

LE CARÊME

Le Carême s'interprète comme étant une abstinence alimentaire. Dans la Bible, il est présenté essentiellement comme une renonciation au repas (Dzom) ou une limitation. Cependant le Carême est en même temps inséparable de son profond contenu spirituel, c'est à dire un renouvellement spirituel, une vie digne d’un chrétien emplie d’amour, de foi, d’espérance, de prière et de glorification de Dieu. Dans la Bible, le premier exemple du Carême se trouve dans la mise en situation du jardin d’Éden.      Le Seigneur Dieu commande à Adam:
"Au paradis, vous pouvez manger les fruits de chaque arbre, mais ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous le mangerez, vous deviendrez mortel" (Genèse 2 :16 à 17).

dimanche 7 février 2016

CALENDRIER RITUEL - FÉVRİER 2016

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE 

Կիրակի 7 Փետրուար 2016
ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8։30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Շաբաթ 13 Փետրուար 2016

Տեառնընդառաջի նախատօնակ,
Անդաստան եւ մոմավառութիւն

Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 17:30ին,

Կիրակի 14 Փետրուար 2016
ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ
Տօն քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի տաճար
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8:30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10:30-ին


Dimanche 7 février 2016 
PARÉGUÉNTAN - Carnaval
Office des matines à 8h30 

Sainte Messe à 10h30

Samedi 13 février 2016
Prémices de la Chandeleur

Prières de Veille à 17h30
"Antasdan"

Dimanche 14 février 2016 – L’Expulsion
DIARNENTARATCH - Chandeleur
Fête de la venue et de la Présentation du 

Christ au Temple à 40 jours.
Office des matines à 8h30 

Sainte Messe à 10h30
samedi 6 février 2016

FÊTE DE SAINT SARKIS ET JOURNÉE DE LA BÉNÉDICTION DES JEUNES


A l’occasion de la fête de Saint Sarkis que l’Église Apostolique Arménienne célébrait cette année le 23 janvier, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris accueillait les jeunes de la région parisienne qui ont répondu nombreux à l’appel de la paroisse parisienne ainsi qu’à l’invitation du Groupe de Jeunes « St Jean-Baptiste » de Paris pour assister à l’office de bénédiction des jeunes.

L’histoire de cet officier chrétien martyrisé pour sa foi, remonte au IV siècle, c’est-à-dire aux origines de la chrétienté de l’Arménie. Le jour dédié à ce saint qui est parmi les plus vénérés par les Arméniens se distingue aussi par les traditions qui se perpétuent et se renouvellent au fil du temps. Proclamée comme la journée de bénédiction de tous les jeunes, cette fête place les thèmes de la jeunesse et de l’amour au centre de toutes les activités liées à ce jour. En effet, Saint Sarkis à qui l’on s’adresse pour la réalisation des rêves d’amour, est le saint patron des jeunes et des amoureux. Le Père Houssik, en s’adressant aux jeunes réunis à l’église à cette occasion, a rappelé les paroles de la première Épitre de Saint Pierre au sujet des jeunes (chapitre 5 : 5-7) :
De même, vous qui êtes plus jeunes, soyez soumis aux anciens ; tous, les uns à l’égard des autres, revêtez-vous d’humilité, car « Dieu, résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. » Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’Il vous élève au temps marqué ; déchargez-vous sur Lui de toutes vos sollicitudes, car Lui-même prend soin de vous.
Ce message toujours actuel pour les jeunes du XXIe siècle, nous enseigne l’humilité et la confiance absolue à notre Seigneur à chaque moment de notre vie.Après la bénédiction, tout le monde (plus que 80 jeunes) s’est réuni dans la salle de l’église, décorée par les jeunes dans le thème du jour, afin de passer un moment convivial et festif. Les animations ludiques, la musique et la danse traditionnelles arméniennes enchantaient les participants dont certains, n’ont pas tardé à faire de belles déclarations d’amour à leurs bien-aimés, à leurs amis et même à la patrie.


Et les biscuits salés, censés faire rêver de la future âme sœur ? Les petits cœurs en biscuit, préparés la veille par nos jeunes, étaient quelque peu oubliés car l’ambiance chaleureuse et festive qui régnait lors de cette soirée inspirait surtout la joie d’être ensemble et d’avoir réussi cette belle journée grâce à tous les présents !
Quoiqu’on puisse toujours s’intéresser à savoir qui a vu le fameux Rêve…

Hripsime

jeudi 4 février 2016

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ Կ՚ԻՒՐԱՑՆԵՆ ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԴԱՒԱՆԱՆՔԸ - LA JEUNESSE S'APPROPRIE LA FOI DE L’EGLISE ARMENIENNE

Թերացում մը յաճախ նկատելի է հայերուս մէջ ամէնուր. Յաճախ եկեղեցասէր կ՚ըլլանք ու մեզ կը համարենք Առաքելական եկեղեցւոյ զաւակներ առանց գիտնալու, թէ ինչ է եկեղեցւոյ դաւանաբանական վարդապետութիւնը, ինչի կը հաւատայ Հայաստանեայց Եկեղեցին: Յաճախ ալ մարդիկ կ՚ըսէն թէ «ես իմ Աստուծոյ իմ հասկցածով կը հաւատամ». միտք մը, որ սխալ ըլլալէ զատ նաեւ վտանգաւոր է: Հասկնալի են այն 2 հիմնական պատճառները, որ մեզ այսպիսի իրավիճակի մէջ կը դնեն. մէկ կողմէ մարդիկ շատ ձգտում չունին դաւանական ինքնաճանաչում մը կատարելու, միւս կողմէ՝ Եկեղեցին չէ հրամցուցած մեր հաւատքի մասին քրիստոնէական դասընթացք մը, ֆրանսերէն ասած՝ «քաթեշիզմ»: Այս բացը լրացնելու համար «Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ» երիտասարդաց միութեան անդամներ Փետրուար ամիսէն Տէր Յուսիկի հետ միասին պիտի սկսին «ՃԱՆՉՆԱԼՈՎ ՄԵՐ ՀԱՒԱՏՔԸ» խորագիրը կրող դասընթացք մը, որով ամէն Ուրբաթ, ժամը 20:00-ին երիտասարդներուն պիտի բացատրուին Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ հաւատքի կարեւոր դրոյթները ըստ Նիկիոյ Հաւատոյ Հանգանակի: Մասնակիցները պիտի կարողանան գտնել իրենց հարցումներու շատուշատ պատասխանները կամ պարզապէս՝ ճանչնալ մեր հաւատքը:
Մուտքը ազատ է բոլոր երիտասարդներու համար: Զրոյցները կ՚ընթանան թէ՛ հայերէն, թէ՛ ֆրանսերէն լեզուներով:


Il existe, il faut le dire, chez beaucoup d'arméniens, une petite faiblesse: nous aimons beaucoup notre église et nous nous considérons comme ses enfants, mais sans vraiment connaître, au fond, la doctrine religieuse ni les croyances de l’Eglise arménienne. On entend souvent dire « je crois en Dieu à ma manière » :  c’est une pensée  aussi fausse que dangereuse. Il y a  2 principales raisons compréhensibles qui nous conduisent à une telle situation. D'une part, l'être humain n'est pas naturellement disposé à s'instruire de lui-même pour acquérir une culture religieuse et d'autre part, l’Église n’a pas mis à disposition des cours  sur la foi chrétienne qui seraient équivalents aux "cours de catéchisme" français. Pour combler cette lacune, les membres du groupe de jeunes "Saint-Jean-Baptiste" de Paris débuteront  au mois de février, avec le Père Hօussik, un cycle d'études dont l’intitulé est «Découvrons Notre Foi » Ainsi tous les vendredis soirs, à 20h, les points importants de la Foi de la Sainte Église Apostolique arménienne selon le Credo de Nicée , seront commentés pour les jeunes.
Les participants  pourront trouver des réponses à leurs questions ou tout simplement apprendre à connaître notre foi. L'entrée est gratuite et ouverte à tous les jeunes!  Les discussions auront lieu en arménien et en français. Soyez les bienvenus.


(Traduction: Donara)

mercredi 3 février 2016

ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ - VARTANANTS

“NOUS RECONNAISSONS LE SAINT EVANGILE COMME PERE, ET L’EGLISE APOSTOLIQUE UNIVERSELLECOMME MERE” - Ces paroles sont celles du généralissime arménien Saint Vartan  Mammikonian. En 451, la Perse (qui adorait le feu) souhaitait forcer les arméniens à adopter leur religion nationale et à plier sous son joug. Une prise de conscience émergea alors, poussant les valeureux soldats de Vartan, puis les courageux prêtres « Ghevontiants », vers une mort consciente d’immortalité. Aujourd’hui malheureusement, plusieurs siècles après la bataille des «Vartanants», cette lutte contre la dispersion du peuple arménien n’a pas pris fin. C’est le cas également pour les communautés arméniennes en diaspora, notamment en France, où menacent … telle une épée de Damoclès, la disparition de la langue maternelle, l’abandon de notre foi, de notre culture et de notre mode de pensée. Ainsi, à l’exemple des héros de « Vartanants », gardons solide notre foi, la langue de nos ancêtres, connaissons notre culture et notre histoire et réapprenons à aimer notre nation, la nation des arméniens, afin qu’au 21ème siècle notre identité soit acquise pour le présent et le futur.

Ce jeudi 4 février à 10h30, une Sainte Messe sera célébrée en la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste à l'occasion de la fête des Saints Vartanants, des troupes arméniennes et des 1036 martyrs qui se sont sacrifiés lors de la grande bataille d'Avarayr.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...