vendredi 21 août 2015

ՄԱՂԹԵՐԳ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ - CANTIQUE SPIRITUEL PATRIARCAL


Ամէն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստուած.
Երկար կեանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հօր.
Տէր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

O Dieu, écoute cette voix jaillie 
Du coeur de tous les Arméniens, 
Donne longue vie au Patriarche,
De longs jours au Père spirituel des Arméniens.
Seigneur, garde toujours inébranlable le
Saint-Siège que tu as toi-même fondé.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...