mardi 6 mars 2018

ETUDE AVEC MGR VAHAN HOVHANNESSIAN - ՀՈԳԵՒՈՐ ԶՐՈՅՑ ԳԵՐՇ. Տ. ՎԱՀԱՆ ԵՊՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

Les membres du Programme d’Éducation Chrétienne du bureau du Primat du Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne sont heureux d’annoncer l’offre d’une séance spéciale d’éducation pour la saison du Carême en collaboration avec les Jeunes de la Cathédrale, Yegeghetsaser Yeridasartner. La séance est programmée le mercredi de Carême du 21 février 2018. Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian fera une brève présentation du thème de la journée, qui
sera suivi d’une période de question/réponse pour permettre aux personnes de poser toutes les questions sur le thème du jour ou y afférant. La session se tiendra à 20h30, dans la salle Fringhian, après l’office de Carême qui débute à 19h00 chaque semaine jusqu’à la semaine Sainte. Le thème d’introduction du jour est : « Selon la Bible tout ce que Dieu a créé est Bon alors pourquoi y-a-t-il du mal dans ce monde ? »
Tous sont bienvenus.

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսիայի Թեմի առաջնորդարանի, քրիստոնէական կրթութեան ծրագրի անդամները գոհունակութեամբ կը յայտարարեն թէ «Եկեղեցասէր Երիտասարդութեան» հետ համագործակցութեամբ Մեծ Պահքի շրջանին կրթական յատուկ նիստ մը կը պատրաստեն: Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան համառօտ կերպով պիտի ներկայացնէ օրուայ նիւթը: Աւելի վերջ հարցում-պատասխանի բաժին մը պիտի ըլլայ, ուր փափաքողները օրուայ նիւթին հետ կապուած իրենց հարցումները պիտի կարենան ուղղել: Նիստը տեղի պիտի ունենայ ժամը 20:30-ին, Ֆրէնկեան սրահին մէջ, ժամը 19-ին սկսող Մեծ Պահքի շաբաթական հսկումէն վերջ: Օրուայ ներածական նիւթն է՝ "Ըստ Աստուածաշնչի, այն ամէն ինչ որ Աստուած ստեղծած է, լաւ է: Ուրեմն այս աշխարհի մէջ ինչո՞ւչարիք կայ:"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...