samedi 31 mars 2018

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻԻ - LECTURES POUR LE PAQUES

ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (1:15-26)

15Այդ օրերը՝ Պետրոս կանգնեցաւ աշակերտներուն մէջ, (հաւաքուած բազմութիւնը հարիւր քսան հոգիի չափ էր,) եւ ըսաւ. 16«Մարդի՛կ եղբայրներ, պէ՛տք էր որ իրագործուէր այն գրուածը, որ նախապէս Սուրբ Հոգին ըսեր էր Դաւիթի բերանով՝ Յուդայի մասին, որ առաջնորդ եղաւ Յիսուսը բռնողներուն. 17որովհետեւ ան մեզի հետ՝ մեր համրանքէն էր, եւ բաժին վիճակուած էր անոր այս սպասարկութենէն: 18Ուրեմն ասիկա տիրացաւ ագարակի մը՝ անիրաւութեան վարձքով, ու գլխիվայր իյնալով՝ մէջտեղէն ճեղքուեցաւ, եւ իր բոլոր աղիքները դուրս թափեցան: 19Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները գիտցան այս բանը, այնպէս որ այդ ագարակը կոչուեցաւ իրենց բարբառով Ակեղդամա, այսինքն՝ Արիւնի ագարակ:
20Որովհետեւ գրուած է Սաղմոսներու գիրքին մէջ. “Անոր բնակարանը ամայի թող ըլլայ, եւ անոր մէջ ո՛չ մէկը բնակի”, նաեւ. “Անոր պաշտօնը ուրի՛շը առնէ”: 21Ուրեմն պէտք է որ այս մարդոցմէն՝ որոնք մեզի հետ էին այն ամբողջ ժամանակը, երբ Տէր Յիսուս մտաւ ու ելաւ մեր մէջ, 22Յովհաննէսի մկրտութենէն սկսեալ մինչեւ այն օրը՝ երբ համբարձաւ մեզմէ, ասոնցմէ մէկը մեզի հետ վկայ ըլլայ անոր յարութեան»: 23Ուստի երկու հոգի կայնեցուցին, Յովսէփը՝ որ Բարսաբա կը կոչուէր եւ Յուստոս մականուանուեցաւ, ու Մատաթիան, 24եւ աղօթելով՝ ըսին. «Տէ՛ր, դուն որ կը ճանչնաս բոլորին սիրտերը, յայտնէ՛ մեզի թէ ո՛ր մէկը ընտրեցիր այս երկուքէն. 25որպէսզի բաժին առնէ այս սպասարկութենէն ու առաքելութենէն, որմէ Յուդա ինկաւ՝ երթալու համար իր տեղը»: 26Եւ անոնց համար վիճակ ձգեցին, ու վիճակը ելաւ Մատաթիայի. եւ ան համրուեցաւ տասնմէկ առաքեալներուն հետ:


ACTES (1:15-26)
15En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et il dit: 16Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit, dans l'Ecriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. 17Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. 18Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. 19La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ du sang.
20Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, Et que personne ne l'habite! Et: Qu'un autre prenne sa charge!
21Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, 22depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. 23Ils en présentèrent deux: Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. 24Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, 25afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. 26Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres.


ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ (16:1-8)
1Երբ Շաբաթը անցաւ, Մարիամ Մագդաղենացին, Յակոբոսի մայրը՝ Մարիամ, ու Սողովմէ բոյրեր գնեցին, որպէսզի երթան եւ օծեն զայն: 2Մէկշաբթի առտուն՝ շատ կանուխ, երբ արեւը կը ծագէր, գացին գերեզմանը, 3ու կ՚ըսէին իրարու. «Մեզի համար ո՞վ պիտի գլորէ քարը՝ գերեզմանին դռնէն», 4որովհետեւ շատ մեծ էր: Բայց նայելով՝ տեսան թէ քարը գլորուած էր: 5Մտնելով գերեզմանէն ներս՝ տեսան երիտասարդ մը, որ նստած էր աջ կողմը՝ ճերմակ պարեգօտ հագած, եւ զարհուրեցան: 6Ան ալ ըսաւ անոնց. «Մի՛ զարհուրիք. Յիսուս Նազովրեցի՛ն կը փնտռէք՝ որ խաչուեցաւ: Ան յարութի՛ւն առաւ, հոս չէ: Ահա՛ այն տեղը՝ ուր դրին զայն: 7Ուրեմն գացէ՛ք, ըսէ՛ք անոր աշակերտներուն ու Պետրոսի՝ թէ ահա՛ ձեզմէ առաջ կ՚երթայ Գալիլեա. հո՛ն պիտի տեսնէք զայն՝ ինչպէս ըսաւ ձեզի»: 8Անոնք՝ դողով եւ հիացումով համակուած՝ դուրս ելան՝՝ ու փախան գերեզմանէն, եւ ո՛չ մէկ բան ըսին ոեւէ մէկուն, քանի որ կը վախնային:


EVANGILE SELON ST. MARC (16:1-8)
1Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. 2Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. 3Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? 4Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. 5Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. 6Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, il n'est point ici; voici le lieu où on l'avait mis. 7Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. 8Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies; et elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi.

mardi 27 mars 2018

ԱՊԱՇԽԱՐՈՂՆԵՐՈՒ ԿԱՐԳ - OFFICE DE REPENTANCE

C'est la semaine sainte, qui constitue, de manière progressive, le terme du cheminement de repentance du Carême.
Selon le rite de l'église arménienne, le jeudi Saint au matin, a lieu un office dit "de repentance ", qui a pour objectif de permettre aux fidèles qui ont suivi le Carême, de se rendre dignes de la rémission des pêchés afin de leur permettre de se rapprocher de Dieu dans un état purifié et de communier au Saint Communion.
Étant donné que cet office avait lieu tôt le matin, et que nos chers fidèles, du fait de leur travail, étaient privés de cet office concluant leur chemin de pénitence, notre Primat, Mgr Vahan Hovhanessian, a donné sa bénédiction afin que cet office ait désormais lieu le mercredi soir, 17 avril, à 18h.
Ainsi, les membres de notre église qui ont fait le Carême sont invités à venir et, en recevant la rémission de leurs pêchés, à terminer leur repentance.
Le jeudi 18 avril, la messe de la Sainte Cène sera célébrée en la Cathédrale à 10h 30

Le programme complet de la semaine sainte est disponible ici: https://www.jeaap.net/2019/04/calendrier-rituel-semaine-sainte-2019.html


Արդէն Աւագ շաբաթ է, որով աստիճանաբար իր վերջաւորութեան կը հասնի պահքի ապաշխարութեան ճանապարհը։ Հայ Եկեղեցւոյ ծիսակարգի համաձայն Աւագ Հինգշաբթի առաւօտեան կանուխ կը կատարուի ԿԱՐԳ ԱՊԱՇԽԱՐՈՂԱՑ կոչուող ծիսակարգ մը, որու նպատակն է բոլոր անոնց, որ պահք բռնած են, մեղքերու վերջնական թողութեան արժանացնելու` ատկէ վերջ իրաւունք տալով սրբուած ու մաքրուած մօտենալու Աստուծոյ եւ հաղորդուելու Ընթրեաց Սուրբ պատարագին (Վերջին Ընթրիքի Պատարագ)։
Ծիսակարգի կանուխ ժամու ըլլալուն եւ աշխատանքի պատճառաւ մեր սիրելի հաւատացեալները զուրկ կը մնային ապաշխարութեան այս եզրափակումէն։
Առաջնորդ Սրբազանի` Գերշ. Տ Վահան եպս. Յովհաննէսեանի օրհնութեամբ 2019ին այս ծիսակարգը կը կատարուի չորեքշաբթի` Ապրիլ 17-ի երեկոյեան, ժամը 18.00ին։ Այսպէսով մեր եկեղեցւոյ այն անդամները, որ պահք բռնած են եւ ապաշխարած` կը հրաւիրուին մասնակցելու եւ մեղքերու թողութիւն ստանալով աւարտելու իրենց ապաշխարութիւնը։
Հինգշաբթի օր Վերջին Ընթրիքի Պատարագը Մայր Տաճարի մէջ կը մատուցուի ժամը 10.30ին։
Աւագ շաբաթուայ ամբողջական ծրագրին կարող էք ծանօթանալ  այստեղ` https://www.jeaap.net/2019/04/calendrier-rituel-semaine-sainte-2019.html

vendredi 23 mars 2018

CALENDRIER RITUEL - SEMAINE SAINTE 2018

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CALENDRIER DE LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTEԿիրակի 25 Մարտ 2018
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ
Տօն գալստեանն Քրիստոսի յԵրուսաղէմ

Դռնբացէք՝ ժամը 10-ին
  Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Մանուկներու օրհնութիւն


Աւագ Չորեքշաբթի, 28 Մարտ 2018
Կարգ Ապաշխարողաց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 18-ինԱւագ Հինգշաբթի, 29 Մարտ 2018
Յիշատակ 
Վերջին Ընթրիքի
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
 

 Ոտնլուայ՝ ժամը 17-ին

Խաւարման Գիշեր՝ ժամը 19:30-ին


Աւագ Ուրբաթ, 30 Մարտ 2018
Յիշատակ Խաչելութեան եւ Թաղման
Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
 

Թափօր Թաղման՝ ժամը 18-ին


Աւագ Շաբաթ, 31 Մարտ 2018
Ճրագալոյց Սբ. Յարութեան 

Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 16:30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 17-ին

Կիրակի 1 Ապրիլ 2018
Ս. ԶԱՏԻԿ
Տօն Յարութեան Յիսուսի Քրիստոսի

Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին.

Կը պատարագէ եւ կը քարոզէ
 Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան Առաջնորդ Ֆրանսահայոց թեմի

Երկուշաբթի 2 Ապրիլ 2018
Յիշատակ  Մեռելոց
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին
Dimanche  9 mars 2018
RAMEAUX

Entrée du Christ à Jérusalem
Célébration du "Ouvrez la Porte" à 10h 
 Sainte Messe à 10h30
Bénédiction des enfants


Mercredi Saint, 28 mars 2018
Office de Pénitence
Office à 18hJeudi Saint, 29 mars 2018
Commémoration de la Cène de Notre Seigneur
Matines à 9h
Sainte Messe à 10h30


Lavement des pieds à 17h


Offices des Ténèbres à 19h30


Vendredi Saint, 30 Mars 2018
Vêpres et 

Procession à 18hSamedi Saint, 31 mars 2018
Vigile Pascale 
Lectures vespérales à 16h30
Sainte Messe de Vigile Pascale à 17h

Dimanche 1 avril 2018
PÂQUES
Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ

Matines à 8h
Sainte Messe à 10h30

La Messe sera célébrée par 
Mgr. Vahan Hovhanessian 
Primat du Diocèse de France

Lundi  2 avril 2018

Office de Requiem pour tous les défunts
Début des célébrations à 9h
Sainte Messe à 10h30
mercredi 21 mars 2018

ԴՊՐՈՑԱՍԷՐԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՂՕԹԵՑԻՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Ինչպէս յայտնի է Մեծի Պահոց շրջանին իւրաքանչիւր չորեքշաբթի երեկոյեան 19.00-ին Փարիզի Սբ. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարի մէջ կը կազմակերպուին Հսկումի ժամերգութիւններ, որու ընթացքին ներկայ հաւատացեալներ հնարաւորութիւն ունին անմիջական մասնակցելու եւ աղօթքներ ընթերցելու։

Մարտ 14ին աղօթական երեկոյին իրենց ծնողներու հետ միացած էին նաեւ Դպրոցասէր հայկական վարժարանի 6 սաներ` Մելինէն, Օշինը, Լեւոնը, Մկրտիչը, Կարապետը եւ Ժաքը։

Փոխ տնօրէն Պրն. Ազարեանի ուղեկցութեամբ պզտիկները դասընթացքէն վերջ հիւրընկալուեցան եկեղեցիի սրահին մէջ ուր Տէր Յուսիկ քհնյ. Սարգսեան բացատրեց պահքի եւ կատարուելիք ժամերգութեան կարեւորութիւնը, ինչպէս նաեւ պատասխանեց աշակերտներու առատ հարցերուն։ Աւելի ուշ համակ լրջութեամբ հետեւելով ծիսակատարութեանը` աշակերտներ շատ սահուն եւ հոգիով-սիրտով ընթերցեցին Ներսէս Շնորհալիի «Հաւատով Խոստովանիմ» աղօթքը։

samedi 17 mars 2018

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ՊԱՀՈՑ Զ ԿԻՐԱԿԻԻ (ԳԱԼՍՏԵԱՆ) - LECTURES POUR LE 6ème DIMANCHE DE CAREME (LA VENUE)

ÉSAIE (66.1-24)
Ainsi parle l'Eternel: Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? 2Toutes ces choses, ma main les a faites, Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Eternel. Voici sur qui je porterai mes regards: Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, Sur celui qui craint ma parole. 3Celui qui immole un boeuf est comme celui qui tuerait un homme, Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien, Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles; Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies, Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. 4Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, Parce que j'ai appelé, et qu'ils n'ont point répondu, Parce que j'ai parlé, et qu'ils n'ont point écouté; Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, Et ils ont choisi ce qui me déplaît. 5Ecoutez la parole de l'Eternel, Vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, Qui vous haïssent et vous repoussent A cause de mon nom: Que l'Eternel montre sa gloire, Et que nous voyions votre joie! -Mais ils seront confondus. 6Une voix éclatante sort de la ville, Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Eternel, Qui paie à ses ennemis leur salaire. 7Avant d'éprouver les douleurs, Elle a enfanté; Avant que les souffrances lui vinssent, Elle a donné naissance à un fils. 8Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils! 9Ouvrirais-je le sein maternel, Pour ne pas laisser enfanter? dit l'Eternel; Moi, qui fais naître, Empêcherais-je d'enfanter? dit ton Dieu. 10Réjouissez-vous avec Jérusalem, Faites d'elle le sujet de votre allégresse, Vous tous qui l'aimez; Tressaillez avec elle de joie, Vous tous qui menez deuil sur elle; 11Afin que vous soyez nourris et rassasiés Du lait de ses consolations, Afin que vous savouriez avec bonheur La plénitude de sa gloire. 12Car ainsi parle l'Eternel: Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, Et la gloire des nations comme un torrent débordé, Et vous serez allaités; Vous serez portés sur les bras, Et caressés sur les genoux. 13Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai; Vous serez consolés dans Jérusalem. 14Vous le verrez, et votre coeur sera dans la joie, Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe; L'Eternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. 15Car voici, l'Eternel arrive dans un feu, Et ses chars sont comme un tourbillon; Il convertit sa colère en un brasier, Et ses menaces en flammes de feu. 16C'est par le feu que l'Eternel exerce ses jugements, C'est par son glaive qu'il châtie toute chair; Et ceux que tuera l'Eternel seront en grand nombre. 17Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, Au milieu desquels ils vont un à un, Qui mangent de la chair de porc, Des choses abominables et des souris, Tous ceux-là périront, dit l'Eternel. 18Je connais leurs oeuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations Et toutes les langues; Elles viendront et verront ma gloire. 19Je mettrai un signe parmi elles, Et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, A Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, A Tubal et à Javan, Aux îles lointaines, Qui jamais n'ont entendu parler de moi, Et qui n'ont pas vu ma gloire; Et ils publieront ma gloire parmi les nations. 20Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, En offrande à l'Eternel, Sur des chevaux, des chars et des litières, Sur des mulets et des dromadaires, A ma montagne sainte, A Jérusalem, dit l'Eternel, Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, Dans un vase pur, A la maison de l'Eternel. 21Et je prendrai aussi parmi eux Des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Eternel. 22Car, comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je vais créer Subsisteront devant moi, dit l'Eternel, Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. 23A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Eternel. 24Et quand on sortira, on verra Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi; Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point; Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur.


ՆԱՄԱԿ ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐՈՒՆ (2:8-3:17)
8Զգուշացէ՛ք որ ո՛չ մէկը որսայ ձեզ փիլիսոփայութեամբ եւ ունայն խաբէութեամբ, մարդոց աւանդութեան ու աշխարհի սկզբունքներուն համաձայն, եւ ո՛չ թէ Քրիստոսի վարդապետութեան համաձայն. 9որովհետեւ Աստուածութեան ամբողջ լիութիւնը կը բնակի անոր մէջ մարմնապէս, 10ու դուք ալ ամբողջացած էք անով՝ որ գլուխն է ամէն պետութեան եւ իշխանութեան: 11Անո՛վ ալ թլփատուեցաք՝ անձեռակերտ թլփատութեամբ, մերկանալով մեղքերու մարմինէն՝՝ Քրիստոսի թլփատութեամբ: 12Անոր հետ թաղուեցաք մկրտութեամբ, նաեւ անով եւ անոր հետ յարութիւն առիք՝ հաւատալով Աստուծոյ ներգործութեան, որ մեռելներէն յարուցանեց զայն, 13եւ ձեզի՛ ալ՝ որ ժամանակին մեռած էիք յանցանքներու մէջ ու ձեր մարմինին անթլփատութեան մէջ՝ կեանք տուաւ անոր հետ: Մեր բոլոր յանցանքները ներեց մեզի, 14եւ մեզի դէմ հրամաններով եղած պարտամուրհակը՝ որ հակառակ էր մեզի՝ ջնջեց, ու մէջտեղէն վերցուց զայն՝ գամելով խաչափայտին վրայ. 15եւ մերկացուց պետութիւններն ու իշխանութիւնները, եւ հանրութեան նշաւակ դարձուց՝ անով յաղթելով անոնց:
16Ուրեմն ա՛լ ո՛չ մէկը թող դատէ ձեզ կերակուրի կամ խմելիքի համար, կամ տօներու, ամսագլուխներու կամ Շաբաթներու կապակցութեամբ, 17որոնք գալիք բաներուն շուքն են. բայց մարմինը Քրիստոսի է: 18Ո՛չ մէկը ձեզ թող զրկէ ձեր մրցանակէն՝ յօժարակամ խոնարհութեամբ ու հրեշտակներու կրօնով, միջամուխ ըլլալով չտեսած բաներուն, զուր տեղը հպարտանալով իր մարմնաւոր միտքով, 19եւ չբռնելով գլուխը՝ որմէ ամբողջ մարմինը, յօդերով ու յօդակապերով հայթայթուած եւ իրարու կցուած, կ՚աճի Աստուծոյ աճումով:
20Ուրեմն, եթէ դուք մեռաք Քրիստոսի հետ՝ այս աշխարհի սկզբունքներուն հանդէպ, ա՛լ ինչո՞ւ՝ աշխարհի մէջ ապրողներու նման՝ ենթակայ կ՚ըլլաք հրամաններու, ինչպէս՝ 21«մի՛ մերձենար, մի՛ համտեսեր, մի՛ դպչիր», 22(ասոնք՝ բոլորը գործածութեամբ սահմանուած են ապականութեան,) մարդոց պատուէրներուն ու վարդապետութիւններուն համաձայն: 23Ասոնք արդարեւ իմաստութեան կերպարանք մը ունին՝ ինքնակամ կրօնով, խոնարհութեամբ եւ մարմինին չխնայելով. բայց արժանի են ո՛չ մէկ պատիւի, հապա կը ծառայեն մարմինը գոհացնելու:

1Ուրեմն, եթէ յարութիւն առիք Քրիստոսի հետ, փնտռեցէ՛ք այն բաները՝ որ վերն են, ուր Քրիստոս կը բազմի՝ Աստուծոյ աջ կողմը: 2Մտածեցէ՛ք վերի բաներուն մասին, ո՛չ թէ երկրի վրայ եղող բաներուն մասին. 3որովհետեւ դուք մեռաք, ու ձեր կեանքը պահուած է Քրիստոսի հետ՝ Աստուծոյ մէջ: 4Երբ Քրիստոս՝ մեր կեանքը՝ երեւնայ, այն ատեն դո՛ւք ալ փառքով պիտի երեւնաք՝ անոր հետ:
5Ուրեմն մեռցուցէ՛ք ձեր երկրաւոր անդամները.- պոռնկութիւնը, անմաքրութիւնը, անսանձ կիրքը, չար ցանկութիւնը եւ ագահութիւնը, որ կռապաշտութիւն է: 6Ասո՛նց համար Աստուծոյ բարկութիւնը կու գայ անհնազանդութեան որդիներուն վրայ, 7որոնց մէջ դո՛ւք ալ ժամանակին կ՚ընթանայիք, երբ կ՚ապրէիք անոնց մէջ: 8Բայց հիմա դո՛ւք ալ թօթափեցէ՛ք սա՛ ամէնը.- բարկութիւնը, զայրոյթը, չարամտութիւնը, հայհոյութիւնը, լիրբ խօսքերը՝ ձեր բերանէն: 9Մի՛ ստէք իրարու. հանեցէ՛ք ձեր վրայէն հին մարդը՝ իր գործերով, 10ու հագէ՛ք այն նորը, որ նորոգուած է գիտակցութեամբ՝ իր Արարիչին պատկերին համաձայն, 11եւ որուն մէջ ո՛չ Յոյն կայ, ո՛չ ալ Հրեայ, թլփատութիւն կամ անթլփատութիւն, օտար, Սկիւթացի, ստրուկ կամ ազատ. հապա Քրիստոս է ամէն ինչ, եւ բոլորին մէջ:
12Ուրեմն, որպէս Աստուծոյ ընտրեալներ՝ սուրբ ու սիրելի, հագէ՛ք գութը, կարեկցութիւնը, քաղցրութիւնը, խոնարհութիւնը, հեզութիւնը, համբերատարութիւնը, 13հանդուրժելով իրարու եւ ներելով իրարու՝ եթէ մէկը տրտունջ մը ունենայ միւսին դէմ. ինչպէս Քրիստոս ներեց ձեզի, նոյնպէս ալ դո՛ւք ներեցէք: 14Եւ այս բոլոր բաներուն վրայ՝ հագէ՛ք սէրը, որ կատարելութեան կապն է: 15Ձեր սիրտերուն մէջ թող հովանաւորէ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որուն ալ կանչուեցաք՝ մէկ մարմինով, ու շնորհակա՛լ եղէք: 16Քրիստոսի խօսքը ճոխութեա՛մբ թող բնակի ձեր մէջ, որպէսզի ամբողջ իմաստութեամբ սորվեցնէք իրարու եւ խրատէք զիրար՝ սաղմոսներով, օրհներգերով ու հոգեւոր երգերով, շնորհակալութեամբ երգելով Աստուծոյ՝ ձեր սիրտերուն մէջ: 17Եւ ամէն ինչ որ կ՚ընէք, թէ՛ խօսքով եւ թէ գործով, ըրէ՛ք Տէր Յիսուսի անունով, շնորհակալ ըլլալով Աստուծմէ ու Հօրմէն՝ անոր միջոցով:

vendredi 16 mars 2018

LE GRAND CAREME ACCOMPAGNE PAR LA BIENVEILLANCE - ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ ՆԱԵՒ ԲԱՐԵՍԻՐՈՒԹԵԱՄԲ

Souvent, quand on parle de jeûne, la première chose qui nous vient à l’esprit c’est le refus de certains types d’aliments. Bien sûre, subsistance de la nourriture fait une partie intégrante du rituel, mais elle devient non pertinente, si cette subsistance n’est pas spirituelle. Elle dégage la bonté et transmet de l’amour, tend sa main aux êtres humaines, à l’église et aux institutions nationales.

Fidèle dans cet esprit, les membres de l’association des jeunes de l’église Saint Baptiste de Paris, ont commencé depuis le début de l’année à faire des actes de bienfaisance. A l'occasion du 10ème anniversaire du groupe JEAAP (Groupe De Jeunes "St Jean-Baptiste" De Paris), les jeunes ont commandé, de l’Arménie, une nappe dédiée à l’autel et illustrant la nativité. Cette nappe a été offerte à la cathédrale de la part des jeunes. Et après avoir été bénite, elle a été utilisée durant les fêtes de la sainte nativité.

Au cours du Grand Carême, les membres du JEAAP ont initié un partenariat avec la fondation arménienne « Bahaban », en français « gardien », (www.pahapan.org). Le but de cette fondation est d’aider financièrement à la construction de15 abris adjacentes à15 écoles dans la ville de Tavoush. Ces abris, « cours de récréation », seront spécialement conçus pour les enfants où ils peuvent être cachés en toute sécurité en cas d'attentat Azerbaïdjanais (3 abris sont déjà construits). Près de 10 000 enfants vivant dans cette région de Tavօush sont quotidiennement menacés, tendus et anxieux face à l'empiétement de l'ennemi. Assurés et spécialement aménagées, ces abris équipés avec de la nourriture, de l'eau et des jouets, sont une excellente solution pour protéger le monde des enfants de l’agonie de la guerre.Comment est-il possible d’aider à la construction de ces « Espaces de jeux » ?  Chaque Dimanche lors des visites à l’Église, les jeunes vont présenter une cabine sous forme d’une mosaïque composé de 150 tissus, et il sera conseillé d’acheter un nombre symbolique de tissus et de les coller sur la mosaïque. Avec une quantité de 5 chalets proprement constitués il sera possible d’établir un « Espace de jeu ».

Nous passons cet appel à tous les visiteurs de l’Église pour qu’ils participent à cette initiative, pour aider nos jeunes et soutenir la sécurité des enfants en dehors des frontières.

lundi 12 mars 2018

Pèlerinage à Pithiviers

Le samedi 3 Mars 2018, nous nous sommes rendus en pèlerinage à la grotte de Saint-Grégoire l’Arménien, à Pithiviers, avec une partie de notre groupe de jeunes de l’église Apostolique Arménienne Saint Jean-Baptiste de Paris. Notre journée a débuté par une prière à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, puis nous nous sommes répartis dans quatre voitures, pour nous rendre à Pithiviers.
Sur place, nous avons été chaleureusement accueillis dans une l’église de Saint-Martin le Seul,  par Sœur Anne qui nous raconta l’histoire de Saint Grégoire l’Arménien.

Saint Grégoire, Archevêque arménien à Nicopolis (dans la « Petite Arménie ») à la fin du 10ème siècle après Jésus-Christ, était réputé pour son talent oratoire qui, reflétant son humilité et sa piété, conduisait à de nombreuses conversions et à l’admiration de tous les fidèles des alentours. Mais sa vocation première était la vie monastique. C’est pourquoi, après de nombreuses années de service auprès de ses fidèles, et craignant de subir les effets néfastes sur son humilité, que pouvait entraîner une telle admiration de la part de la foule, il prit un jour son bâton de pèlerin et partit, accompagné de deux personnes, emportant avec lui comme probable monnaie d’échange pour le voyage, des épices.

Il parcourut un long chemin à travers toute l’Europe, au cours duquel il perdit ses deux compagnons de pèlerinage. Mais il avait résolu de ne s’arrêter que lorsque Dieu lui aurait adressé un signe. Un soir où il s’était arrêté dans la ville de Pithiviers, en Gaule, il entendit une voix du Ciel qui lui dit de s’établir près de l’église de Saint Martin le Seul, à proximité. Il existait en effet une église à proximité qui avait pour nom Saint Martin. Il demanda alors à Dame Héloïse, la souveraine des lieux, la permission d’habiter en cet endroit. Permission qui fut accordée avec beaucoup de joie et de respect vis-à-vis de Saint Grégoire, dont Dame Héloïse ne connaissait pas encore la provenance exacte mais pour laquelle elle voyait qu’il s’agissait d’un moine d’Orient. A cette époque, le Schisme n’avait pas encore eu lieu et les églises étaient encore Une et Indivisible.

samedi 10 mars 2018

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՔ ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ՊԱՀՈՑ Ե ԿԻՐԱԿԻԻ (ԴԱՏԱՒՈՐԻՆ) - LECTURES POUR LE 5ème DIMANCHE DE CAREME (Le Juge unjust)

ÉSAIE (65.8-25)
8Ainsi parle l'Eternel: Quand il se trouve du jus dans une grappe, On dit: Ne la détruis pas, Car il y a là une bénédiction! J'agirai de même, pour l'amour de mes serviteurs, Afin de ne pas tout détruire.
9Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de Juda un héritier de mes montagnes; Mes élus posséderont le pays, Et mes serviteurs y habiteront.

10Le Saron servira de pâturage au menu bétail, Et la vallée d'Acor servira de gîte au gros bétail, Pour mon peuple qui m'aura cherché.
11Mais vous, qui abandonnez l'Eternel, Qui oubliez ma montagne sainte, Qui dressez une table pour Gad, Et remplissez une coupe pour Meni,
12Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés; Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu, J'ai parlé, et vous n'avez point écouté; Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, Et vous avez choisi ce qui me déplaît.
13C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim; Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif; Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus;
14Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur coeur; Mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit.
15Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus; Le Seigneur, l'Eternel, vous fera mourir, Et il donnera à ses serviteurs un autre nom.
16Celui qui voudra être béni dans le pays Voudra l'être par le Dieu de vérité, Et celui qui jurera dans le pays Jurera par le Dieu de vérité; Car les anciennes souffrances seront oubliées, Elles seront cachées à mes yeux.
17Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se rappellera plus les choses passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit.
18Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, A cause de ce que je vais créer; Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, Et son peuple pour la joie.
19Je ferai de Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie; On n'y entendra plus Le bruit des pleurs et le bruit des cris.
20Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n'accomplissent leurs jours; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.
21Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit.
22Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains.
23Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr; Car ils formeront une race bénie de l'Eternel, Et leurs enfants seront avec eux.
24Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. 25Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit l'Eternel.


ՆԱՄԱԿ ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (3:1-4:9)
1Վերջապէս, եղբայրնե՛րս, ուրախացէ՛ք Տէրոջմով: Արդարեւ նոյն բաները գրել ձեզի՝ ձանձրոյթ չէ ինծի, բայց ապահովութիւն է ձեզի: 2Զգուշացէ՛ք շուներէն, զգուշացէ՛ք չար գործաւորներէն, զգուշացէ՛ք թլփատութենէն. 3որովհետեւ թլփատութիւնը մե՛նք ենք, որ կը պաշտենք Աստուած Հոգիո՛վ եւ կը պարծենանք Քրիստոս Յիսուսո՛վ, ու վստահութիւն չունինք մարմինի վրայ. 4թէեւ ե՛ս ալ ունենալու էի նոյն վստահութիւնը մարմինի վրայ: Եթէ ուրիշ մէկը կը կարծէ թէ վստահութիւն ունի մարմինի վրայ, ա՛լ աւելի ե՛ս՝ 5ութերորդ օրը թլփատուած, Իսրայէլի ցեղէն, Բենիամինի տոհմէն, Եբրայեցի մը՝ Եբրայեցիներէն, Օրէնքին համեմատ՝ Փարիսեցի, 6նախանձախնդրութեան համեմատ՝ եկեղեցին կը հալածէի, Օրէնքէն եղած արդարութեան համեմատ՝ անմեղադրելի էի:
7Բայց ինչ որ շահ էր ինծի, վնաս համարեցի զայն՝ Քրիստոսի համար: 8Ու նոյնիսկ բոլոր բաներն ալ վնաս կը համարեմ՝ իմ Տէրոջս Քրիստոս Յիսուսի գիտութեան գերազանցութեան համար: Բոլոր բաներէն զրկուեցայ անոր համար, եւ աղբ կը համարեմ զանոնք, որպէսզի շահիմ Քրիստոսը 9ու գտնուիմ իր մէջ, ունենալով ո՛չ թէ իմ արդարութիւնս՝ որ Օրէնքէն է, հապա ա՛յն՝ որ Քրիստոսի հաւատքին միջոցով է, արդարութիւնը՝ որ Աստուծմէ է՝ հաւատքով. 10որպէսզի ճանչնամ զինք եւ իր յարութեան զօրութիւնը, ու հաղորդակից ըլլամ իր չարչարանքներուն՝ կերպարանակից դառնալով իր մահուան, 11որպէսզի կարենամ հասնիլ՝՝ մեռելներուն յարութեան: 12Ո՛չ թէ ես արդէն ստացած եմ մրցանակը, կամ արդէն կատարեալ եղած եմ. հապա հետամուտ եմ բռնելու զայն, որուն համար ալ բռնուեցայ Քրիստոս Յիսուսէ:13Եղբայրնե՛ր, ես չեմ սեպեր թէ բռնած եմ: Հապա կ՚ընեմ սա՛ մէկ բանը. մոռցած եմ ետեւի եղածները, եւ կը դիմեմ առջեւի եղածներուն: 14Կը հետապնդեմ նպատակակէտը՝ Քրիստոս Յիսուսով եղած Աստուծոյ վերին կոչումին մրցանակին համար: 15Ուրեմն մենք բոլորս՝ որ կատարեալ ենք՝ մտածե՛նք այսպէս. իսկ եթէ տարբեր կերպով մտածէք բանի մը մասին, Աստուած զա՛յն ալ պիտի յայտնէ ձեզի: 16Սակայն ի՛նչ աստիճանի որ հասած ենք՝ ընթանա՛նք նոյն կանոնին համաձայն, մտածե՛նք նոյնպէս: 17Եղբայրնե՛ր, բոլորդ միասին նմանեցէ՛ք ինծի, եւ ուշադի՛ր եղէք անո՛նց՝ որ կ՚ընթանան ա՛յնպէս՝ ինչպէս մենք, որ ունիք իբր տիպար: 18Որովհետեւ շատեր կ՚ընթանան, որոնց մասին յաճախ կ՚ըսէի ձեզի եւ հիմա կ՚ըսեմ՝ նոյնիսկ լալով, այսինքն՝ Քրիստոսի խաչին թշնամիները. 19անոնց վախճանը կորուստ է, անոնց աստուածը՝ իրենց որովայնն է, ու անոնց փառքը՝ իրենց ամօթն է: Անոնք կը մտածեն միայն երկրային բաներու մասին. 20իսկ մեր քաղաքացիութիւնը երկինքն է, ուրկէ կը սպասենք Փրկիչին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, 21որ պիտի կերպարանափոխէ մեր նուաստացած մարմինը՝ կերպարանակից ըլլալու իր փառաւոր մարմինին, այն ներգործութեան համեմատ՝ որ կարող է նաեւ ամէն ինչ հպատակեցնել իրեն:

1Հետեւաբար, սիրելի ու կարօտալի եղբայրնե՛րս, իմ ուրախութիւնս ու պսակս, ա՛յսպէս հաստատուն կեցէք Տէրոջմով, սիրելինե՛րս: 2Կ՚աղաչե՛մ Եւոդիայի ու կ՚աղաչե՛մ Սիւնտիքի, որ ունենան միեւնոյն մտածումը Տէրոջմով: 3Եւ կը խնդրեմ քեզմէ՛ ալ, իմ հարազատ լծակիցս, օգնէ՛ ասոնց՝ որ աւետարանին համար մարտնչեցան ինծի հետ, նաեւ Կղեմէսի եւ միւս գործակիցներուս հետ, որոնց անունները կեանքի գիրքին մէջ են: 4Ամէ՛ն ատեն ուրախացէք Տէրոջմով. դա՛րձեալ կ՚ըսեմ, ուրախացէ՛ք: 5Ձեր ազնուութիւնը թող յայտնի ըլլայ բոլոր մարդոց. Տէրը մօտ է: 6Մի՛ մտահոգուիք որեւէ բանի համար. հապա ամէն բանի մէջ՝ աղօթքով ու աղերսանքով, շնորհակալութեամբ միասին, գիտցուցէ՛ք ձեր խնդրանքները Աստուծոյ. 7եւ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որ ամէն միտքէ գերիվեր է, պիտի պահպանէ ձեր սիրտերն ու մտածումները՝ Յիսուս Քրիստոսով: 8Վերջապէս, եղբայրնե՛ր, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ՝ պատկառելի, ինչ որ՝ արդար, ինչ որ՝ անկեղծ, ինչ որ՝ սիրալիր, ինչ որ՝ բարի համբաւով, ինչ որ առաքինութեամբ եւ ինչ որ գովելի է, ատո՛նց մասին մտածեցէք: 9Ինչ որ սորվեցաք, ընդունեցիք, լսեցիք ու տեսաք իմ վրաս՝ զանո՛նք ըրէք, եւ խաղաղութեան Աստուածը պիտի ըլլայ ձեզի հետ:

jeudi 8 mars 2018

LES 40 JEUNES DE SEBASTE (KARSOUN MANKOUNK)

Des soldats de l'armée romaine étaient cantonnés à Sébaste, une ville d'Arménie. Sur ordre, les troupes furent interrogées pour voir s'il y avait des chrétiens parmi eux. 40 soldats se révélèrent être chrétiens bien que loyaux à l'empereur de Rome.
Ils furent interrogés par les. juges et leurs réponses courageuses entraînèrent leur condamnation. Emprisonnés, ils eurent une apparition du Seigneur qui vint renforcer leur foi.
Lorsque Lucius, un duc de Césarée, vint à Sébaste, les 40 jeunes hommes furent amenés et interrogés. A nouveau, ils mirent en évidence leur foi inébranlable. Même les bourreaux furent pris de désarrois, et ils s'interposèrent lorsqu'on ordonna de torturer les 40 soldats. Lorsque Lucius réalisa que les soldats chrétiens ne renieraient pas leur foi, il donna l'ordre de les punir.
C'était en hiver. Les 40 jeunes furent laissés nus et plongés jusqu'au cou dans l'eau glacée d'un lac. Les eaux gelèrent et leurs corps commencèrent à se crevasser. L'un des 40 ne pouvant supporter ce supplice sortit en courant du lac pour se précipiter vers le bain turc tout spécialement préparé pour ceux qui changeaient d'avis et renieraient leur foi chrétienne. Il mourut immédiatement.
Pendant la nuit, une lumière céleste brilla sur le lac, et des couronnes apparurent sur les têtes des martyrs. A cette vue, l'un des gardes se convertit et se jeta dans le lac, prenant la place du 40ème soldat.

mardi 6 mars 2018

ETUDE AVEC MGR VAHAN HOVHANNESSIAN - ՀՈԳԵՒՈՐ ԶՐՈՅՑ ԳԵՐՇ. Տ. ՎԱՀԱՆ ԵՊՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

Les membres du Programme d’Éducation Chrétienne du bureau du Primat du Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne sont heureux d’annoncer l’offre d’une séance spéciale d’éducation pour la saison du Carême en collaboration avec les Jeunes de la Cathédrale, Yegeghetsaser Yeridasartner. La séance est programmée le mercredi de Carême du 21 février 2018. Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian fera une brève présentation du thème de la journée, qui
sera suivi d’une période de question/réponse pour permettre aux personnes de poser toutes les questions sur le thème du jour ou y afférant. La session se tiendra à 20h30, dans la salle Fringhian, après l’office de Carême qui débute à 19h00 chaque semaine jusqu’à la semaine Sainte. Le thème d’introduction du jour est : « Selon la Bible tout ce que Dieu a créé est Bon alors pourquoi y-a-t-il du mal dans ce monde ? »
Tous sont bienvenus.

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսիայի Թեմի առաջնորդարանի, քրիստոնէական կրթութեան ծրագրի անդամները գոհունակութեամբ կը յայտարարեն թէ «Եկեղեցասէր Երիտասարդութեան» հետ համագործակցութեամբ Մեծ Պահքի շրջանին կրթական յատուկ նիստ մը կը պատրաստեն: Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան համառօտ կերպով պիտի ներկայացնէ օրուայ նիւթը: Աւելի վերջ հարցում-պատասխանի բաժին մը պիտի ըլլայ, ուր փափաքողները օրուայ նիւթին հետ կապուած իրենց հարցումները պիտի կարենան ուղղել: Նիստը տեղի պիտի ունենայ ժամը 20:30-ին, Ֆրէնկեան սրահին մէջ, ժամը 19-ին սկսող Մեծ Պահքի շաբաթական հսկումէն վերջ: Օրուայ ներածական նիւթն է՝ "Ըստ Աստուածաշնչի, այն ամէն ինչ որ Աստուած ստեղծած է, լաւ է: Ուրեմն այս աշխարհի մէջ ինչո՞ւչարիք կայ:"

jeudi 1 mars 2018

SAINT HOVHAN IMASTASER ODZNETSI

Hovhan Imastaser (le philosophe) naquit à la fin du 7ème siècle dans le village de Otzoun : pour cette raison, il fut aussi appelé Catholicos Hovhan de Otzoun. Il reçut son éducation d'abord à l'école de Théodore Krthenavor, qui était prêtre et théologien ; plus tard, il étudia dans un lycée grec. Il connaissait parfaitement la culture grecque et était un spécialiste de la philosophie grecque ; il était naturellement doué dans ce domaine. Il fut appelé Hovhan Imastaser (le philosophe). Bien qu'il ait reçu son éducation dans les écoles grecques, il n'avait pas d'inclination pour l'hellénisme.
Hovhan Imastaser fut élu Catholicos dans la 1ère partie du 8ème siècle, et servit 11 ans (717-728) dans cette fonction. Selon les historiens de cette époque, il était strictement religieux et dévot.
Il était grand, beau, d'un savoir-vivre délicat, de bonne conduite et aimable. Il était toujours très élégant et d'une magnifique apparence. Sa dignité, sa tenue vestimentaire, attirèrent l'attention de Eomer, le Khalife de Damas, qui lui demanda un jour : “Le chef de votre religion Jésus-Christ était très humble, et se déplaçait avec des vêtements très simples. Pourquoi alors êtes-vous, en tant que son disciple, vêtu de vêtements somptueux et d’ornements ?” Le Catholicos ôta immédiatement ses vêtements de dessus, et lui montra son vêtement de dessous qui était un simple vêtement de crin, et dit : “Ces vêtements de dessus sont pour le peuple, mais mon véritable et unique habit est ce. vêtement de crin”.
Le Khalife arabe admira la conduite pieuse du Catholicos, et l'honora de cadeaux précieux et de vêtements somptueux.
Le Catholicos Hovhan Imastaser a laissé de nombreux essais dirigés contre les hérésies des autres groupes religieux.
Il écrivit aussi un rituel pour l’Église, et des hymnes pour l'office religieux. Il s’éteignit en 738. Sa mémoire est commémorée à l’Église Arménienne chaque année, le samedi de la 3ème semaine de Carême.

VIVRE L’ANNÉE LITURGIQUE
 DE L’ÉGLISE ARMÉNIENNE 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...