dimanche 23 avril 2017

ԲԱՐԵԽՕՍԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՍԲ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ - PRIÈRE D’INTERCESSION ADRESSÉE AUX SAINTS MARTYRS DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս: Ամեն:
Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.

ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ -  NOTRE PERE

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո։ Եկեսցէ արքայութիւն քո։ Եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէ: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du Malin. Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.

Սարկաւագն  - Le diacre
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկալ կեցո եւ ողորմեա:
Et encore, en paix, nous te prions Seigneur, accueille-nous, sauve-nous et aie pitié de nous.

Քահանայն - Le prêtre
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Bénédiction et gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

ՇԱՐԱԿԱՆ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ - HYMNE DEDIE AUX SAINTS MARTYRS

Հրաշացան պակուցմամբ բազմութիւնք երկնայինք եւ մեծաւ պըշուցմամբ զահի հարան ազինք` տեսանելով զհին Եդեմ` ասպարէզ հանդիսի դըժոխաբորբ հըրոյն կայինական ախտին, եւ զնոր պատարագ այս նորոյս Յաբէլի, որոյ գոչումն արեան յարաժամ խօսի. Տէր սուրբ եւ ճշմարիտ, մինչեւ յե՞րբ ոչ դատիս եւ ոչ խնդրես զիրաւունս դատաստանի արեան մերոյ:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Եդին զանձինս ի վերայ հայրենեաց եւ բնիկ օրինաց, կարգաց, աւանդութեանց. Ոչ փոխանակեալ զադամանդեան միամտութիւն հաւատոց ընդ փափուկ վայելմանց անցաւոր այս կենաց. Եւ զօրէն ցորենոյ ի յերկիր բարի անկեալ` Աճեցին ընդ միոյ հարիւրապատիկ. Տէր սուրբ եւ ճշմարիտ, մինչեւ յե՞րբ ոչ դատիս եւ ոչ խնդրես զիրաւունս դատաստանի արեան մերոյ:

Les multitudes célestes furent saisies de terreur et les nations virent avec effroi la scène de l’antique Eden en proie au feu dévastateur du mal de Caïn et du sacrifice de ce nouvel Abel dont le cri du sang retentit à jamais. Seigneur saint et juste, jusqu’à quand refuseras-tu de juger et de faire justice à notre sang ?

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Ils se sacrifièrent au nom de l’héritage et des traditions de leurs pères, en refusant d’échanger leur foi simple et pure comme le diamant contre les vains plaisirs de ce monde. Comme le grain de blé tombé dans une terre fertile, ils ont fructifié au centuple. Seigneur saint et juste, jusqu’à quand refuseras-tu de juger et de faire justice à notre sang ?ՍԱՂՄՈՍ 33:16-23 - PSAUME 33.16- 23.
Աչք Տեառն ի վերայ արդարոց, ականջք նորա ի վերայ աղօթից նոցա։ Երեսք Տեառն ի վերայ չարագործաց, սատակել յերկրէ զյիշատակս նոցա։ Կարդացին արդարք առ Տէր եւ Տէր լուաւ նոցա, յամենայն նեղութենէ նոցա փրկեացզնոսա։ Մերձ է Տէր առ այնոսիկ որ մաշեալ են սրտիւք, եւ զխոնարհս հոդւով կեցուցանէ։ Բազում նեղութիւնք են արդարոց, յամենայնէ փրկէ զնոսա Տէր, եւ պահէ զամենայն ոսկերս նոցա, եւ մի ի նոցանէ ոչ փշրեսցի։ Մահ մեղաւորի չար է. բայց որ ատեայ զարդար զղջասցի։ Փրկէ Տէր զանձինս ծառայից իւրոց, մի զղջասցին ամենեքեան ոյք յուսացեալ են ի նա։
 Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur cri.  La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce, et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Le juste a des maux en grand nombre; mais l'Éternel le délivre de tous. Il garde tous ses os; aucun d'eux n'est rompu. Le mal fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront détruits. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se retirent vers lui ne sera détruit.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ  ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ  ԺԴ, 1-13
EVANGILE SELON SAINT JEAN   14. 1- 13


Սարկաւագն. - Le diacre :
Ալէլուիա, Ալէլուիա: Անցաք մեք ընդ հուր եւ ընդ ջուր, եւ հաներ զմեզ ի հանգիստ:

Alléluia, alléluia, nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance (psaume 66, 12).

Ալէլուիա, Օրթի:
Alleluia. Debout.

Քահանայն.- Le prêtre :
Խաղաղութիւն ամենեցուն
Paix à tous.

Սարկաւագն. - Le diacre :
Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Et avec ton esprit.

Երկիւղածութեամբ լուարուք:
Ecoutez avec crainte.

Քահանայն. - Le prêtre :
Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Յովհաննու:
Du saint Evangile de Jésus Christ selon Jean.

Դպիրքն. - Les chantres :

Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր:
Gloire à toi, Seigneur notre Dieu.

Սարկաւագն. Le diacre : 
Պռոսխումէ: Soyons attentifs.

Դպիրքն. Les chantres :
Ասէ Աստուած:
[C’est] Dieu [qui] parle.

Քահանայն.
Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ասէ.

« Մի խռովեսցին սիրտք ձեր, այլ հաւատացէք յԱստուած եւ յիս հաւատացէք։ Ի տան հօր իմոյ օթեւանք բազում են. ապա թէ ոչ ասացեալ էր իմ ձեզ, եթէ երթամ եւ պատրաստեմ ձեզ տեղի։ Եւ եթէ երթամ եւ պատրաստեմ ձեզ տեղի, դարձեալ գամ եւ առնում զձեզ առ իս, զի ուր եսն իցեմ, եւ դուք անդ իցէք։ Եւ ուր երթամն գիտիցէք եւ զճանապարհն գիտիցէք։ Ասէ ցնա Թովմաս. Տէր, ոչ գիտեմք, յով երթաս եւ զիարդ զճանապարհն կարասցուք գիտել։ Ասէ ցնա Յիսուս. Ես եմ ճանապարհն եւ ճշմարտութիւն եւ կեանք: Ոչ ոք գայ առ Հայր, եթէ ոչ ինեւ։ Եթէ զիս գիտէիք, ապա եւ զՀայր իմ գիտէիք եւ այսուհետեւ գիտասջիք զնա եւ տեսէք զնա։ Ասէ ցնա Փիլիպպոս. Տէր, ցոյց մեզ զՀայր եւ շատ է մեզ։ Ասէ ցնա Յիսուս. Այսչափ ժամանակս՝ ընդ ձեզ եմ եւ ոչ ծանեար զիս Փիլիպպէ. որ ետես զիս, ետես զՀայրն. եւ դու զիարդ ասես` եթէ ցոյց մեզ զՀայր։ Ոչ հաւատաս, եթէ ես ի Հայր եւ Հայր յիս է։ Բանն, զոր ես խօսիմ ընդ ձեզ, ոչ եթէ յանձնէ ինչ խօսիմ, այլ Հայրն որ յիս բնակեալ, նա գործէ զգործսն։ Հաւատայք ինձ, եթէ ես ի Հայր եւ Հայր յիս։ Ապա թէ ոչ՝ գոնէ վասն գործոցն հաւատացէք ինձ։ Ամէն, ամէն ասեմ ձեզ, թէ որ հաւատայն յիս, զգործս զոր ես գործեմ, եւ նա գործեսցէ, եւ մեծամեծս եւս քան զնոյնս գործեսցէ. զի ես առ Հայր երթամ։ Եւ զոր ինչ խնդրիցէք յանուն իմ, արարից զայն. զի փառաւորեսցի Հայր յՈրդի: Սարկաւագ. Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր »:

Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր։

Le prêtre : Notre Seigneur Jésus Christ dit

« 1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
3 Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.
4 Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.
5 Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment pouvons-nous en savoir le chemin ?
6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu.
8 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.
9 Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?
10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres.
11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces oeuvres.
12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ;
13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils ».

Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. 

ԲԱՐԵԽՕՍԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ  -  LITANIE D’INTERCESSION

Քահանայն. Քրիստոս Աստուած մեր, վասն խաչի քո պատուականի. զխաղաղութիւն քո տուր մեզ, Տէր:

Le prêtre : Christ notre Dieu, par ta vénérable croix, Seigneur, accorde-nous ta paix.

Սարկաւագն. Տուր մեզ, Տէր:
Le diacre : Accorde-nous, Seigneur.

Քահանայն. Վասն սրբոց քոց առաքելոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց, հայրապետաց, ճգնաւորաց, կուսանաց, միանձանց եւ երկնային զօրացն. զխաղաղութիւն քո տուր մեզ, Տէր:

Le prêtre : Par tes saints apôtres, tes prophètes, docteurs et martyrs, tes patriarches et anachorètes, tes moniales et ermites et tes Puissances célestes, Seigneur, accorde-nous ta paix.
Սարկաւագն.  Տուր մեզ, Տէր:
Le diacre : Accorde-nous, Seigneur.

Քահանայն.  Եւ վասն նախկին լուսաւորչացն մերոց Թադէոսի եւ Բարթողիմէոսի առաքելոցն, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ լուսաւորչին... զխաղաղութիւն քո տուր մեզ, Տէր:

Le prêtre : Et par l’intercession de nos premiers illuminateurs, les apôtres Thaddée et Barthélémy et de saint Grégoire, notre Illuminateur, accorde-nous ta paix.

Սարկաւագն.  Տուր մեզ, Տէր:
Le diacre : Accorde-nous Seigneur.

Քահանայն. Բարեխօսութեամբ, յիշատակաւ եւ աղօթիւք սրբոց բիւրաւոր նահատակացն մերոց, որք կատարեցան յընթացս Մեծի Ցեղասպանութեան Հայոց յամի Տեառն 1915, որոց այսօր է յիշատակ. զխաղաղութիւն եւ զմեծ զողորմութիւն քո պարգեւեա մեզ, մարդասէր Տէր:

Le prêtre : Par l’intercession, la mémoire et les prières de nos innombrables et saints martyrs tombés en 1915 au cours du Génocide des Arméniens dont nous faisons aujourd’hui mémoire, accorde-nous ta paix et ta grande miséricorde, Seigneur, ami des hommes.

Սարկաւագն. Յաւիտենական յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:
Le diacre : Que la mémoire des Justes soit bénie à jamais !

Քահանայն.  Եղիցի, եղիցի:
Le prêtre : Qu’il en soit ainsi, qu’il en soit ainsi.

Սարկաւագն. Ամէն:
Le diacre : Amen.

Սուրբ ճգնաւորօքն աղաչեսցուք զՏէր, որք զչարսն պարտեցին, նեղութեանցն համբերեցին, լուսեղէն եւ երկնային անթառամ պսակացն արժանի եղեն: Աղօթիւք նոցա եւ բարեխօսութեամբ մեզ ողորմեսցի: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր. կեցո եւ ողորմեա:
Seigneur, nous te supplions par l’intermédiaire des saints anachorètes qui ont vaincu le malin, enduré les tourments et ont été rendus dignes de la lumineuse auréole céleste. Par leur prière et leur intercession, sauve-nous. Seigneur tout-Puissant, fais nous vivre et fais-nous miséricorde.

ԱՂՕԹՔ   -  PRIERE
Քահանայ. Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա: Կեցո Տէր եւ ողորմեա:
Պսակիչ սրբոց, Քրիստոս, որ պսակես զսուրբս քո եւ առնես զկամս երկիւղածաց քոց եւ նայիս սիրով եւ քաղցրութեամբ յարարածս քո: Լուր մեզ յերկնից ի սրբութենէ քումմէ` բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց եւ սրբոց նահատակացն մերոց, որք կատարեցան յընթացս հայոց ցեղասպանութեան յամի Տեառն 1915 վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց: Լուր մեզ, Տէր եւ ողորմեա, ներեա, քաւեա եւ թող զմեղս մեր: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Sauve-nous et aie pitié de nous.
Couronne des saints, Ô Christ, toi qui couronnes les saints et accomplit la volonté de ceux qui te craignent, qui regarde avec amour et tendresse tes créatures, dans ta sainteté, entends-nous depuis les cieux, par l’intercession de la sainte Mère de Dieu et la supplication de tous tes saints et des saints martyrs tombés lors du Génocide des Arméniens pour la foi et la patrie. Ecoute-nous Seigneur et aie pitié de nous, pardonne, expie et remet nous nos péchés. Rend-nous dignes de te glorifier, en te rendant grâce, avec le Fils et avec le Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

(Traduction : Sahak Sukiassian)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...