jeudi 4 août 2016

CALENDRIER RITUEL - AOÛT 2016

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE


Կիրակի 14 Օգոստոս 2016
ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ
ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ 
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին 
Պատարագի աւարտին՝ Խաղողօրհնէք 

Երկուշաբթի 15 Օգոստոս 2016
ՄԵՌԵԼՈՑ 
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 9-ին 
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին Հոգեհանգիստ վասն համօրէն ննջեցելոց 

Dimanche 14 août 2016
Assomption de la Sainte Vierge 
KHAGHOGHORHNEQ
Office des matines à 8h 
Sainte Messe à 10h30
Bénédiction du raisin

 Lundi 15 août 2016
MERELOTS 
 Office des matines à 9h 
Sainte Messe à 10h30 
Office de Requiem pour tous les défunts
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...