samedi 30 avril 2016

ԶԱՏԻԿԻ 6-ՐԴ ԿԻՐԱԿԻԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾՆԵՐ - LECTURES DU SIXIEME DIMANCHE DE PAQUES

 ԱՌԱՔԵԱԼՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ (20:17-38) 
17Ուստի Միլետոսէն մարդ ղրկեց Եփեսոս, ու կանչեց եկեղեցիին երէցները: 18Երբ եկան իր քով, ըսաւ անոնց. «Դուք գիտէ՛ք թէ ի՛նչպէս վարուեցայ ձեզի հետ ամբողջ ժամանակը, առաջին օրէն ի վեր երբ Ասիա եկայ, 19ծառայելով Տէրոջ լման խոնարհութեամբ, եւ շատ արցունքով ու փորձութիւններով՝ որոնք պատահեցան ինծի Հրեաներուն դաւադրութիւններով. 20ի՛նչպէս չընկրկեցայ օգտակար բաներէն որեւէ մէկը հաղորդելէ եւ սորվեցնելէ ձեզի՝ հրապարակաւ ու տուներու մէջ, 21վկայելով թէ՛ Հրեաներուն եւ թէ Յոյներուն՝ դէպի Աստուած ապաշխարութեան ու մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ հաւատքին մասին: 22Եւ հիմա ահա՛ կ՚երթամ Երուսաղէմ՝ հոգիով կապուած, ու չեմ գիտեր թէ հոն ի՛նչ պիտի պատահի ինծի. 23սակայն Սուրբ Հոգին կը վկայէ ամէն քաղաքի մէջ, եւ կ՚ըսէ թէ կապեր ու տառապանքներ կը սպասեն ինծի: 24Բայց ես ո՛չ մէկ բան կը հաշուեմ, ո՛չ ալ ինծի համար պատուական կը նկատեմ՝՝ իմ անձս, որպէսզի ուրախութեամբ աւարտեմ ընթացքս, նաեւ այն սպասարկութիւնը որ ստացայ Տէր Յիսուսէն՝ վկայ ըլլալու Աստուծոյ շնորհքի աւետարանին:
25Ու հիմա ահա՛ ես գիտեմ թէ դուք բոլորդ՝ որոնց մէջ շրջեցայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը քարոզելով, ա՛լ իմ երեսս պիտի չտեսնէք: 26Ուստի այսօր կը վկայեմ ձեզի թէ ես անպարտ եմ բոլորին արիւնէն. 27որովհետեւ չընկրկեցայ Աստուծոյ ամբողջ ծրագիրը հաղորդելէ ձեզի: 28Ուրեմն ուշադի՛ր եղէք դուք ձեզի եւ ամբողջ հօտին, որուն վրայ Սուրբ Հոգին տեսուչ դրաւ ձեզ՝ հովուելու Աստուծոյ եկեղեցին, որ ստացաւ իր արիւնով: 29Քանի որ գիտեմ թէ իմ մեկնումէս ետք՝ ձեր մէջ պիտի մտնեն յափշտակող գայլեր, որոնք պիտի չխնայեն հօտին: 30Ու ձեզմէ ալ պիտի ելլեն այնպիսի՛ մարդիկ, որոնք պիտի խօսին խոտոր բաներ՝ քաշելու համար աշակերտները իրենց ետեւէն: 31Ուստի արթո՛ւն կեցէք, եւ յիշեցէ՛ք թէ երեք տարի, գիշեր ու ցերեկ, չդադրեցայ ձեզմէ իւրաքանչիւրը արցունքով խրատելէ: 32Եւ հիմա, եղբայրնե՛ր, կը յանձնեմ ձեզ Աստուծոյ ու անոր շնորհքի խօսքին, որ կարող է շինել եւ ձեզի ժառանգութիւն տալ՝ բոլոր սրբացածներուն հետ: 33Ո՛չ մէկուն արծաթին, կամ ոսկիին, կամ պատմուճանին ցանկացի: 34Դուք ձեզմէ գիտէք թէ այս ձեռքե՛րս հոգացին իմ ու ինծի հետ եղողներուն կարիքները: 35Ամէն բան ցոյց տուի ձեզի, թէ ա՛յսպէս պէտք է աշխատիլ եւ օգնել տկարներուն, ու յիշել Տէր Յիսուսի խօսքը՝ որ ի՛նք ըսաւ. “Աւելի՛ երանելի է տա՛լը՝ քան ստանալը”»:
36Երբ այսպէս խօսեցաւ, ծնրադրեց եւ բոլորին հետ աղօթեց: 37Բոլորն ալ շատ լացին, ու Պօղոսի վիզին վրայ իյնալով՝ համբուրեցին զայն: 38Կը մորմոքէին մա՛նաւանդ այն խօսքին համար, որ ըսաւ թէ ա՛լ պիտի չտեսնէին իր երեսը: Եւ ուղեկցեցան անոր մինչեւ նաւը:

ACTES DES APOTRES  (20:17-38)
17Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Ephèse les anciens de l'Eglise. 18Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, 19servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. 20Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, 21annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. 22Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera; 23seulement, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. 24Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 25Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. 26C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, 27car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. 28Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Eglise du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. 29Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, 30et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 31Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. 32Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 33Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. 34Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. 35Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 36Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux tous. 37Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, 38affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire.

vendredi 29 avril 2016

ՕԳՏԱԿԱՐ ԵՒ ՀԱՃԵԼԻ - UTILE ET AGRÉABLE


Մեծ պահքի աղօթական եւ ինքնամաքրումի շրջանը մեր եկեղեցւոյ երիտասարդներ ջանացին արժեւորել նաեւ բարեգործութեան միջոցաւ։ Առաջին առիթը տրուեցաւ Հայաստանէն հաշմանդամ երեխաներու օգնութեան «ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպու-թեան եւ մեր երիտասարդաց միութեան բարեկամ «ՔՕՓԷԱ»՝ հայ ուսանողներու համակարգման կենտ-րոնի (Centre d'Orientation pour Etudiants Arméniens - COPEA) շնորհիւ։ Վերջինիս կազմակերպութեամբ «ԷԽՈ»ն Հայաս-տանի երիտասարդ եւ շատ տաղան-դաւոր երեք երգիչ-երգչուհիներու (Եւա Եգանեան, Գրիգոր Միրզոյեան, Դաւիթ Յակոբեան) մասնակցութեամբ ազգային եւ ժողովրդական երգի համերգային շրջագայութիւն մը սկսած էր Եւրոպայի մէջ (Փարիզ, Մարսէլ, Վիեննա), որու նպատակն էր հայաստանի մէջ գտնուող շուրջ երեք հարիւր հաշմանդամ երեխա-ներու համար օգնութեան միջոցներ հայթայթել։

samedi 23 avril 2016

COMMEMORATIONS DU 101eme ANNIVERSAIRE DU GENOCIDE ARMENIEN A PARIS

23 AVRIL 2016

VEILLEE COMMEMORATIVE organisée par les Associations de Jeunes
à partir de 17h30 place du Panthéon, jusqu'à environ 21h30

Depuis 1998, les associations de la jeunesse arménienne de France se réunissent lors de la veillée du 24 avril, afin de commémorer le génocide des Arméniens de 1915.
Lors de cette veillée, artistes, militants associatifs, intellectuels et hommes politiques se retrouvent autour d'une soirée de solidarité organisée dans un lieu symbolique de Paris: cette année, il s'agira de la Place du Panthéon (www.veilleedu24avril.com).

Les 11 associations organisatrices de la Veillée travaillent depuis plusieurs mois à l'organisation de la veillée du 24 avril.

mercredi 20 avril 2016

DINER PRINTANIER DE LA FETE DE L’ASCENSION

Le Conseil Diocésain de notre Diocèse organise son diner printanier de la fete de l'Ascension,
le mercredi 4 Mai 2016 à 20h00,
à l'hôtel Marriott Champs Elysées, 70, Avenue des Champs-Elysées.
Ambiance musicale, familiale, danses, surprises.
Participation aux frais 100€ / personne.
Réservation confirmée après règlement.
Chèques à libeller à l'ordre de : Diocèse de l'Eglise Arménienne.
Date limite de réservation: mardi 26 Avril 2016.
Renseignements et réservations: Margaux 0615027684 ou bureauduprimat@diocesearmenien.fr.jeudi 14 avril 2016

DEUX JOURNÉES DE PRIÈRE À CABOURG

Les 5 et 6 mars derniers, le groupe de Jeunes Saint Jean Baptiste a partagé un week-end de prières dans la ville de Cabourg, accompagné de Père Houssik. Le samedi matin, nous avons commencé la journée par une prière dans l’église Saint Jean Baptiste, puis nous avons pris le chemin de Cabourg, dans une ambiance de paix et d’amitié. C’est avec des chants religieux et populaires que nous avons passé les quelques trois heures qui séparent Paris et Cabourg, ville de Normandie, au bord de la mer.
Nous sommes arrivés à l’hôtel à l’heure du déjeuner. Les filles ont activement préparé un repas de carême, et après une prière dirigée par le Père Houssik, nous avons eu un véritable déjeuner de famille ; ensuite, nous avons fait une promenade à la plage de Cabourg. La soirée a été animée par une étude dont le sujet était « Les jeunes de la Bible ». Le Père Houssik nous a parlé de quelques personnages jeunes de la Bible, nous présentant leur personnalité et leur vie, la discussion a été suivie par une comparaison avec les jeunes de nos jours. Nous avons également évoqué lors de cette soirée, les problèmes de l’église et avons essayé d’y trouver des solutions que nous espérons de tout cœur pouvoir réaliser.

mercredi 13 avril 2016

Cette chaleureuse soirée restera longtemps dans nos souvenirs


Le samedi 26 mars, c'est dans une ambiance de grande joie et de bonheur que le groupe de jeunes Saint-Jean-Baptiste s’est rendu à l'église. Date de la Résurrection du Christ, Pâques est également la fête la plus joyeuse du calendrier chrétien.
Les membres de notre groupe avaient organisé un dîner de Pâques ouvert à tous. Après la messe, pas moins de 80 personnes se sont rassemblées dans la salle Nourhan Fringhian pour célébrer la Résurrection du Christ dans une ambiance amicale.
La présence des divers mets culinaires « faits maison » sur les tables, les couleurs de Pâques ornant la salle, et l’ambiance joyeuse transformèrent la soirée du 26 mars en une véritable fête pour nous tous. Après une prière et la bénédiction du Père Houssik, tout le monde se mit à table, pour déguster les mets traditionnels de Pâques.
Ainsi, la fin du grand Carême fut fêtée avec du poisson, du riz aux fruits secs et bien sûr avec des œufs colorés rouges.
Tout au long de la soirée, les jeunes ont chanté des chansons arméniennes et ont dansé des danses traditionnelles. Cette chaleureuse soirée restera longtemps dans nos souvenirs.
(Lucie)lundi 11 avril 2016

Pèlerinage diocésain au monastère arménien de Saint-Lazare à Venise

Le Comité Central des Jeunes du Diocèse de France de l'Eglise Arménienne est heureux d'annoncer l'organisation de son premier pèlerinage diocésain au monastère arménien de Saint-Lazare à Venise, en Italie. Le pèlerinage, organisé par notre Primat, Monseigneur Vahan Hovhanessian, est prévu du 05-09 mai 2016 et est ouvert aux Jeunes arméniens de France de 18 à 38 ans. Le pèlerinage inclut des visites à l'île historique arménienne de Saint Lazare avec son magnifique complexe monastique, sa cathédrale, sa collection impressionnante de manuscrits arméniens ainsi que ses jardins cloîtrés. Parmi les diverses activités du pèlerinage, seront également proposées des sessions d'étude biblique, des visites de l'école "Murad Raffaelian", de l'église arménienne du quartier de San Marco et d'autres cathédrales historiques, monastères et hauts lieux. Les membres du groupe vont également rencontrer l'abbé et les moines de l'Ordre Mekhitariste.

Le coût du pèlerinage est de 300 euros incluant :
➢ Le billet d’avion aller-retour (départ de Paris)
➢ Les frais du transport de l'aéroport à la ville de Venise,
➢ L'hébergement local (3 nuits)


Les personnes intéressées sont priées de contacter les Jeunes de l'Eglise Arménienne avant le 20 avril 2016 pour réserver leur siège en ennoyant un e-mail à jeunessediocesaine@gmail.com ou en appelant Sarkis Ichkhanian, secrétaire du Comité Central des Jeunes de l’Eglise, par le numéro : 06. 17. 82. 44. 15
Merci d'adresser vos chèques à l'ordre suivant: Diocèse de France de l'Eglise Arménienne.

N.B. Pour les jeunes ayant des difficultés financières, une aide partielle est possible auprès du Bureau du Primat. Pour bénéficier de cette aide, nous vous prions d’adresser votre demande accompagnée par des papiers justifiant les faibles revenus ou l’absence des revenus au Comité Central par l’adresse suivante : jeunessediocesaine@gmail.com.

mercredi 6 avril 2016

Notre pèlerinage auprès de la Sainte Tunique du Christ à Argenteuil

Nous étions une petite vingtaine à nous être donné rendez-vous samedi 2 avril à la gare Saint-Lazare, pour nous rendre tous ensemble, avec le Père Houssik, à la basilique Saint-Denys d’Argenteuil afin de nous recueillir auprès de la Sainte Tunique.

Quelques mots à propos de la Sainte Tunique d’Argenteuil: Son histoire
La Sainte Tunique d’Argenteuil serait la Tunique sans couture (« inconsutile ») que Notre Seigneur Jésus-Christ aurait portée durant les dernières heures de sa Vie terrestre. Elle aurait été offerte vers l’an 800 par l’impératrice Irène de Byzance à Charlemagne, qui l’aurait confiée au monastère d’Argenteuil dont sa fille Théodrade était la prieure. Après maintes années de péripéties durant lesquelles la Sainte Tunique fut tour à tour exposée aux fidèles, abritée, oubliée, redécouverte, puis découpée et cachée pour échapper à la révolution, retrouvée en partie, etc…, elle fut reconstituée en 1795 et cousue sur une autre étoffe (changée depuis). A présent, elle est précieusement conservée au sein d’un reliquaire de la basilique Saint Denys à Argenteuil, construite à la place de l’église précédente en 1865.

Les analyses scientifiques
L’authenticité de cette Relique est discutée : l’analyse au carbone 14, ayant retrouvé un âge compris entre les années 530 et 650 par un laboratoire, et entre 670 et 880, par un autre laboratoire, est controversée ; en effet, cette méthode ne semble pas être infaillible pour les textiles, notamment pour une pièce qui a potentiellement été au contact de substances pouvant polluer la datation. Chose troublante, la cartographie des traces de sang de la Tunique se superposerait à celle du Linceul de Turin. Le groupe sanguin serait de type AB, un groupe rare qui est pourtant également retrouvé sur le Linceul de Turin et le Suaire d’Oviedo ; la déformation des globules rouges serait compatible avec une situation traumatique extrême à laquelle aurait été exposée le Porteur de la Tunique. Quant aux pollens retrouvés sur la Tunique, sept seraient communs aux trois reliques (Linceul de Turin, Sainte Tunique, Suaire d’Oviedo), dont deux, celui d’une variété de pistachier et celui du tamarin, ne se trouvent qu’en Palestine.
De nombreux miracles sont attribués à la Tunique d’Argenteuil.

Notre pèlerinage à Argenteuil
Voici comment s’est déroulé notre pèlerinage à Argenteuil. Durant le trajet aller en train puis en bus, le Père Husik nous a donné quelques explications concernant l’histoire de la Sainte Tunique. Merci à lui de nous avoir accompagnés avec autant d’enthousiasme.
Lorsque nous  arrivons sur place, l’organisation est parfaite de sorte que notre attente paraît très courte. La file d’attente est disposée en zigzag le long des murs externes de la Basilique, et des hauts-parleurs externes retransmettent ce qui se déroule à l’intérieur – prières, chants religieux catholiques chantés par les scouts, explications… Ainsi, l’ambiance est au recueillement, même dans la file d’attente, ce qui est idéal pour préparer l’esprit à cette idée que c’est peut-être bien la vraie Tunique du Christ que nous allons voir.
A l’intérieur de la magnifique basilique, malgré la multitude de pèlerins qui se dirigent chacun à leur tour vers la Sainte Tunique, règnent le silence et le calme. Pas de bousculade, pas d’agressivité. Partout, le respect, la prière et le recueillement, dans chacun des regards,  dans chacun des gestes. Comme si les murs eux-mêmes se font écho de toutes ces prières conjointes portées vers le Ciel. Et un nombre inespéré de bénévoles qui veillent sans agitation au bon déroulement des choses.
On arrive tout doucement devant la Sainte Tunique, présentée sur un buste, cousue sur la nouvelle étoffe qui lui sert à présent de support. Couleur Pourpre, qui incite à la méditation et à la Prière. Nous trouverions-nous réellement, à quelques mètres du Témoin silencieux des souffrances de Notre Seigneur ?  Si c’est le cas, c’est un moment unique dans notre Vie. Alors, il faut essayer de se concentrer dans la tranquille foule ; profiter de chaque instant pour essayer de prier de la manière la plus juste, la plus sincère, la plus dépouillée possible. Nous avons la chance de pouvoir déposer un cierge juste devant. Puis il faut s’éloigner, doucement, un peu à contrecœur, mais sans amertume, d’autres prennent la relève dans nos prières.
En s’éloignant, on a encore la possibilité de s’asseoir sur les bancs de l’église. Il y a de la place pour tout le monde. Certains se lèvent pour céder la place à d’autres au fur et à mesure. Pas d’agitation. Seulement une très grande concentration des uns et des autres. Devant, quelques jeunes agenouillés par terre. Les premiers rangs remplis, de personnes côte à côte qui ne se connaissent pas, qui ne se regardent pas, qui prient.
Certains d’entre nous venaient d’être informés, ce jour-là, des événements qui se déroulaient en Artsakh depuis la veille au soir, et ont prié à ce moment pour l’Artsakh, pour la sécurité de sa population civile et de ses combattants, pour le retour de la Paix dans une région qui nous est si chère.

Mais… Est-ce la vraie Tunique ?
Toute cette organisation, tout ce recueillement, mais… et si ce n’était pas là, au fond, la Tunique du Christ ? Bien sûr … c’est tout à fait envisageable.
Dans ce cas-là, nous aurons quand même prié.
Et si, au contraire,  c’était finalement, quand même et malgré tout, la vraie, l’authentique Tunique que porta le Christ ? Dans laquelle Il aurait souffert pour nous ? Dont les fibres auraient absorbé le sang transpiré lors de sa nuit d’angoisse à Gethsemani *? Puis le sang des blessures de la flagellation, et du chemin de Croix ? Et si c’était la Tunique qu’aurait effleurée la femme qui souffrait d’hémorragies … subitement guérie par son toucher ?

Et si c’était tout Cela, là, tout près de nous, à Argenteuil ? A une dizaine de minutes en train de Paris ? Déployée aux yeux des fidèles, deux fois par siècle ? Avec des pèlerins du monde entier venus se recueillir auprès d’elle… Serait-ce, tout simplement, finalement, trop beau et trop facile pour que ce soit réellement vrai ? Trop à portée de main pour que ce soit possible ?
La volonté absolue de maîtrise et de contrôle de l’homme moderne sur le monde qui nous entoure nous pousse parfois à nous enorgueillir de penser que la priorité est à tout prix de « garder le contrôle » afin de ne pas se laisser duper par des reliques qui « pourraient être fausses ». Mais l’acuité de notre sens critique ne doit pas nous faire oublier que ces mêmes reliques « pourraient être authentiques » .... La peur de passer pour crédules nous fait parfois basculer dans une situation inverse dans laquelle nous sommes susceptibles de passer à côté des merveilles que Dieu a posées là, tout près de nous, sans même les remarquer…
Dans l’évangile selon St Luc, chapitre 18, verset 3, Jésus ne nous fait-il pas un clin d’œil « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, non, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. »
Nous rendons grâce à Notre Seigneur de nous avoir permis d’ouvrir notre cœur et de vivre ce moment de prière authentique ensemble. Quelle richesse et quelle chance d’avoir pu nous recueillir, tour à tour dans la même année, auprès du Linceul de Turin puis de la Tunique d’Argenteuil…
Chers amis et lecteurs, vous êtes dans nos cœurs et dans nos prières. Pour ceux qui le souhaitent, la Sainte Tunique est déployée à Argenteui jusqu’au 10 avril, le site internet contenant les informations utiles est le suivant : http://saintetunique.com/. Après l’ostension, elle restera à Argenteuil mais repliée dans le reliquaire et donc moins visible.

* Ce phénomène existe bien, il est appelé hématydrose, cf http://www.bloodjournal.org/content/121/9/1493?sso-checked=true

Anahit

mardi 5 avril 2016

PRIONS POUR L'ARMENIE et HAUT-KARABAGH

Suite aux derniers événements survenus aux frontières de la République du Haut-Karabagh l'église apostolique arménienne de France condamne fermement toutes les attaques commises par l'Azerbaïdjan envers les soldats et les civiles, sur la ligne de frontière du Karabagh. Mercredi 6 avril à 19h30, une veillée aura lieu à la cathédrale Saint Jean-Baptiste, Paris, afin de prier pour les victimes, les soldats et la paix. Prions pour que la paix soit restaurée et pour que les violences cessent. Nos pensées et nos prières sont avec les soldats, les habitants du Karabagh et tous les arméniens. Nous espérons vous voir nombreux mercredi 6 avril à 19h30 pour une prière solennelle.

Պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց, Քրիստոս Աստուած մեր, պահեա՛, պահպանեա՛ եւ օրհնեա՛ զՀայրենիքն մեր՝ Հայաստան եւ Արցախ` զՀայրապետութիւնն ազգիս հայոց եւ զՀանրապետութիւնն Հայաստան աշխարհի եւ Արցախի ընդ զինուորեալ մանկանց նոցա եւ ամենայն ժողովրդեանս, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական Խաչի քոյ, ի խաղաղութեան: Փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամեաց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւմիշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...