mercredi 2 mars 2016

ՆԱՅԵԱՑ ՍԻՐՈՎ... - REGARDE AVEC AMOUR...


ՆԱՅԵԱՑ ՍԻՐՈՎ...
 (ՍՈՒՐԲ ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ)

Նայեաց սիրով, Հայրդ գթած,
Ի քո ստեղծեալ գործս ձեռաց.
Եւ զբանակս հրեշտակաց
Տուր պահապան մեզ տկարացս,
Փրկեա զանձինս ի փորձանաց,
Ի խաւարի շրջող դիւաց.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էին անեղ, անսկզբան`
Ծնունդ անճառ Որդի և Բան.
Որ արարեր զտիւ գործոյ
Եւ զգիշեր ի հանգիստ քնոյ.
Տուր ի ննջել` աչաց մարմնոյ,
Արթուն լինել մեզ ըստ հոգւոյ.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Րաբուն հոգւոց բանաւորաց,
Աղբիւր լուսոյ, բաշխող շնորհաց.
Ի փակիլ դրանց բնութեանց մարմնոց,
Լոյս տուր աչաց սրտից մերոց.
Ի գիշերաց առ քեզ կանխել,
Ընդ հրեղինացն օրհնաբանել.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Սուրբդ սրբոց Երրորդութիւն,
Զմեզ մաքրեա քեզ բնակութիւն.
Շնորհեա ընդ մանկանցն առագաստի
Հանգչիլ ընդ քեզ ի յանկողնի.
Տուր զհայցուած բարեկամին
զՓոխ երից նկանակին.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Երևելի լոյս ստեղծեր,
զՏիւ և զգիշեր բաժանեցեր.
Ծագեա մեզ. Տէ՜ր, ի գիշերի
զճառագայթս իմանալի.
Տուր յամենայն ժամանակի
զՊահպանող աջ քո հովանի.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Սիրոյ քո հուր արկեալ յերկիր`
Բորբոքեսցի ի հոգիս մեր.
զԽորհուրդ սրտից մեր մաքրեսցէ`
զԼոյս գիտութեան քո փայլեսցէ.
Ի քնոյ մահու զմեզ զարթուսցէ,
զՄիտս բոցով քո վառեսցէ.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Ի քեզ նայիմք, լոյսդ անմատոյց,
Ի զգայական ծածկեալ լուսոյ.
Որ վասն մեր եդար ի գբի
Եւ ննջեցեր ի տապանի.
Առ մեզ ննջեա արթուն բնութիւն,
Հերքեա զչարին ներգործութիւն.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էիդ լուսոյ անստուերի
Պաղատանօք կամք առաջի.
Որ փակեալ դրամբք յերեկօյին
Երևեցար մետասանին.
Ընդ Թովմայի առ քեզ կոչեմք,
Տէր և Աստուած, զքեզ դաւանեմք.
Է՜ջ և առ մեզ յերեկոյիս,
Եւ տուր զողջոյն քո ի հոգիս:

Րամեալքս զքեզ, Տէր, աղաչեմք,
Մեզ յօգնութիւն նայեա, հայցեմք.
Պահապանդ Իսրայէլի,
Անձանց մերոց լեր հովանի.
Օթեա առ մեզ, խաղաղարար,
Զի ննջեսցուք անխռովաբար.
Եւ ընդ առաւօտս կանխեսցուք,
Օրհնել զքեզ`ընդ Հօր հոգւով:

Գոչման փողոյն Գաբրիէլի,
Որ ի վերջնումն գիշերի,
Լսել արա զմեզ արժանի,
Եւ յաջակողմն օդեաց դասի`
Անշէջ վառեալ զլոյս լապտերաց,
Ըստ իմաստուն հինգ կուսանաց.
Զի ընդ փեսայիդ ի յառագաստ`
Հարսունք հոգւով մտցուք ի փառս:

Հալածեա ի մէնջ, Տէր, 
Նշանաւ Խաչի քո զընդիմամարտ 
Եւ զաներեւոյթ գազանն,
Եւ մի տար յապականութիւն 
Զքո ժառանգութիւնս:

Բարեխօսեա՛ վասն մեր, 
Աստուածածին Մարիամ, 
Որ ծնար զտէր Աստուած, 
Որ հոուէրըն զԻսրայէլ, 
Ամենազօր եւ սքանչելի 
Փառօքն իւրովք:

REGARDE AVEC AMOUR...
(SAINT NERSES CHENORHALI)
SAINT NERSES CHENORHALI SOURCE : http://www.jeaap.net/ JEAAP )

Regarde avec amour, Père plein de tendresse,
Les œuvres créées par tes mains,
Donne-nous, en notre faiblesse,
La protection des armées des anges,
Pour nous sauver des malheurs des démons
Qui circulent dans l’obscurité,
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Toi, ineffable, Fils et Verbe de Dieu,
Engendré de l’Être incréé et éternel,
Toi, qui as créé le jour pour le travail
Et la nuit pour le repos,
Donne aux yeux du corps de reposer dans le sommeil,
Mais de veiller avec l’esprit,
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Toi, Seigneur des âmes raisonnables,
Source de lumière, dispensateur de grâces,
À la fermeture des portes de notre nature corporelle,
Donne ta lumière aux yeux de nos coeurs,
Afin que la nuit nous nous adressions à toi,
Et que nous te glorifions avec les anges.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Saint des Saints, très sainte Trinité,
Daigne nous purifier pour ta demeure
Donne-nous avec les enfants de la noce
De reposer avec toi,
Exauce la supplication de l’ami
Demandant le prêt des trois pains.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Toi qui as créé la lumière visible,
Et as séparé le jour de la nuit,
Fais que se lève pour nous dans la nuit
Ta lumière spirituelle,
Et que ta droite soit toujours pour nous
Comme l’ombre protectrice
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Que le feu de ton amour allumé sur la terre,
S’enflamme dans nos âmes,
Purifie les pensées de nos coeurs,
Et que resplendisse la lumière de ta connaissance,
Qu’elle nous réveille du sommeil de la mort
Et enflamme nos esprits par ton feu.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

À toi, nous adressons nos regards,
À toi, lumière inaccessible,
Cachée aux lumières sensibles,
Descendue pour nous dans le tombeau.
Dors parmi nous, ô nature éveillée,
Et éloigne de nous le mal.
Et accorde-nous de te glorifier
Sans cesse les jours et les nuits.

Devant Toi, lumière sans ombre,
Nous nous tenons suppliants :
Toi qui es apparu le soir aux apôtres
À portes fermées,
Nous t’invoquons avec Thomas,
Nous te proclamons Dieu et Seigneur.
Descends parmi nous, ce soir,
Et donne ton salut à nos âmes.

Ici réunis, nous t’implorons
De venir à notre aide,
Toi défenseur d’Israël !
Sois notre refuge,
Et demeure parmi nous dans la paix,
Afin que nous reposions dans la sérénité,
Et revenions demain pour te louer
Avec le Père et l’Esprit.

Rends-nous dignes, Seigneur,
D’entendre le son de la trompette de Gabriel,
Dans la dernière nuit,
Et de nous trouver à ta droite, parmi les brebis,
Fais-nous entrer avec toi, notre époux Dans la chambre des noces
Comme les cinq vierges sages
Avec les lampes allumées,
Tes épouses spirituelles dans la gloire.

Éloigne de nous, Seigneur
Par le signe de la sainte Croix,
La contre-attaque des bêtes invisibles
Et ne donne pas la corruption
A ton héritage.

Intercède pour nous,
Marie, Sainte Mère de Dieu,
Qu’as enfanté le Seigneur Dieu,
Pasteur d’Israël,
Dans ta puissante et merveilleuse gloire.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...