samedi 13 février 2016

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ - DIARNENTARACH

Տեառնընդառաջը կամ Քառասնօրեայ Քրիստոսի Տաճար ընծայման տօնը Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ անշարժ տօներէն մէկն է, որ կը տօնախմբուի Յիսուսի Սուրբ Ծնունդէն ճիշտ 40 օրեր ետք՝ Փետրուարի 14-ին: Ըստ աւանդութեան, երբ հրէական օրէնքին համաձայն մանուկ Յիսուսին ծնողքը ծննդեան քառասուներորդ օրը Երուսաղէմ կը տանին, Տաճարին ընծայելու (տես Ղուկ. Բ 22-42), հրաշք մը տեղի կ'ունենայ: Տաճարի մուտքի դուռերէն մէկը, որ երբեք բացուած չէր, յանկարծ մեծ աղմուկով կը բացուի երբ մանուկ Փրկիչը կը մօտենայ: Յառաջացած աղմուկէն եւ իրարանցումէն ժողովուրդի հոծ բազմութիւնը ճրագներ վառելով կը շտապէ տեսնել այս հրաշքը եւ կ'իջնէ Քրիստոս Տիրոջն ընդառաջ: Այս պատճառով սոյն տօնը կ'անուանուի նաեւ Տեառնընդառաջ: Քրիստոսին ընդառաջ ելած ժողովուրդի վառած ճրագներու օրինակով մեր Եկեղեցւոյ հաւատացեալներ լոյս կ'առնեն եկեղեցիներէն եւ մոմերով կը փոխադրեն իրենց տուները՝ որպէս Աստուածային լոյսի եւ սիրոյ ջերմութեան խորհրդանիշ:

La fête de « Diarnentarach » («à la rencontre du Seigneur» : Fête de la Présentation de Jésus au Temple) est l’une des fêtes à date fixe de la Sainte Église Apostolique , on la fête 40 jours après la Sainte Nativité de Jésus Christ c'est-à-dire le 14 février. Par tradition, et conformément à la loi juive, l’enfant Jésus fut emmené 40 jours après sa naissance à Jérusalem et présenté devant le Temple (LUC 2- 22-42), un miracle se produisit. L’une des portes de l’entrée du Temple, qui n’avait jamais été ouverte auparavant s’ouvrit dans un grand fracas au moment où s’approcha l’enfant Sauveur. À cause du bruit les gens se pressèrent à la rencontre de l’enfant Jésus pour observer ce miracle, tout en tenant des torches dans leurs mains. Pour cette raison cette fête est appelée « à la rencontre du Seigneur ». En prenant exemple sur les gens qui sont allés à la rencontre de Jésus en tenants des torches dans leurs mains, les croyants de notre église achètent des bougies dans les églises et les rapportent chez eux comme symbole de la lumière et de la chaleur Divine.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...