dimanche 7 février 2016

CALENDRIER RITUEL - FÉVRİER 2016

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE ST. JEAN-BAPTISTE 

Կիրակի 7 Փետրուար 2016
ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8։30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10։30-ին


Շաբաթ 13 Փետրուար 2016

Տեառնընդառաջի նախատօնակ,
Անդաստան եւ մոմավառութիւն

Երեկոյեան ժամերգութիւն՝ ժամը 17:30ին,

Կիրակի 14 Փետրուար 2016
ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ
Տօն քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի տաճար
Սկիզբ ժամերգութեանց՝ ժամը 8:30-ին
Ս. Պատարագ՝ ժամը 10:30-ին


Dimanche 7 février 2016 
PARÉGUÉNTAN - Carnaval
Office des matines à 8h30 

Sainte Messe à 10h30

Samedi 13 février 2016
Prémices de la Chandeleur

Prières de Veille à 17h30
"Antasdan"

Dimanche 14 février 2016 – L’Expulsion
DIARNENTARATCH - Chandeleur
Fête de la venue et de la Présentation du 

Christ au Temple à 40 jours.
Office des matines à 8h30 

Sainte Messe à 10h30
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...