dimanche 21 juin 2015

ՔԱՆԻ ՄԸ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ ՍՈՒՐԲ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ՄՕՏԵՑՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը, որ տեղի կ'ունենայ Պատարագի ընթացքին, Տէր Յիսուս Քրիստոսի Մարմնի եւ Արեան հաղորդ դառնալու խորհուրդն է՝ «ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն» հաղորդութիւն առնող հաւատացեալի մեղքերու: Ուստի հաղորդութեան բաժակին մօտեցող քրիստոնեան պէտք է հետեւի որոշ սկզբունքներու եւ ամենայն լրջութեամբ տրամադրուի Տիրոջը հաղորդ դառնալուն. հակառակ պարագային անոր պիտի սպառնայ Պօղոս Առաքեալի խօսքը. «Ով որ ուտէ այս հացը կամ խմէ Տէրոջ բաժակը անարժանաբար, պարտապան պիտի ըլլայ Տէրոջ մարմինին եւ արիւնին: Ուրեմն իւրաքանչիւրը թող քննէ ինքզինք, ու այդպէս ուտէ հացէն եւ խմէ բաժակէն: Որովհետեւ ան որ կ'ուտէ ու կը խմէ անարժանաբար, կ'ուտէ ու կը խմէ ինքնիր դատապարտութիւնը, քանի որ չի զատորոշեր Տէրոջ մարմինը: Այս պատճառով շատեր ձեր մէջ տկար եւ հիւանդ են, ու շատեր ալ կը ննջեն» (Ա Կորնթ. ԺԱ 27-31): Ասոր համար կան քանի մը կարեւոր սկզբունքներ, որոնք պարտադիր կը նկատուին Ս. Հաղորդութեան մօտեցողներու համար: Ահաւասիկ անոնցմէ կարեւորագոյնները՝

  1. Ան, որ կը փափաքի հաղորդ ըլլալ Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեանը, անպայմանօրէն պէտք է  ըլլայ մկրտուած եւ դրոշմուած՝ այդ ձեւով փաստելով նաեւ իր քրիստոնեայ ըլլալը: 
  2. Հաղորդուելէն առաջ անհրաժեշտ պայման է մեղքերու խոստովանութիւնը եւ արձակումը օծեալ հոգեւորականի մը կողմէ՝ Ս. Երրորդութեան անունով: 
  3. Հաղորդութեան անհարաժեշտ է մօտենալ դատարկ ստամոքսով, այսինքն՝ ծոմապահութեամբ, առանց որեւէ բան ուտելու (բացառութիւն են մանուկները, հիւանդները եւ յղիները): 
  4. Հաղորդութեան մօտեցող քրիստոնեան պէտք է նախապէս քննէ իր ներաշխարհը՝ հասկնալու համար արդեօք ինք արժանի՞ է Տիրոջը մոտենալու, արդեօք ինք ներա՞ծ է իր թշնամիներուն, արդեօք ըստ ամենայնի կը հաւատայ եւ կ'ընդունի՞, որ այն ինչ պիտի ճաշակէ քահանայի ձեռքէն Քրիստոսի մարմինը եւ արիւնն է. «Եթէ քու ընծադ զոհասեղանին վրայ բերես, ու հոն յիշես թէ եղբայրդ բա՛ն մը ունի քեզի դէմ, հո՛ն ձգէ ընծադ՝ զոհասեղանին առջեւ. նա՛խ գնա՝ հաշտուէ՛ եղբօրդ հետ, եւ ա՛յն ատեն եկուր՝ որ մատուցանես ընծադ» (Մատթ. Ե 23-24):
  5. Յոյժ ցանկալի է, որ Ս. Հաղորդութեան մօտեցող քրիստոնեան Պատարագի սկիզբէն մինչեւ աւարտ ներկայ ըլլայ եկեղեցւոյ մէջ եւ աղօթէ ջերմեռանդօրէն:
«Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Եթէ չուտէք մարդու Որդիին մարմինը ու չխմէք անոր արիւնը, կեանքը չէք ունենար ձեր մէջ”: Ո՛վ որ կ՚ուտէ իմ մարմինս եւ կը խմէ իմ արիւնս՝ ունի յաւիտենական կեանքը, ու ես պիտի յարուցանեմ զայն՝ վերջին օրը. որովհետեւ իմ մարմինս ճշմա՛րտապէս կերակուր է, եւ իմ արիւնս՝ ճշմա՛րտապէս խմելիք: Ա՛ն որ կ՚ուտէ իմ մարմինս ու կը խմէ իմ արիւնս՝ անիկա՛ կը բնակի իմ մէջս, եւ ես՝ անոր մէջ» (Յովհ. Զ 53-56):

http://www.jeaap.net/2015/06/quelques-dispositions-pour-recevoir-la.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...