lundi 15 juin 2015

ՀՈԳԵՒՈՐ ԳԱՆՁԵՐ ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ

Քիչերուն հաւանաբար յայտնի է, որ 7 տարուայ ընթացքին Փարիզի Մայր Եկեղեցւոյ երիտասարդները տարբեր հոգեւորականներու օգնութեամբ աւարտին հասցուցած են Նոր Կտակարանի 27 գիրքերէն 8-ի (Մատէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու, Յովհաննու Աւետարաններ, Գործք Առաքելոց, Նամակ Փիլիպեցիներուն, Ա. եւ Բ. Նամակներ Թեսաղոնիկեցիներուն) մեկնութիւնը: Աստուծոյ օրհնութեամբ քանի մը օր առաջ աւարտեցինք Ս. Պօղոս Առաքեալի Փիլիպեցիներուն ուղղուած նամակի բացատրութիւնը, որ շուրջ 10 հանդիպումներու ընթացքին մեզի մատուցեց Տ. Յուսիկ քհնյ. Սարգսեան:

Այս նամակը Պօղոս Առաքեալ գրած է 62-63թթ. Հռոմ քաղաքէն, ուր կը գտնուէր բանտարկութեան մէջ: Նամակը ուղղուած էր Հռոմէական Կայսրութեան Մակեդոնիա գաղութի կեդրոն Փիլիպէ քաղաքի նորադարձ քրիստոնեաներուն, որ շատ սիրած էին Պօղոսը եւ անոր գործակիցներ Տիմոթէոսը եւ Շիղան, երբ անոնք Մակեդոնիա այցելած էին մօտ 52թ. (Գործք. 16): Պօղոս Առաքեալի եւ փիլիպեցիներու միջեւ այնպիսի ջերմ յարաբերութիւններ եւ քրիստոնէական սէր արթնցած էր, որ այսօր անգամ նամակը ընթերցելով կը զգացուի անոր մէջէն բխող եղբայրասիրութիւնը


Այս նամակի միջոցաւ Պօղոս Առաքեալ շնորհակալութիւն կը յայտնէ փիլիպեցիներուն իր հանդէպ պատրաստակամ հոգածութեան եւ Աւետարանի հաւատարիմ քարոզչութեան համար, ինչպէս նաեւ լուծում կու տայ ներհամայնքային մի քանի խնդիրներու՝ յորդորելով մշտապէս միաբան ըլլալ եւ ծառայել այն մէկ նպատակին, որ կը տանի դէպի Քրիստոս Աստուած, դէպի փրկութիւն: Փիլիպեցիներուն ուղղուած այս նամակը Սուրբ Գիրքի ուսումնասիրողներ յաճախ կ՚անուանեն «ուրախութեան նամակ», քանի որ անոր էջերու մէջէն բարի, ուրախ, դրական լոյս կը ճառագէ, եւ ինք Պօղոս Առաքեալն ալ ամենէն շատ այս թուղթին մէջ կը գործածէ «ուրախութիւն» բառը:

Այժմ մեր ընթերցողներուն կը ներկայացնենք քանի մը հոգեշահ խօսքեր այս հրաշալի նամակէն, յուսալով՝ թէ քրիստոնէական ուրախութեամբ պիտի լեցուին ընթերցողներու սիրտերը:

 • Կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան պտուղներով Յիսուս Քրիստոսի միջոցով՝ Աստուծոյ փառքին ու գովութեան համար (1:9-11):
 • Ինծի համար՝ ապրիլը Քրիստոս է, ու մեռնիլը՝ շահ (1:21):
 • Ապրեցէ՛ք Քրիստոսի աւետարանին արժանավայել կերպով. որպէսզի եթէ գամ ու տեսնեմ ձեզ, եւ կամ բացակայ ըլլամ, ձեր մասին լսեմ թէ հաստատուն կը կենաք՝ մէ՛կ հոգիով, ու միասին կը մարտնչիք՝ իբր մէ՛կ անձ՝ աւետարանի հաւատքին համար (1:27):
 • Եթէ մխիթարութիւն կայ Քրիստոսով, եթէ կան սիրոյ սփոփանք, Հոգիի հաղորդութիւն, գութ ու կարեկցութիւն, լիացուցէ՛ք իմ ուրախութիւնս՝ ըլլալով համախոհ եւ ունենալով միեւնոյն սէրը, մէ՛կ անձ ու մէ՛կ մտածում (2:1-2):
 • Ո՛չ մէկ բան ըրէք հակառակութեամբ կամ սնափառութեամբ. հապա՝ խոնարհութեամբ ուրիշը ձեզմէ գերազա՛նց համարեցէք (2:3):
 • Գործադրեցէ՛ք ձեր փրկութիւնը՝ ահով ու դողով (2:12):
 • Եղբայրնե՛րս, ուրախացէ՛ք Տէրոջմով (3:1):
 • Բոլոր բաներն ալ վնաս կը համարեմ՝ իմ Տէրոջս Քրիստոս Յիսուսի գիտութեան գերազանցութեան համար: Բոլոր բաներէն զրկուեցայ անոր համար, եւ աղբ կը համարեմ զանոնք, որպէսզի շահիմ Քրիստոսը ու գտնուիմ իր մէջ, ունենալով ո՛չ թէ իմ արդարութիւնս՝ որ Օրէնքէն է, հապա ա՛յն՝ որ Քրիստոսի հաւատքին միջոցով է, արդարութիւնը՝ որ Աստուծմէ է՝ հաւատքով. որպէսզի ճանչնամ զինք եւ իր յարութեան զօրութիւնը, ու հաղորդակից ըլլամ իր չարչարանքներուն՝ կերպարանակից դառնալով իր մահուան, որպէսզի կարենամ հասնիլ՝՝ մեռելներուն յարութեան (3:8-11):
 • Եղբայրնե՛ր, ես չեմ սեպեր թէ բռնած եմ: Հապա կ՚ընեմ սա՛ մէկ բանը. մոռցած եմ ետեւի եղածները, եւ կը դիմեմ առջեւի եղածներուն: Կը հետապնդեմ նպատակակէտը՝ Քրիստոս Յիսուսով եղած Աստուծոյ վերին կոչումին մրցանակին համար (3:13-14):
 • Մեր քաղաքացիութիւնը երկինքն է, ուրկէ կը սպասենք Փրկիչին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, որ պիտի կերպարանափոխէ մեր նուաստացած մարմինը՝ կերպարանակից ըլլալու իր փառաւոր մարմինին, այն ներգործութեան համեմատ՝ որ կարող է նաեւ ամէն ինչ հպատակեցնել իրեն (3:20-21):
 • Ամէ՛ն ատեն ուրախացէք Տէրոջմով. դա՛րձեալ կ՚ըսեմ, ուրախացէ՛ք (4:4):
 • Ձեր ազնուութիւնը թող յայտնի ըլլայ բոլոր մարդոց. Տէրը մօտ է (4:5):
 • Մի՛ մտահոգուիք որեւէ բանի համար. հապա ամէն բանի մէջ՝ աղօթքով ու աղերսանքով, շնորհակալութեամբ միասին, գիտցուցէ՛ք ձեր խնդրանքները Աստուծոյ. եւ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որ ամէն միտքէ գերիվեր է, պիտի պահպանէ ձեր սիրտերն ու մտածումները՝ Յիսուս Քրիստոսով: Վերջապէս, եղբայրնե՛ր, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ՝ պատկառելի, ինչ որ՝ արդար, ինչ որ՝ անկեղծ, ինչ որ՝ սիրալիր, ինչ որ՝ բարի համբաւով, ինչ որ առաքինութեամբ եւ ինչ որ գովելի է, ատո՛նց մասին մտածեցէք (4:6-8):
 • Ամէն բանի կարող եմ անով՝ որ զօրացուց զիս (4:13):
 • Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ: Ամէն (4:24):
  http://jeaapblog.blogspot.fr/2015/06/les-tresors-spirituels-issus-de-lepitre.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...